Galama's & Galema's

Laas Pieters Galema

Mannelijk 1844 - 1916  (72 jaar)


 

Vhl-Iw13-01

In het testament van Laas en zijn (eerste) vrouw Janna is bepaald dat hij al zijn bezittingen aan zijn vrouw nalaat. Janna overlijdt eerder, en laat na:
. een obligatie ten laste van de spoorweg Chicago (USA) ter waarde van F 2651,63;
. een vijfde deel in schuldvorderingen afkomstig van de nalatenschap van de moeder van Laas, ter waarde van F 586,09;
. een boerenbehuizinge en hieminge met landerijen en vee te Welsryp, groot 13 bunder 17 roede en 52 el; in gebruik bij Laas;
. een vijfde deel van een stuk land te Welsryp, groot 1 bunder 92 roede en 40 el, verkregen bij legaat van Jans Jans Kiestra.
Laas laat bij zijn overlijden na:
. een stelphuizinge met erf, weiland en klein perceel bouwland ate Welsryp, groot ca. 17 hectare;
. weiland te Dronrijp, groot iets meer dan een hectare;
. een kwart gedeelte van een weiland te Welsryp, groot circa 2 hectare;
. contanten ter waarde van F 4402,-;
. roerende lichamelijke goederen ter waarde van F 9300,-;
. pandbrieven, effecten en aandeel in ledenkapitaal van de co÷peratieve zuivelfabriek Klimop te Winsum.
De totale activa worden vastgesteld op F 53.414,27, de passiva op F 471,14. De wettelijke erfgenamen zijn de zonen Hans en Pieter.Eigenaar/BronGalema-Galama Familieboek
Verbonden metLaas Pieters Galema; Janna Jacobs Waardenburg