Oude kranten

Alle uitgegeven familiekranten met sedert 2015 óók het meest recentelijk verschenen exemplaar.

Documents

Krant-2018-1

In deze krant o.a.
. familiereünie nazaten Nanne Galema en Ottje Teerenstra;
. diamanten huwelijk Jetty Galema en Piet Bosma;
. familiekroniek Michel Klazes Galama;
. donateursdag 22 september 2018.

Krant-2017-1

In deze krant o.a.:
- verslagen Brede Tafels 2017
- voorstellen nieuwe voorzitter en secretaris
- pastoor Jan Galama
- pater Titus Brandsma
- herinnering aan Gerardus Nicolaas Rients Galema
- familiekroniek pake Ysbrand Klazes Galama

Krant-2016-1-njr

In deze krant o.a. verslag van 4 reunies van verschillende takken uit de grote stamboom van Gala/ema's. Een kort bericht over 2 Brede Tafel bijeenkomsten, uitgebreid aandacht voor de asperge-teelt van Titus Galema, een groot verhaal van Gerard Galema over zijn liefhebberij "stamboom- en familie-onderzoek" en een dringende oproep voor versterking van het stichtingsbestuur. Dit allemaal in full colour !

Krant-2015-1-vjr

In deze krant onder andere het vacant worden van het voorzitterschap, een verhaal over Wieke Galama project- en procesmanager, de vorderingen en gebruiksmogelijkheden van onze digitale stamboom, Ilja Galama en Hearst Concepts & Events, Yaël Nossent ontvanbgt Dekkerbeurs, Op klompen troch de dessa van Hylke Speerstra, Dirk Jacobs Galama en Grietje Hettinga, De Brede Tafel in Easterein en Bolletongersdei in Bolsward met nieuw élan.

Krant-2014-2-njr

In deze krant o.a. verslag donateursdag in Franeker, Familie in den vreemde: Fenny Koopman-Galama, Familiereünie van nakomelingen Nanne Galema en Ottje Teerenstra.

Krant-2014-1-vjr

In deze krant onder andere een voorbeschouwing van de donateursdag in Franeker, een verhaal over pater Haye Michiel (Sybrand) Galema, de grutto's in stripvorm, een Workums schuurtje rijk aan veel archiefmateriaal en een bijdrage over de adellijke Gala/ema's.

Krant-2013-2-njr

In deze krant o.a. het verhaal van Hidde Galema en Johanna van Lommel en Helena Resing geschreven door Joseph Galema, een inleiding op de adellijke Gala/ema's door Frans Boersma, de honderdste verjaardag van Truke de Boer-Galema door Jourica Hettinga-de Boer en een verhaal van het bestuur over contributiebetaling met Iban-nummer.

Krant-2013-1-vjr

In deze krant onder andere: Een nieuwe hoofdredacteur, Een nieuwe website, Pastoor Jan Ysbrands Galama herdacht, Muzyk fan Sinserhûs, Belastingadviseur versus antikapitalist, Sponsors uit eigen kring, Truke de Boer-Galema 100 jaar en Donateursdag 2013 te Franeker.

Krant-2012-2-njr

Het rijke roomse leven in Blauwhuis, Uitnodiging dodenherdenking in teken van pastoor Jan Galama, verslag donateursdag in Gaasterland, Anno Galama in Alberta, Kinderen van IJsbrand Galema en Akkr Teernstra, en meer ....

 

Krant-2012-1vjr

In deze krant onder andere: Bestaat er een boeren-gen?, De lente vanuit een begrensd tuintje, Naar Zuid Afrika en op bezoek bij Herman Galama, Een zuivelverhaal en In memoriam Doortje Galama-Dijkstra.

Krant-2011-2-njr

In deze krant onder andere: Sjoerd Galema gaf Fryslân gezicht, Diamanten echtpaar Joure, Donateursdag in Stiens, Impressie van een fietser, Slachte marathon, Oerol vanuit de woonkamer, Kinderen van Ysbrand Galema en Akke Teernstra, Van Schuak tot Galema en Over het wapen van Gala/ema.

Krant-2011-1-vjr

In deze krant onder andere: Voorstellen nieuw bestuur, "Nee, ik durf niet alles op te schrijven", De oudste zoon van Ysbrand Klazes, Waarom wethouder Galama zweeg, Jelle Galema hockeyer bij Oranje Zwart, Lintje voor Tine Galama, 11 steden op de fiets en Relaas van een superieur familielid.

Krant-2010-2-njr

In deze krant onder andere: Een dag met een diamanten randje, Relaas van een superieur familielid, Reünie 2010, De dochters van Ysbrand Klazes, Hettinga's hebben nieuw familieboek, "Boer en koning", Rijk met het onvolmaakte en Emoties tonen.

Krant-2010-1-vjr

In deze krant onder andere: Laatste redactie van Eelco Galama, In memoriam Thomas Galema, Geridderd: Emmy Galama en Jacob de Wolff, Vernieuwde website van de stichting, Reünie 4 september, De dochters van Ysbrand Klazes, Mijn Friese famile, "Je weet wel of iets je een beetje ligt of niet", Zeilvereniging eert Gerard Galema, Actie voor reddingstations rond het Victoriameer, Jan Galama: van schurk tot verkiezingsheld en Onze donateurs.

Krant-2009-1-njr

In deze krant onder andere: De dochters van Ysbrand Klazes, Jan Galama gaat rentenieren, Juwelen uit klooster cadeau aan Bolsward, Revanche Galama na mislukt FK, Hoe ver je ook reis van Blauwhuis.., Groene energie met geroosterd hout, Gewichtsconsulente als bezoekster aan huis, Verloskunde gaat naar Rûnom en Friese delegatie naar Amerika.

Krant-2008-2-njr

In deze krant onder andere: De dochters van Ysbrand Klazes, De rêchsek fan de "motorbolle", Revanchewedstrijd FK fierljeppen, Donateursdag 2008, 12e Friese genealogische contactdag, In de voetsporen van mijn vader, Altijd weer naar een eiland, Altijd op zoek naar verbinding.

Krant-2008-1-vjr

In deze krant onder andere: In memoriam: Gôtske Galama en Riek Zeinstra-Tiel Groenestege, De dochters van Ysbrand Klazes, Gerard ter Bogt geridderd, Een doctor in de familie, Herinneringen uit de oorlog, Jan "van de wezen" Galama, Donateursdag Oosterend.

Krant-2007-2-njr

In deze krant onder andere: De Ford van Ysbrand Galama, Brand legt boerderij Jirnsum in de as, Brabantse Galema's (2e vervolg), Donateursdag uit de kunst, Gala/ema's trots op hun "a" en "e", Anno Galama: "ik dacht alleen maar aan de klank", Jan Galema krijgt eigen telegraaf, Altyd in Galama yn 'e prizen.

Krant-2007-1-vjr

In deze krant onder andere: In memoriam Leo Galema, Levensschets Frans Quadekker, Brabantse Galema's (1e vervolg), Persoonlijke impressie van een middag met Anno, Op bezoek in Frankrijk, Afghanistan vol kansen voor pioniers, Reisverslag studie project Bolivia, Grafstenen vastgelegd op de gevoelige plaat, Kluizenaar legt de wereld vanuit zijn kajak vast, 100 jaar Galema's te Nijhuizum.

Krant-2006-2-njr

In deze krant onder andere: In memoriam Jan Galema, Doctor in de theologie, De Brabantse Galema's, Reünie familie Galema, Meinte Jorna zijn handel zijn leven, Gala/ema's in historisch Harlingen bijeen, Loes duikt in de geschiedenis, Hero Galama de drukker uit Harlingen, Lolke Gerrits "Koning van de Wartena", Ysbrand Galama in illuster rijtje.

Krant-2006-1-vjr

In deze krant onder andere: Uit de oude doos, Slach by de Galamadammen, Het is alsof je een bom gooit, Uit de losse hand, Onmisbare steun van het thuisfront en Het lonkend perspectief van Rusland.

Krant-2005-2-njr

In deze krant onder andere: In memoriam Vrony Galama-Zeinstra, Geschiedenis grafsteen van Tergast, Reünie in Teroele, Grafsteen ontdekt in Broerekerk, Gala/ema's op het erf van Senserhuis, Geitenkaas voor eerlijk en gezond leven, Galama's om útens, Een reis om de wereld.

Krant-2005-1-vjr

Deze krant met onder andere: Skiednis fan de pleats Sinserhûs, De stok van Klaas Gaeles Galama, Aaksens voor altijd onvindbaar, Baukje Galama burgemeester van Vlieland en kleigrond bol van historie.

Krant-2004-2-njr

Deze krant met onder andere: Vier geslagte bymekaar, Verslag reünie 2004, Rood bloed, Het Blok, Vitens trekt gifkruid uit grond.

Krant-2004-1-vjr

Een lustrumkrant (15 jr) met onder andere: in memoriam pater Catharinus Galema, oproep familieverhalen, Katrien Galema kampioene dressuur, herkomst van een merklap, de kastanjebeam en boerepleatsen fan Gaele Ysbrands Galema.

Krant-2003-2-njr

Reünie nakomelingen Gerardus Galema en Ytje Teernstra, Friese genealogische contactdag in Tresoar, deel-4 (slot) adellijke Galama's, koart forhael fan Idske Galema, fierljeppen, en veel meer .....

 

Krant-2003-1-vjr

Deel-3 adellijke Galama's, hoogleraar Fries overleden, redders van Friese kerkkunst, en meer .....

Krant-2002-1-njr

In memoriam Titus Galama, fotoverslag van donateursdag, Arend Galema is laatste kerkganger met een hoed, restauratie grafsteen Ysbrand Klazes, deel-2 adellijke Galama's, "wasbaas" Tom Mulder geridderd en meer...

Krant 2001-1

In deze krant o.a.: Het famliewapen, Gala/ema's in It Heidenskip in vroegere tijden,

Krant 2000-1

In deze krant o.a.: "Met het archif op reis" naar Bolsward, Familie Jan Nannes Galema

Krant 1999-1

In deze krant o.a. Verslag familiereünie 1999

Krant 1998-2

In deze krant o.a.: Aankondiging reünie 1999

Krant 1997-1

In deze krant o.a.: Voortgang famlieboek,

Krant 1996-2

In deze krant o.a.: "De Valk"

Krant 1996-1

In deze krant o.a.: Fragment genealogie uit familieboek, start voorinschrijving familieboek

(op de kaft van deze krant staat abusievelijk vermeld: 7e jaargang nr. 1, april 1995 (i.p.v. 1996)

Krant 1995-2

In deze krant o.a.: Genealogie van een Galama uit Groningen (deel 2)

Krant 1995-1

In deze krant o.a.: Genealogie van een Galama uit Groningen, Boerderijenroute

Krant 1994-2

In deze krant o.a.: Uitgave familieboek Galema/Galama, impressies reünie 1994 (vervolg)

Krant 1994-1

In deze krant o.a.: Impressies reünie 1994

Krant 1993-2

In deze krant o.a.: Van Half-Hichtum tot Groningen (deel 2)

Krant 1993-1

In deze krant o.a.: Van Half-Hichtum tot Groningen (deel 1)

Krant 1992-2

In deze krant o.a.: "Blauw" bloed of toch niet (deel 2)? ..

Krant 1992-1

In deze krant o.a.: Herdenking Jan IJsbrand Galama, Kroniek Johannes Galama, "Blauw" bloed of toch niet?, Tantje Boukje vertelt ...

Krant 1991-2

In deze krant o.a.: Stamt onze famlie af van de adellijke Gale(a)ma's?, Project immigratiebrieven van Nederlanders uit Amerika, Gale(a)ma's om utens ..

Krant 1991-1

In deze krant o.a.: Halfweg Hichtum (deel 2), Vakantie in Zaïre (deel 2)

Krant 1990-2

In deze krant o.a.: Halfweg Hichtum, Vakantie in Zaïre ...

Krant 1990-1

In deze krant o.a.: Hoe is uw naam (Galama of Galema)?, Is onze familie na de reformatie protestants geweest?, Met mijn zoon naar It Heitelan