Deze pagina bevat genealogische gegevens over de adellijke families met de naam (Van) Galama vanaf de 15e eeuw. Er worden voor die tijd ook adellijke (Van) Galama's beschreven, maar de familierelatie kan met behulp van officiële bronnen niet bevestigd worden.

Deze pagina is gemaakt met dank aan Simon Wierstra. Hij heeft een website waarvan een deel is gewijd aan de Friese adel.
Een deel van de informatie is ook afkomstig van de artikelen die door Maikel Galama in de familiekranten in 2002 en 2003 is gepubliceerd.
Van een aantal edele Galama's staat op de pagina Beroemdheden nog nadere informatie; in de tekst hieronder staan links die rechtstreeks naar de betreffende pagina verwijzen.

 

I Yge van Galama.

Hij zou genoemd zijn 1398/1400.Hij woonde te Akmarijp.
Hij heeft twee zonen bij een onbekende vrouw.
1 Gale van Galama, geboren 1410, volgt onder II.
2 Joucke van Galama.

 

 II Gale van Galama, geboren 1410, overleden 1470, zoon van Yge van Galama (I).

Gale Yges woonde te Koudum. Hij was Vetkoper, zijn schoonvader Douwe een Schieringer. In de Oudfriese oorkonde worden zijn zoons genoemd als Yyghen Douwen ende Hartman gala kynden. In een vredesbrief van Oostergo en Westergo aan zijn kinderen, Ygha, Douwa, Hertman en Ydske.
Gale was gehuwd met Tryn Douwesdr van Harinxma, dochter van Douwe van Harinxma en N.N.
Uit dit huwelijk:
1 Yge van Galama, volgt onder III-a.
2 Douwe van Galama, volgt onder III-b.
3 Hartman van Galama, volgt onder IIIc.
4 Jel van Galama, of Ydt, overleden in 1516. Jel was gehuwd met Keimpe Tjepckes van Oenema, overleden in 1504, zoon van Tjepcke van Oenema en Rinck Ulckesdr van Douma. Keimpe woonde te Terkaple. Hij sluit met anderen het verbond van Zevenwouden met Groningen. Op 5-1-1505 met zijn broer op de lijst van Friese edelen.
5 Jisck van Galama, , ook Idske,  overleden in 1490. Vermoedelijk ook als Ydske genoemd. Jisck was gehuwd met N. van Latsma.

 

III-a  Yge van Galama, overleden 25 jan 1492, bij Workum, zoon van Gale van Galama (II) en Tryn Douwesdr van Harinxma.

Hij woonde te Koudum en Hemelum. Hij behoorde tot de Vetkopers en bracht veel tegenstanders om zeep. Had daarom de bijnaam "het woudzwijn". Werd na een gevecht tegen de Schieringers bij Workum terechtgesteld. Hij kwam in 1485 in conflict met de abt van klooster Hemelum.
Hij en zijn broers Douwe en Hartman hebben in 1486 een geschil met Minne Hilles Bonninga en Werp Lieuwes en willen dit met geweld beslechten, maar brengen het geschil uiteindelijk na tussenkomst voor zoenlieden. Hij en zijn broers sluiten vrede met Oostergo en Westergo. Zie ook hier.
Yge was gehuwd met waarschijnlijk N. van Goslinga. Uit dit huwelijk:     
1
Otte van Galama, volgt onder IV-a

2 misschien Maycke van Galama. Volgens het Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel getrouwd met een T. van Aylva.
N Ygesdr van Galama, volgt onder IV-b

 III-b  Douwe van Galama, overleden 8 okt 1501 (onthoofd), zoon van Gale van Galama (II) en Tryn Douwesdr van Harinxma. Zie ook hier.
Hij woonde te Akkrum. Hij sluit met anderen o.a.zijn broer Hartman het verbond van Zevenwouden met Groningen.
Hij was als Vetkoper in 1494 met anderen tegen de benoeming van Juw van Dekema als potestaat van Friesland.
Op 5-1-1505 staan Douwe Gales erfghenamen op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel. Volgens het "Dootboeck" werd hij op 8-10-1501 onthoofd te Franeker op last van de Saksen.

Douwe was gehuwd met Jouck Sickesdr van Inhiemra, afkomstig uit Rauwerd.
Uit dit huwelijk:

Haring van Galama. Hij wordt nog genoemd in 1505, verder is over hem niets bekend.
Sicke van Galama, volgt onder IV-c.

III-c Hartman van Galama, overleden n 1513, zoon van Gale van Galama (II) en Tryn Douwesdr van Harinxma.
Hij woonde te Koudum. Hartman Galis tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief. Op 5-1-1505 staat Hartman Galesz op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel. Op de Rentmeestersrekeningen 1513/1514 wordt Hartman Galama aangeslagen voor 6 fl. Wordt hij nog vermeld in 1517 als grietman van Gaasterland. Zie ook hier.

Hartman was gehuwd met Riem van Osinga, afkomstig uit Kimswerd,  dochter van Seerp van Osinga en Foeck Ndr Douma van Oenema. Uit dit huwelijk:
1 Gale van Galama, afkomstig uit Koudum, geboren 1499, volgt onder IV-d.

 

IV-a Otte van Galama, overleden Welsrijp 1511/1514, zoon van Yge van Galama (III-a) en waarschijnlijk N. van Goslinga.
Hij sloot met anderen een verbond van Zevenwouden met Groningen. In 1496 vertegenwoordigde hij Noordwolde en Elahuizen bij een verbond met Groningen.
Op 9-7-1504 tekent Otte Igesz de reversaalbrief.
Op 5-1-1505 staat Otto Ipesz (m.z. Igesz) bij de edelen van Baarderadeel.
Genoemd te Welsrijp bij R.v.A.1511 als ontvanger van heerschapsrenten.
Op de Rentmeestersrekeningen 1513/1514 wordt Otto Ygeszoon Galema aangeslagen voor 8 fl-13st.-3 ort.
Otte is getrouwd 1505, volgens charter, met Wisck van Tietema, overleden na 1514, waarschijnlijk te Welsrijp, dochter van Hans van Tietema en Bauck Douwesdr van Harinxma. Zij was bij trouwen weduwe van Rycke Riencks, die behoorde tot de vetkopers in Gaasterland.
Uit het huwelijk van Otte en Wisck:
Ydt Ottesdr van Galama.
Bij testament d.d.1528 van haar oom Douwe van Tietema is er voor haar een legaat.
Ydt was gehuwd met Hoyte Bottes Uninga van Hoytema, zoon van Botte Hoytes van Hoytema en Tjets Ulckesdr Douma van Oenema.
2 Hans van Galama
Hij is jong overleden.
Gale van Galama, afkomstig uit Noordwolde, volgt onder V-a.
4 Rints Ottesdr van Galama, overleden in 1573(?), begraven Leeuwarden.

Rints ontving een legaat van haar oom Douwe van Tietema (testament 11-10-1528). Zij zou pas in 1573 overleden zijn. Zij werd begraven bij haar eerste man.
Rints was gehuwd (1e huwelijk) met Joost van Herema,  afkomstig uit Deersum, overleden 1530/1540, begraven Leeuwarden, zoon van Verslick Godsfryonds en N.N. Hij is in 1528 executeur bij het testament van Douwe van Tietema. Joost van Herema wordt genoemd in 1529 op Heremastate te Lions.
Rints was gehuwd (2e huwelijk) met Tjaert van Aylva,  overleden 12 mei 1545, begraven Witmarsum, grafschrift, zoon van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watzesdr van Walta. Hij wordt in 1535 genoemd als grietman van Wonseradeel. In 1543 eigenaar en bewoner van Aylvastate te Witmarsum. Tjaert was weduwnaar van Ulbet Ulbesdr Thema,  afkomstig uit Wieuwerd, overleden 24 mrt 1532,  begraven Witmarsum, grafschrift, dochter van Ulbe Tades Thema en Doedt van Hania.
Gerlant Ottesdr van Galama (?).
Zij zou evenals haar zuster Ydt getrouwd zijn met een Hoytema.(SFA); zij wordt niet vermeld in het testament van haar oom Douwe van Tietema.

Yge Ottes van Galama.
Hij is jong overleden.

IV-b N Ygesdr van Galama, dochter van Yge van Galama (III-a) en waarschijnlijk N. van Goslinga.
N is getrouwd ± 1495 met Decken van Harinxma, , thoe IJlst,  geboren ± 1470, overleden 1536/1538, zoon van Tiete van Harinxma, , thoe IJlst en Hylck Tietesdr van Hettinga.
Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen. Bij R.v.A.1511 als landheer te Wirdum met bezit o.a. onder Kimswerd, waar hij in 1512 boer is. In 1517 werd op zijn bezit beslag gelegd.
Uit het huwelijk van Decken en N. Ygesdr van Galama:
1 Yge van Galama, volgt onder V-b.

 IV-c Sicke van Galama, overleden v 1538, zoon van Douwe van Galama (III-b) en Jouck Sickesdr van Inhiemra.
Hij woonde op Blinckstrastate te Akkrum. Op 9-9-1504 tekent Sicke Douwes Galama de reversaalbrief (nr.100). Op de Rentmeestersrekeningen 1513/1514 wordt Jouck Galama en Sicke haar zoon aangeslagen voor 8fl.-1st.-1ort
Sicke was gehuwd met Jelts van Heemstra, overleden in 1539,  dochter van Taecke van Obbema en Auck van Heemstra. 
Uit dit huwelijk:
Taecke van Galama, volgt onder V-c.
2 Tonis van Galama, volgt onder V-d.
Douwe van Galama.
Douwe was misschien gehuwd met Auck Hoytesdr van Tjessens.

Deze Douwe zou overleden zijn op 21-10-1543 (zerk te Wieuwerd). Zij was in ieder geval ook getrouwd met Douwe`s broer Taecke (zie aldaar).
4 Tjets van Galama, overleden 18 jan 1581, begraven Holwerd, grafschrift.
Tjets was gehuwd met Werp van Tjessens, overleden 5 okt 1558, begraven Holwerd, grafschrift, zoon van Ulbet van Tjessens en Syts van Hania.

Jouck van Galama, overleden 30 mrt 1588 *, begraven Huizum, grafschrift.
Zij wordt in 1584 als weduwe vermeld.

Jouck was gehuwd met Ritscke Sickes van Dyxtra,  overleden 29 apr 1569 *, begraven Huizum, grafschrift, zoon van Sicke van Dyxtra en Tiets Aebes. Hij heeft bezit te Huizum.
Anna van Galama, overleden 4 nov 1585,  begraven Leeuwarden, Jacobijnerkerk, grafschrift.
7 Ydt van Galama., overleden 14 juni 1576 
Ydt is getrouwd 1554 met Doytze Sybrens van Bonga,  geboren Kimswerd 1524/1525, overleden 8 jan 1580, 55 jaar, begraven te Kimswerd, zoon van Sybren Bonga en Grietje Piersdr. Hij wordt in 1546 vermeld met bezit te Kimswerd. Voor het trouwjaar en zijn kinderen zie T251-413.

IV-d Gale van Galama, afkomstig uit Koudum, geboren 1499, overleden 31 mei 1559, begraven Mantgum, grafschrift, zoon van Hartman van Galama (III-c) en Riem van Osinga.
Gale wordt in 1539 vermeld als grietman van Gaasterland. Bij RvA 1540 vermeld als Gale Galema toe Coudum met bezit te Wirdum. Gale woonde eerst met zijn vrouw te Koudum maar later op Hoxwier bij Mantgum.
Op het graf te Mantgum in het midden Galema-Osinga en Hoxwier-Dekema. Op de 4 hoeken de 4 kwartieren van zijn en haar grootouders. Voor hem rechts Galama-Harinxma thoe Heeg en Osinga-Douma van Oenema. Voor haar links Hoxwier-Hermana en Dekema-Unia.
Gale is getrouwd 28 feb 1523 met Foeck van Hoxwier, geboren 28 okt 1495, overleden 19 jun 1554, begraven Mantgum, grafschrift, dochter van Aesge van Hoxwier en Wick van Dekema.
Uit dit huwelijk:
Tryn Galesdr van Galama, geboren 19 feb 1524, overleden v 1559.
Tryn was gehuwd met Rempt Janckes van Douma, , zonder kinderen, zoon van Jancko Douwema en Teth Remptsdr Luersma.
2 Aesge van Galama, geboren 9 apr 1525, overleden 1583.
wapenausoniusgalamaAesge (ook Ausonius) Galama werd op 4-5-1543 student te Leuven en op 20-6-1547 student te Keulen. Hij was kanunnik te Utrecht en is in 1583 ongetrouwd overleden, maar hij had een zoon Gale. Galenus filius Ausonii werd op 11-2-1592 ingeschreven als student te Franeker. Zie ook hier.
Juw van Galama, geboren 15 mei 1526, overleden 1569, begraven Koudum (?), grafsteen.
Juw (ook Julius) Galama werd in okt 1545 student te Leuven. Hij was dijkgraaf van Hemelumer Oldephaert.
Juw was gehuwd met Imck van Glins, overleden 19 jul 1589, begraven Dronrijp, grafschrift, dochter van Taecke van Glins en Habel Haringsdr van Harinxma.
Tjets Galesdr van Galama, ook Tieth, afkomstig uit Mantgum, geboren 4 jul 1527, overleden 1581 te Leeuwarden.
Tjets was gehuwd met Douwe van Glins, overleden Groningen 20 mei 1573, zoon van Laes van Glins en Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema.
Hij voegde zich in de Tachtigjarige oorlog bij de watergeuzen en als zodanig betrokken bij de inname van Den Briel; na zijn gevangenneming bij Hollum werd hij in 1573 te Groningen onthoofd.
Seerp van Galama, geboren 25 okt 1528, volgt onder V-e.
Bauck Galesdr van Galama, geboren 10 jul 1530. Waarschijnlijk overleden in Leer (D).
Bauck was gehuwd met Hessel Jelgers van Feytsma, overleden 10 jan 1585, begraven Huizum, grafschrift,  zoon van Jelger Hessels van Feytsma en Claer van Eminga.
Hesse wordt vermeld als hoofdeling van Huizum met bezit te Warstiens. Zijn naam staat op de kerkklok van Huizum uit 1582.
7 Wick Galesdr van Galama, geboren 8 jan 1532,  overleden ± 1582.
Wick was gehuwd met Jelte Ripperts van Eelsma,  geboren 1539, overleden Holwerd 13 jun 1573, zoon van Rippert Wygers van Eelsma en Catharina van Elinga. In 1566 sloot hij zich aan bij het Verbond der Edelen. Hij behoorde in 1572/1573 tot de Friese watergeuzen en verdronk tijdens een landing op de kust bij Holwerd.
8 Hartman van Galama, geboren 18 feb 1533,  overleden Brussel 1 jun 1568.
Hermannus Galama werd in okt 1550 student te Leuven. Vermoedelijk begraven te Wirdum, want op de grafsteen van Wytze van Camstra, de eerste man van zijn vrouw Riem, staan ook de namen van zijn ouders.
Hij trad in 1566 toe tot het Verbond der edelen. Nadat de inname van Amsterdam was mislukt, trachtte hij met een aantal medestanders te vluchten naar Emden. De schipper die hen daarheen zou overbrengen, leverde hen echter uit aan de Spanjaarden. Hij werd in 1568 onthoofd te Brussel, evenals Sjoerd van Beyma. Zie ook hier.
Hartman is getrouwd 1557 met Riem van Hermana, ook Rema, overleden in 1588, dochter van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma. Zij testeerde op 10-4-1588 en had geen kinderen. Zij was viermaal getrouwd.
Riem Galesdr van Galama, geboren 1535,  overleden 15 sep 1625 *, begraven Leeuwarden, in de Oldehove. Zij testeerde in 1625.
Riem was gehuwd (1e huwelijk) met Sjuck Pieters van Cammingha, overleden 1581, zoon van Peter van Cammingha en Eelck van Aebinga. Huwelijksvoorwaarden 4-3-1551 waarbij aan Sjuck wordt toegekend Doeckemastate onder Leeuwarden. Met Sjuck stierf deze tak van de Cammingha's uit.
Riem is getrouwd 7 jan 1586, of op 17-1-1586 (2e huwelijk) met Frans van Eysinga, geboren ± 1530, overleden 16 mei 1603 *, begraven Wirdum, grafschrift, zoon van Aede van Eysinga en Tieth Ritsckesdr van Juckema. Raadsheer bij het Hof van Friesland 1578-1603. Hij testeerde in 1583 en op 14-11-1592.
10 Hette van Galama, ook Hector, overleden v 1559.
Vermoedelijk jong en ongetrouwd overleden. 

V-a Gale van Galama, afkomstig uit Noordwolde, overleden 8 mrt 1543 *, begraven Weidum, grafschrift, zoon van Otte van Galama (IV-a) en Wisck van Tietema.
Als in 1528 zijn oom Douwe van Tietema testeert ontvangt hij het “harnasch met de deghenn ende zydsweerden soet aldaer hanghet” .
Gale wordt in 1539 genoemd als grietman van Gaasterland. Zijn zwager Pieter van Walta wordt curator over zijn kinderen Hans en Otto.

Gale was gehuwd met Aelcke van Walta, afkomstig uit Wieuwerd, overleden 20 dec 1543 *, begraven Weidum, grafschrift, dochter van Douwe van Walta en Hylck van Dekema.
Uit dit huwelijk:

1 Douwe van Galama, geboren voor 1530, overleden 1568
Hylck Galesdr van Galama, overleden Menaldum 24 nov 1596 *, begraven aldaar, grafschrift.
Haar nalatenschap wordt verdeeld tussen haar dochters Aelcke en Rixt van Roorda.
Hylck was gehuwd (1e huwelijk) met Ruurd van Roorda,  overleden 29 sep 1560, begraven Menaldum, grafschrift, zoon van Rienck van Roorda en Rixt Ritskesdr van Juckema.
Hij woonde met zijn vrouw op Orxmastate te Menaldum.
Hylck was gehuwd (2e huwelijk) met Here Lolles van Ockinga,  overleden 11 jan 1587*, begraven Franeker, grafschrift, zoon van Lolle Heres van Ockinga en Ael van Hermana.
Otte van Galama, volgt onder VI-a.
Hans van Galama, volgt onder VI-b.

V-b  Yge van Galama, overleden 1538/1542, zoon van Decken van Harinxma en N Ygesdr van Galama (IV-b).
Boer te Longerhouw met bezit aldaar en verder te Heeg, Welsrijp (1531) en Pingjum. In 1538 wil hij met zijn vrouw Gerlts een rente uit een plaats te Welsrijp verkopen maar dit wordt verhinderd door Andries Waltinga c.s. Andries van Waltinga is curator over Yge. Later wordt hij ook voogd over de weeskinderen van Yge Galama.
Yge was gehuwd met Gerlts N..
Uit dit huwelijk:

Hanck Ygesdr van Galama, overleden 28 mrt 1593, begraven Pingjum, grafschrift.  Hanck was gehuwd met Baucke Rommarta, overleden 1 mrt 1603, begraven Pingjum, grafschrift.
Tryn Ygesdr van Galama, overleden Wommels 3 mrt 1597.
Tryn is getrouwd 1551 met Gosse Piers, overleden 1597, zoon van Pier Hoytes en Gerlant (?) Ndr.
Bij huwelijkse voorwaarden d.d.13-2-1551 wordt aan Tryn het gebruik van een sate te Longerhouw toegezegd.

3 Fedt van Harinxma: zij was een dochter van Yge van Galama, maar gebruikte de naam Harinxma van haar grootvader.
Fedt is getrouwd met Hette van Epema, zoon van Tjepcke van Epinga en Eelck van Wybranda.
Hij woonde met zijn vrouw te Pietersbierum. 

V-c Taecke van Galama, overleden 1568, zoon van Sicke van Galama (IV-c) en Jelts van Heemstra.
Hij woonde met zijn vrouw op slot Bliustra te Akkrum. Op 2-9-1568 is er op verzoek van zijn zusters Thyts, Anna, Yd en Jouck Galama inventarisatie van zijn sterfhuis.
Taecke was gehuwd met Auck van Tjessens, dochter van Hoyte van Tjessens en N.N.  Zij was misschien eerder getrouwd met zijn broer Douwe (zie onder IV-c onder 3).
Uit dit huwelijk:
1 Wyts Taeckesdr van Galama, overleden 13 dec 1607, begraven Akkrum, grafschrift.
Wyts was gehuwd met Leendert Huyghis, , ook Lenard, overleden 3 sep 1622, begraven Akkrum, grafschrift, zoon van Frans Huyghis en Geel Hesselsdr van Bootsma.
2 Jelts Taeckesdr van Galama, overleden 11 mrt 1585, begraven Roordahuizum, grafschrift.
Jelts was gehuwd met Sierck van Bootsma,  overleden 7 apr 1602, begraven Roordahuizum, grafschrift, zoon van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma. Hij was grietman van Rauwerderhem 1582/1602.
 

V-d Tonis van Galama, geboren Akkrum (?), overleden IJlst 17 sep 1560 *, zoon van Sicke van Galama (IV-c) en Jelts van Heemstra.
Tonis (ook Anthonius Sicconis) Galama wordt op 8-6-1532 ingeschreven als student te Leuven.Tonis was op 22-9-1560 dijkgraaf van Wymbritseradeel.

Tonis was gehuwd met Cnier Douwesdr van Juwsma, overleden 4 mrt 1565*, begraven IJlst, dochter van Douwe van Juwsma en His Saskersdr van Camstra.
Uit dit huwelijk:

Hylck van Galama.
Hylck was gehuwd met Tiete Epes van Hettinga,  afkomstig uit Hommerts, overleden 1574 (?), zoon van Epe van Hettinga en Wypck Simonsdr van Hoytema.Tiete kreeg op 16-4-1572 van Willem van Oranje het verzoek om het verzet in Friesland te organiseren. Tiete was dijkgraaf en grietman van Wymbritseradeel, tevens kapitein bij de watergeuzen.

2 Tryn van Galama, overleden 22 okt 1603 *, begraven IJlst. Zij overleed aan pest, 3 dagen na haar tweede man.
Tryn was gehuwd (1e huwelijk) met Johan van Aylva, overleden 1563/1585, zoon van Watze van Aylva en Syts Johansdr van Roorda. Hij woonde met zijn vrouw te Tzum en is overleden zonder kinderen.
Tryn was gehuwd (2e huwelijk) met Hans Hessels van Oosthem, hopman, overleden 19 okt 1603 *, begraven IJlst, zoon van Hessel van Oosthem en Tetke van Burmania.
Auck van Galama, overleden in 1602.

Zij testeerde op 10-10-1587.
Auck is getrouwd 1564 met Wybren van Aylva,  overleden 9 jan 1606 *, begraven Genum, zoon van Rienck van Aylva en Hil van Roorda.
Hij woonde 1578/1580 op Roordastate te Genum.
4 Jelts van Galama, overleden voor 1581.

Volmacht te Ylst, betrokken bij de Unie van Utrecht in 1579. Hij overleed op het slagveld.
5 Douwe van Galama
Hij zou zijn gesneuveld, overleden voor 1581. Hij was in krijgsdienst bij graaf Willem Lodewijk Nassau.
Sicke van Galama.
Hij zou zijn gesneuveld, overleden voor 1581.
7
Jets van Galama.

Vermoedelijk jong overleden, in ieder geval voor 1581. Haar broer Epe, haar zusters Auck en Tryncke en de weeskinderen van Hyl en Tiete van Hettinga procederen als haar erfgenamen in 1581.
8 Epe van Galama, overleden Waaxens 1581/1583, voor 1-10-1583.

Hij woonde in 1580 met zijn vrouw op Sjucksmastate te Waaxens.
Epe was gehuwd met Syts Sickesdr van Tjessens,  overleden Groningen 30 nov 1606*, begraven Waaxens, grafschrift, dochter van Sicke Werps van Tjessens en Auck Popckesdr van Bonga.Zij had geen kinderen uit haar huwelijken en na haar overlijden kwam het ouderlijk bezit, Sjucksmastate te Waaxens,  aan Doedt van Mockema.
Op het graf in de kerk van Waaxens de kwartieren van haar grootouders Tjessens x Galama, Bonga x Scinsema.

Syts was later gehuwd met Douwe van Aylva, geboren ± 1563, overleden Deventer 1591, gesneuveld 28 jaar oud, begraven Waaxens (W.D.), grafschrift, zoon van Douwe van Aylva en Frouck van Mockema.
Syts is later opnieuw getrouwd v 1596 met Seine Lieuwes, uit Groningen, overleden in 1606.      

V-e Seerp van Galama, geboren 25 okt 1528, overleden 22 jan 1581, begraven Mantgum, grafschrift, zoon van Gale van Galama (IV-d) en Foeck van Hoxwier.Grafzerk Sjeerp van Galama
Seerp trad toe tot het verbond der edelen in 1566 samen met zijn broer Hartman en zijn zwagers Sjoerd van Beyma en Jelte van Eelsma. Hij woonde begin 1568 met zijn vrouw in Mantgum maar in 1572 in Franeker. Hij was voor de Prins van Oranje maar moest zich na 1572 met vrouw en kinderen in ballingschap begeven. Grietman van Baarderadeel 1577/1581. Zie ook hier
Grafsteen in de kerk van Mantgum met 8 kwartieren van zijn en haar grootouders, rechts boven galama-osinga, rechts onder hoxwier-dekema, links boven botnia-hottinga en links onder camstra-douma.
Seerp was gehuwd met His van Botnia, overleden 8 jun 1593, begraven Mangum, grafschrift, dochter van Syds van Botnia en Bauck van Camstra.
Uit dit huwelijk:

Foeck van Galama, geboren v 1562, overleden v 11 mei 1562. 
Foeck van Galama, geboren 11 mei 1562, overleden n 1626.
Zij werd belijdend lidmaat te Leeuwarden op 18-8-1605. Het slot Galama te Koudum kwam door vererving in handen van haar zoons, maar die verkochten het in 1638 omdat ze "tot armoede waren vervallen".

Foeck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 25 sep 1603 en getrouwd aldaar 12 okt 1603 met Lelius van Lycklema, geboren ± 1570, overleden 1625/1626, zoon van Meyne van Lycklema en Hylck van Terwisscha.  Lelius promoveerde te Franeker op 30-10-1592. Hij was advocaat bij het Hof van Friesland (1593) en daar raadsheer 1597-1625.
Ook grietman van H.O.N., benoemd 4-2-1625.

Bauck van Galama, geboren 26 sep 1563,  overleden 23 jul 1623 *, begraven Roordahuizum 28 jul 1623.
Bauck is getrouwd 1 nov 1589 (1e huwelijk) met Juw van Eysinga, overleden v 1604, zoon van Ritscke van Eysinga en Mary Sydsdr van Tjaerda.
Hij stierf kinderloos, maar twee jong overleden kinderen de ene 3 dagen oud en de andere 3 weken oud, werden begraven in de Jacobijnerkerk.

Bauck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 dec 1604 en getrouwd aldaar 20 jan 1605 (2e huwelijk) met Hessel van Bootsma, overleden 22 feb 1616 *,  begraven Roordahuizum, grafschrift, zoon van Abbe van Bootsma en Aleid Jelgersdr van Feytsma. Hij was grietman van Idaarderadeel 1586/1601. Vanaf 6-5-1601 tot 1616 ontvanger-generaal van Friesland.
Frouck van Galama, geboren 19 mrt 1565,  overleden na 1611.
Frouck was gehuwd met Sicke Ritsckes van Dyxtra,  begraven Huizum, zoon van Ritscke Sickes van Dyxtra en Jouck van Galama.

Wick van Galama, geboren 22 okt 1566, overleden 4 apr 1600, begraven Koudum, grafschrift.
Wick is getrouwd Koudum 6 feb 1597 met Douwe van Epema, afkomstig uit Koudum, overleden 21 nov 1624, begraven Koudum, grafschrift, zoon van Hessel Douwes van Epema en Eelck van Sixma. Hij was grietman van H.O.N. 1603-1624.

Gale van Galama, volgt onder VI-c.
Jel van Galama, overleden sep 1669 (?). Volgens SFA overleden 1669, maar dan zou ze erg oud zijn geworden, want ze moet zijn geboren voor 1581.
Jel was gehuwd met Aesge Sydses van Popma, van IJlst, overleden n 21 jul 1652, zoon van Syds van Popma en Hauck Tjallingsdr van Harinxma.
Tryn van Galama.
Zij bleef vermoedelijk op Wiardastate wonen tot haar nicht Riem, na haar huwelijk met Syds van Eminga, er intrek nam. 

Tryn is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 jan 1617, gerecht (1e huwelijk) met Gerrit van Eminga,  overleden 19 nov 1626 *, begraven Goutum 27 nov 1626, zoon van Minne van Eminga en Frouck Gerritsdr van Wytsma.
Tryn is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 jul 1627, gerecht en getrouwd aldaar 22 aug 1627 (2e huwelijk) met Sjuck Deytses van Wynia, zoon van Deytse van Wynia en Eeck van Burmania.  Rekenmeester van Friesland.

Riem van Galama, ook His.
Riem is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 jun 1601, gerecht en getrouwd Sneek 5 jul 1601 met Idzart Ernstes van Grovestins, , ook Ernst, overleden 12 sep 1612 *, begraven Berlikum, zoon van Ernst van Grovestins en Gerlant Jansdr van Hoytema.  Grietman van Menaldumadeel 1603/1612.

10 Mary van Galama, overleden in 1627. Zij verkoopt met haar man een plaats te Roordahuizum aan Sybren Keimpes Jorna van Warga.
Mary was gehuwd met Here van Inthiema, overleden n 1627.

11 Teth van Galama, overleden Ostende 1601/1603.
Teth was gehuwd met N. van Mellinga, afkomstig uit Groningen.

12 Tjets van Galama.
Zij is jong overleden.

 

VI-a Otte van Galama, overleden 9 mei 1586, begraven Welsrijp, grafschrift, zoon van Gale van Galama (V-a) en Aelcke van Walta.
Otto Galama werd in feb 1559 ingeschreven als student te Leuven.
De 4 kwartieren op zijn graf:Galama, Tietema, Walta, Dekema.

Otte was gehuwd met Ynts van Feytsma, ook Eets, overleden 21 mei 1573, begraven Welsrijp, grafschrift, dochter van Hessel Ruurds van Feytsma en Luts van Mellema, ook Louise.
Uit dit huwelijk:
1 Aelcke Ottesdr van Galama, overleden 22 okt 1611*
Aelcke was gehuwd met Andries Goslicks van Hiddema, zoon van Goslick van Hiddema en Sjouck Wybesdr van Jelgerhuis.
Hij woonde met zijn vrouw in Wier, maar was ook begoed in Achtkarspelen. Hij wordt genoemd bij inventarisaties te Berlikum in 1613 en 1619.

VI-b Hans van Galama, overleden 16 jan 1602 *, zoon van Gale van Galama (V-a) en Aelcke van Walta.
Hans (ook Johannes) Galama werd in juni 1551 ingeschreven als student te Leuven. In 1578 te Menaldum. Hans was gehuwd met Riem Herckesdr van Popma, afkomstig uit Terschelling, dochter van Hercke Riencks van Popma en Anna Riencksdr van Roorda.
Uit dit huwelijk:

Gale van Galama, volgt onder VII-a.
Aelcke Hansesdr van Galama, overleden Menaldum 9 apr 1622, begraven aldaar, grafschrift.
Aelcke was gehuwd (1e huwelijk) met Syds van Mockema,  overleden 11 feb 1595, begraven Leeuwarden, Jacobijnerkerk, grafschrift, zoon van Botte van Mockema en Womck Sydsdr van Tjaerda. Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1585-1595: hij heeft op 20-12-1580 ook bezit te Morra.

Aelcke is getrouwd 1596, 23-11-1596 3e pr.gerecht Menaldumadeel (2e huwelijk) met Feye van Aylva,  afkomstig uit Genum, overleden Menaldum 6 dec 1631, begraven aldaar, grafschrift, zoon van Sybolt van Aylva en Frouck van Goslinga. Woont op  op Graldastate te Menaldum.

 

VI-c Gale van Galama, zoon van Seerp van Galama (V-e) en His van Botnia.
Hij woonde op Hoxwier te Mantgum, maar heeft ook in Leeuwarden gewoond. Hij was luitenant in het Friese Nassau regiment.

Gale was gehuwd met Cnier Tietesdr van Hettinga, overleden 15 jul 1607 *, dochter van Tiete Epes van Hettinga en Hylck van Galama.
Uit dit huwelijk:

Seerp van Galama, overleden jun 1625 *.
Hij was in 1618 vaandrig in het leger onder Harinxma, en in 1622 luitenant in het leger onder Oenema.

Seerp was gehuwd met Hylck van Hettinga,  overleden in 1648, dochter van Taecke van Hettinga en Neelcke N..
Uit dit huwelijk:
Cunira, overleden na 1628.
Op 28-3-1628 laat Hylck als weduwe van Seerp voor haar dochter Cunira als curator benoemen Dr Joannes Revius; op 18-9-1628 wordt dat haar zwager Reynolt van Inthiema en zij als tutrix.

Tiete van Galama, volgt onder VII-b.
His van Galama, overleden 12 jan 1634, begraven Mantgum, grafschrift.
His was gehuwd met Reynier Hoppers, overleden 13 sep 1666, zoon van Jochem Hoppers en Fedt Bockesdr van Wiarda.

Hylck van Galama.
Hylck was gehuwd met Reynolt Feyckes Inthiema.

Tonis van Galama.
Hij is jong overleden.

 

 VII-a  Gale van Galama, overleden na 1616, zoon van Hans van Galama (VI-b) en Riem Herckesdr van Popma.
Gale (ook Galenus) Galama werd op 4-9-1587 student te Franeker. Zijn naam met die van anderen op de kerkklok van Menaldum uit 1619.
Gale is getrouwd 1592 (1e huwelijk) met Dorothea Minnesdr van Eminga, geboren ± 1570, overleden 27 sep 1616, 46 jaar,  dochter van Minne van Eminga en Frouck Gerritsdr van Wytsma.
Uit dit huwelijk:

Riem Galesdr van Galama, geboren 21 okt 1612 ?.

Met het jaartal 1636 zijn de familiewapens van Riem en haar eerste man Sicke van Aebinga buiten op de voorpoort van Wiardastate uitgehouwen.
Riem was gehuwd (1 e huwelijk) met Sicke van Aebinga, overleden 16 okt 1636, begraven Hallum,  zoon van Schelte van Aebinga en Gerlant Scheltesdr van Liauckema.
Uit dit huwelijk:
1 Dorothea

Schelte van Aebinga wordt in 1638 aangewezen als curator voor scheiding der vaderlijke goederen t.b.v. Dorothea van Aebinga, wanneer haar moeder Riem is hertrouwd met Syds van Eminga. Gerlant van Liauckema vraagt in 1638 als grootmoeder van Dorothea van Aebinga ook voogdij voor haar aan. Schelte van Liauckema (oom van Dorothea) wordt dan curator.
Riem is getrouwd 1637, 19-10-1637 3e pr.Leeuwarden (2e huwelijk) met Syds van Eminga, overleden Goutum n 1638, oud 74 jaar, zoon van Pybe van Eminga en Perck van Roorda.  Op Wiardastate te Goutum (stem 24).
Gale was gehuwd (2e huwelijk) met Jelck Roelofsdr van Donia. Haar ouders zijn niet bekend.

VII-b Tiete van Galama, overleden 31 jan 1669, zoon van Gale van Galama (VI-c) en Cnier Tietesdr van Hettinga. Begraven bij de preekstoel in de kerk van Koudum.
Tiete was kapitein bij de infanterie.
Tiete is getrouwd Kampen 19 jan 1626 (1e huwelijk) met Bernadina Jurjensdr van Ingen, overleden Elburg 21 okt 1641,  begraven aldaar 28 okt 1641.
Uit dit huwelijk: 

Cunira van Galama, gedoopt Kampen 30 jan 1627, overleden aldaar 4 feb 1627. 
George van Galama, geboren Kampen 8 okt 1629,  Volgens een familieaantekening vertrok hij op 20-10-1651 naar Oost-Indië.
Bij huwelijk in 1662 uit Workum.

George is in ondertrouw gegaan Workum 18 sep 1658 (1e huwelijk) met Sophia van Inthiema, overleden v 1662.
George is in ondertrouw gegaan Franeker 28 jun 1662, gerecht en getrouwd 1662, 19-7-1662 att. van Franeker (2e huwelijk) met Armgardina van Inthiema, afkomstig uit Franeker in 1662.
Zij was bij huwelijk in 1662 weduwe van Seerp van Adèlen.

Gale van Galama, geboren 16 jun 1631, overleden 1631/1633
Gale van Galama, geboren Maastricht 11 jul 1633, volgt onder VIII-a.
Anthony van Galama, geboren Kampen 29 jun 1636, overleden Franeker 21 sep 1656.
Hij was niet getrouwd.
Julius van Galama, geboren Deventer 2 jul 1639, volgt onder VIII-b.
Elisabeth van Galama, geboren Kampen 22 mrt 1640.
Ze was niet getrouwd.
Tiete had vermoedelijk 2 kinderen bij een onbekende vrouw:
Igo van Galama, geboren na 1641, overleden na 1676.
Igo is getrouwd Midlum 23 feb 1676 met Trijntje Gerbens, vermoedelijk overleden 1 juli 1691 te Midlum

Er is vermoedelijk nageslacht Galema te Midlum (zie het lidmatenboek aldaar).
waarschijnlijk Cunira van Galama, geboren ± 1645, overleden na 1668
Cunira is getrouwd IJlst 3 mei 1668 met Johannes Guldenus, afkomstig uit Zwolle.
       

 

 VIII-a  Gale van Galama, geboren Maastricht 11 jul 1633, zoon van Tiete van Galama (VII-b) en Bernadina Jurjensdr van Ingen.
Hij wordt in de archieven vermeld als vaandrig, luitenant en kapitein in het leger.
Gale was gehuwd met Helena de Sanderen Surburg, afkomstig uit Maastricht.
Uit dit huwelijk:

Bernardina van Galama, geboren ± 1660.
Bernardina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 21 sep 1678, gerecht en getrouwd 1678, 6-10-1678 3e pr.gerecht Leeuwarden (1e huwelijk) met Suffridus van Wynia, overleden v 1684.
Bernardina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 aug 1684, gerecht en getrouwd 1684, 24-8-1684 3e pr.gerecht Leeuwarden (2e huwelijk) met Johannes van der Ven, afkomstig uit Leeuwarden in 1684.

Titus van Galama, gedoopt Leeuwarden 30 jul 1673. Hij is jong overleden.
3 Hartman van Galama, gedoopt Warga, Wartena 9 apr 1676. Hij is jong overleden en het is niet zeker dat de doop deze Hartman betreft.  
4 Gillis van Galama.
Hij is jong overleden.

Seerp van Galama.
Gijsbertha van Galama.
Zij is jong overleden.
waarschijnlijk Foeck van Galama.
8Seerp van Galama.
Gillis van Galama.
Hij was kapitein.
10 Jochem van Galama.
Hij is jong overleden.
11 waarschijnlijk Maria van Galama.
12 N. van Galama.
Zij is overleden met haar moeder, die in het kraambed van haar is overleden.

VIII-b Julius van Galama, geboren Deventer 2 jul 1639,  overleden 7 feb 1677, zoon van Tiete van Galama (VII-b) en Bernadina Jurjensdr van Ingen.
Julius was kapitein van een regiment infanterie.
Julius is in ondertrouw gegaan Franeker 26 mei 1666, gerecht en getrouwd 17 jun 1666 (1e huwelijk) met Bella Albertsdr van Ayckema, afkomstig uit Oost-Friesland, overleden 13 jan 1667.
Julius is getrouwd IJlst 12 mrt 1670 (2e huwelijk) met Teth Sydsdr van Popma, geboren Stavoren 9 okt 1653, overleden 2 mrt 1741.
Uit dit huwelijk:
Syds van Galama, , ook Sixtus, geboren 25 jan 1672, gedoopt IJlst 28 jan 1672, overleden 24 feb 1672.
Syds Anthony van Galama, geboren IJlst 22 apr 1673, gedoopt aldaar 27 apr 1673, volgt onder IX.
Bernardina Juliana van Galama, geboren IJlst 16 feb 1675, gedoopt aldaar 21 feb 1675, overleden 1683.

 

IX  Syds (ook Sixtus) Anthony van Galama, geboren IJlst 22 apr 1673, gedoopt aldaar 27 apr 1673, overleden 24 jun 1737, of 28-6-1737, zoon van Julius van Galama (VIII-b) en Teth Sydsdr van Popma.
Syds was burgemeester van IJlst, en gecommiteerde van de Rekenkamer van Friesland. De Galamagracht te IJlst is naar hem genoemd.

Op 26-5-1709 attestatie van IJlst om elders te trouwen.

Syds is getrouwd Wolvega 2 jun 1709 (1e huwelijk) met Elisabeth Lambertusdr van Coehoorn, geboren ± 1660, overleden 22 okt 1720, 60 jaar.
Syds is in ondertrouw gegaan IJlst 11 jun 1724 en getrouwd Paterswolde 25 jun 1724 (?) (2e huwelijk) met Cecilia Wilhelmina Sijghers ter Borch, afkomstig uit Paterswolde in 1724, overleden n 1761
Uit dit huwelijk:
Ygo Julius van Galama, geboren 25 apr 1725, gedoopt IJlst 29 apr 1725, overleden 1728.
Rixt Elisabeth van Galama, geboren 13 nov 1726, gedoopt IJlst 17 nov 1726, overleden aldaar 12 mrt 1732.
Theodora Margaretha van Galama, geboren 22 aug 1728, gedoopt IJlst 29 aug 1728, overleden 21 dec 1808.
Ze legt samen met haar tweelingzus Titia de eerste steen van het stadhuis van IJlst.
Titia Juliana van Galama, geboren 22 aug 1728, gedoopt IJlst 29 aug 1728, overleden 10 apr 1796.
Samen met haar tweelingzus Theodora bekend als de freules van IJlst. Begraven voor de preekstoel in de kerk van IJlst.
Lewyna Eva van Galama, geboren 27 jul 1730, gedoopt IJlst 30 jul 1730, overleden aldaar 27 aug 1730.
Begraven in de kerk van IJlst.
Rixt Elisabeth van Galama, geboren 28 dec 1732,  gedoopt IJlst 1 jan 1733. Overleden 14 mrt 1813 te IJlst.
Rixt neem in 1811 op het stadhuis van IJlst de naam Galama aan. Met haar overlijden komt een eind aan het adellijke geslacht (van) Galama.

 

 

 Tenzij anders aangegeven zijn alle data voor 1701 volgens de oude stijl d.w.z. volgens de Juliaanse kalender. In o.a. Holland werd in 1583 de nieuwe stijl ingevoerd, de Gregoriaanse kalender. Daardoor liep Friesland in de 17e eeuw tien dagen achter op Holland. Dit verschil was in 1700 opgelopen tot 11 dagen, omdat 1700 volgens de oude stijl wel een schrikkeljaar was. De Gregoriaanse kalender werd in Friesland in 1701 ingevoerd en dat jaar begon dus met 12-1-1701.
De informatie is afkomstig van bronnen, aanwezig bij Tresoar Leeuwarden, zoals het Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel, Oudfriesche oorkonden , het Groot placcaat en charterboek van Vriesland, Friese testamenten tot 1550, Collectie genealogiëen Tresoar, Genealogysk jierboek (Fryske Akademy) en het Historisch Centrum Leeuwarden (voorheen gemeentearchief).
Een * achter de sterfdatum betekent dat deze onder meer te vinden is in het “Dootboeck” door Ernestus van Harinxma a Donia.
Als vermeld wordt dat er een grafschrift bestaat is dat te vinden in de grafschriftencollectie van Roorda I/VI ,in de delen van “Grafschriften tussen Flie en Lauwers” I/V en daarnaast bijna altijd in het onlangs bij van Wijnen in Franeker verschenen boek van H.de Walle “Friezen uit vroeger eeuwen”.