Home

Brede Tafel in de open lucht

Op 29 mei 2021 was er weer een Brede Tafel. Ook dit keer bij Bergsma in Easterein, nu i.v.m. de corona-maatregelen op het tuinterras. Vijftien donateurs waren aanwezig.BT20210529w

Er werd vooral gesproken over:
- wat moet er gebeuren met nalatenschap van Joseph Galema, bestaande uit 24 archiefdozen en 50Gb aan digitaal materiaal? De bedoeling is dat het materiaal via het RK Archief- en Documentatiecentrum in Bolsward toegankelijk wordt;
- de voorbereiding van de reünie op 11 juni 2022. De daarvoor opgerichte werkgroep presenteerde een voorstel voor een programma en de uitwerking van het thema met diverse activiteiten. De Brede Tafel gaf hen het fiat om het voorstel verder te concretiseren;
- een voorstel om van het verhaal "300 jaar Meijlema's" om te zetten naar een aparte uitgave; ook hier wordt verder aan gewerkt
.

Verder werd er aandacht geschonken aan het financieel verslag over 2020 en de (mogelijke) inhoud van Us Sitte.

De volgende Brede Tafel staat gepland voor 16 oktober 2021, bij Bergsma in Easterein.

Stichting verwerft mooie plaquetteFto i222 02FranciscusYsbrandsGalema

Op 20 mei 2021 kreeg de Stichting “Galema’s en Galama’s door de eeuwen heen” uit handen van Giel Quadekker (i698 in de digitale stamboom) een plaquette overhandigd met de beeltenis van Franciscus (Frans) Ysbrands Galema (i222 in de digitale stamboom). Giel is de kleinzoon van Frans.

Frans was directeur van melkfabriek “De Hoop” in Breda, en kreeg de plaquette overhandigd bij gelegenheid van zijn 75e verjaardag in 1952. Deze plaquette heeft tot de sluiting van de melkfabriek (1972) in de entreehal van de fabriek gehangen.
Het is een koperen plaquette van 60x40 cm. Frans staat er en profiel op. Onderaan staat de tekst “F. Galama IJzn”. Rechtsboven staat de gelegenheid waarom de plaquette gemaakt werd, links het familiewapen van de adellijke familie Galama. Achter het hoofd staat de naam van de maker (Gerard van Aalst).

Toch nog een Brede Tafel in 2020

Nadat de Brede Tafel van 18 april 2020 en de donateursdag 2020 in verband met de corona-maatregelen waren afgelast, was het bestuur blij dat er op 26 september toch nog een Brede Tafel georganiseerd kon worden. Locatie was Bergsma in Easterein. Er waren 14 mensen aanwezig, te weten: Eelco Galama (Leeuwarden), Famke Galema (Lisse), Jan Galema (Kimswerd), Gerard Galema (Utrecht), Ivo Galama (Den Bosch), Nan Galema (Stein), Albert Jan Nossent (Hattem), Gerardus Galema (Tuk), Maikel Galama (Workum), Tineke Galama (Sneek), Frans Boersma (Drachten), Jan Galama (Reduzum),Theo Galema (Workum) en Jan Zeinstra (Leeuwarden); 21 mensen hadden zich afgemeld.

Na een rondje waarbij ieders ervaringen met de afgelopen periode werden uitgewisseld, werden de notulen besproken en vastgesteld.
Vervolgens kwamen de besprekingen in het bestuur, eerder die middag, aan de orde. Naast de al geagendeerde punten waren dat de verlenging van de grafrechten voor het graf van Ysbrand Klazes Galema, en Joseph Galema's nalatenschap met informatie over de familie.
Er werden nieuwe afspraken gemaakt over het organiseren van een reünie in 2022; het jaar dat de stichting 30 jaar bestaat. Datum en plaats werden vastgesteld: 11 juni 2022 in Easterein. Tevens werd een budget en eigen bijdrage afgesproken. Tenslotte werd een voorbereidingswerkgroep ingesteld. Deze moet in april 2021 een voorstel presenteren, waarin thema en organisatie is uitgewerkt.
Ook werd aandacht geschonken aan het financieel overzicht over 2019, de publicatie van een privacy-reglement, de inhoud van de familiekrant van 2020, het dalend aantal donateurs (en wat daaraan te doen) en de Facebook-groep van de Galama/Galema’s.

De bijeenkomst werd afgesloten met de afspraak dat de volgend Brede Tafel op zaterdag 10 april 2021, wederom bij Bergsma in Easterein, wordt gehouden. (Inmiddels is deze bijeenkomst afgelast; de Brede Tafel wordt nu op 29 mei 2021 gehouden).

Geslaagde Brede Tafel 5 oktober 2019

bt2019Bij de Brede Tafel van 5 oktober 2019 waren aanwezig: Famke Galema (Lisse), Jan Galema (Kimswerd), Gerard Galema (Utrecht), Nan Galema (Stein), Albert Jan Nossent (Hattem), Gerardus Galema (Tuk), Maikel Galama (Workum), Tineke Galama (Sneek), Haye Galama (Breukelen), Frans Boersma (Drachten), Jan Galama (Reduzum), Michiel Mulder (Bolsward) en Tom Mulder (Bolsward). Een even groot aantal had zich verhinderd gemeld.

Na een voorstelronde werden de notulen besproken en vastgesteld.
Daarna werden de aanwezigen op de hoogte gesteld van de besprekingen in het bestuur, eerder die middag.
Een van de onderwerpen die aan de orde werd gesteld was de organisatie van de donateursdag in 2020. Er werden suggesties gedaan voor locaties en mogelijke activiteiten.

Er werd vervolgens gesproken over het organiseren van een reünie in 2022; het jaar dat de stichting 30 jaar bestaat. Daarvan werd afgesproken dat deze in Easterein zal worden gehouden. Verder werd afgesproken een thema te kiezen voor deze reünie. De grootste uitdaging wordt het vinden van alle Galama’s en Galema’s.
Vervolgens is stilgestaan bij de publicatie van een privacy-reglement, het innen van de contributies voor 2018 en 2019, de inhoud van de familiekrant van 2019, het dalend aantal donateurs (en wat daaraan te doen) en de Facebook-groep van de Galama/Galema’s.

Aan het eind van de bijeenkomst overhandigde Jan Rein Galama uit Reduzum een aantal archiefmappen met kopieën van aktes van de diverse boerderijen die in het bezit waren/zijn van Galema’s en Galama’s.

De bijeenkomst werd afgesloten met de afspraak dat de volgend Brede Tafel op zaterdag 18 april 2020, wederom bij Bergsma in Easterein, wordt gehouden. (Inmiddels is in verband met de maatregelen rond het Corona-virus deze Brede Tafel afgelast).

Goed bezochte Brede Tafel 6 april 2019

De Brede Tafel van 6 april 2019 waren weer een flink aantal donateurs komen opdagen. Aanwezig waren Famke Galema (Lisse), Jan Galema (Kimswerd), Gerard Galema (Utrecht), Nan Galema (Stein), Albert Jan Nossent (Hattem), Gerardus Galema (Tuk), Gerard Galema (Bedum), Jan S. Zeinstra (Leeuwarden), Maikel Galama (Workum), Tineke Galama (Sneek), Ivo Galama (Den Bosch), Minke Hiemstra (Rijs), Anno Galama (Apeldoorn), Anno Galama (Sexbierum) en Eelco Galama (Leeuwarden).
Er hadden zich ook nog een tiental donateurs afgemeld.

bt2019

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Joseph Galema. Er zal in de komende familiekrant aandacht hieraan besteed worden.

Het verslag van de vorige Brede Tafel wordt voor kennisgeving aangenomen
Iedereen wordt nogmaals opgeroepen om (ook bij hun familieleden) erop aan te dringen adreswijzigingen, en met name die van mail-adressen, door te geven aan de secretaris. Er zal op korte termijn een privacy-reglement voor de stichting worden gemaakt. Daarin wordt vastgelegd welke gegevens de stichting van haar donateurs vastlegt, en wat ze ermee doet. Dat geldt ook voor de gegevens in de digitale stamboom. Dit wordt gepubliceerd op de website en in de familiekrant.
Het graf van Ysbrand Klazes te Blauwhuis is inmiddels opgeknapt. Er is vastgesteld dat de grafrechten in 2020 aflopen. De secretaris gaat regelen dat ze tijdig verlengd worden

De Brede Tafel staat vervolgens stil bij de donateursdag 2018. Alle onderdelen zijn goed ontvangen. Wel wordt opgemerkt dat de rondleiding voor de laatste groep in het Waddencentrum te kort was. Het bestuur deelt mee dat ze van plan is in 2020 opnieuw een donateursdag te organiseren, en in 2022 een reünie. In dat jaar bestaat de stichting 30 jaar. Om een reünie voor elkaar te krijgen zal in de familiekrant een oproep gedaan worden zoveel mogelijk adressen van familieleden te leveren.
Desgevraagd wordt geantwoord dat een donateursdag in 2019 op grond van kostenbeheersing niet zo verstandig is.

Het bestuur zal zo snel mogelijk een privacy-reglement voor de stichting publiceren, zowel in de familiekrant als op de website. Daarin wordt vooral vastgelegd welke gegevens de stichting van donateurs heeft, en wat ze ermee doet.

De financiële situatie van de stichting is redelijk goed. Het vermogen is iets gedaald, maar er moet over 2018 en 2019 nog contributie geheven worden. Dat zal in één keer worden gedaan. De donateurs worden daarvan op de hoogte gesteld. Met dank aan de penningmeester wordt het financieel overzicht vastgesteld. Het is inmiddels op de website gepubliceerd.

Er wordt stilgestaan bij de publicatie van de familiekrant 2019. De deadline voor het aanleveren van kopij is half oktober. Er zal in ieder geval stilgestaan worden bij het overlijden van Joseph Galema, het privacy-reglement en de aanstaande donateursdag en reünie.

Er wordt geconstateerd dat het aantal donateurs al jaren daalt. Het vergrijzende bestand wordt steeds kleiner, en het lukt voorlopig niet om de jeugd te interesseren van familiegeschiedenis. Uit de Brede Tafel komt de suggestie om eens per kwartaal een kort overzicht van nieuwtjes over familieleden op de website te plaatsen. Verder zou er toch minimaal eens per jaar iets voor de donateurs georganiseerd moeten worden (anders dan de Brede Tafel). Het bestuur geeft aan open te staan voor suggesties om het donateurschap van de stichting aantrekkelijker te maken.

Er wordt gediscussieerd over de voorwaarden om lid te kunnen worden van de besloten Facebookgroep van de Gala/ema's. Tot nu toe hanteert de beheerder van de groep (Tineke Galama) de regel dat iemand die lid wil worden enige connectie moet hebben met een Gala/ema. De groep is vooral bedoeld om nieuwtjes over familieleden uit te wisselen. Commerciële en politieke uitingen worden geweerd en/of verwijderd. Het bestuur denkt dat een wat ruimere openstelling (iedereen die oprecht geïnteresseerd is in de Gala/ema's) mogelijk zou moeten zijn. Dat is voor de beheerder echter moeilijk vast te stellen. Besloten wordt op basis van de lopende praktijk na te gaan of dit te realiseren valt. De beheerder kan bij twijfelgevallen met de secretaris van het bestuur terugkoppelen.

Er wordt meegedeeld dat Ype Brouwers geen opdracht heeft gekregen om na te gaan of er een connectie is met onze familie en de adellijke familie. Hij heeft al in 2012 hiernaar een vooronderzoek gedaan, en toen werd geconcludeerd dat het erg moeilijk zou worden dit vast te stellen.
Gerard Galema (Bedum) vertelt vervolgens dat hij zich de afgelopen jaren bezig heeft gehouden met de geschiedenis van de Meylema's, met name in de periode tussen 1450 en de 18e eeuw. Er is veel materiaal, maar het is teveel om hierover in de familiekrant te publiceren. Desgevraagd zullen Gerard en Albert Jan nagaan of het mogelijk is hiervan een speciale uitgave voor de stichting te maken.
Minke Hiemstra vertelt hierna over haar activiteiten voor het Historisch Werkverband. Zij wil vooral laten zien hoe mensen in het verleden hebben geleefd in Friesland. Een deel daarvan is ook interessant voor de Gala/ema's.
Tenslotte wordt gewezen op nieuwe software, waarmee oude handschriften gelezen kunnen worden. Het Transcribus, en lijkt een mooi hulpmiddel voor het ontcijferen van oude akten e.d.

De volgende Brede Tafel is op 5 oktober 2019, wederom bij Noflik in Easterein.