Galama's & Galema's

(Levens)Verhalen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 500 van 538     » Zie Galerij

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Vh-Iwd10-01TeyeTialles
Vh-Iwd10-01TeyeTialles
In 1634 lenen Teye en Tiaetscke 1700 goudguldens van Tiepke Jelles en Aafke Pieters. Een jaar later nog eens 1100 goudguldens van zijn Teye's zuster Trijntie. In 1648 koopt Jacob Jacobs Recalff, deurwaarder van het Hof van Friesland, de sate en landen Groot Wynia, groot 45,5 pondemaat voor 132 goudguldens per pondemaat. Tenslotte verkoopt Teye in 1650 zijn deel van de erfenis van zijn broer Hans aan zijn andere broer Wiebren voor 228 goudguldens
 
2
Vh-Iwd8-01HansTialles
Vh-Iwd8-01HansTialles
Hans overlijdt kinderloos. Zijn ouders hebben 10 pondemaat land, onderdeel van een stuk van 20, op zijn naam laten zetten. Aangezien hij als "onnozel" wordt omschreven, kan hij op deze wijze in zijn levensonderhoud voorzien. Zijn nalatenschap wordt gelijkelijk verdeeld onder zijn zeven broers en zussen.
 
3
Vhl-F1708-01
Vhl-F1708-01
De kinderen van dit gezin krijgen de bijnaam "de wezen", als gevolg van het vroegtijdig overlijden van hun beide ouders.
Voogd over de kinderen is hun oom Jacob Gaeles Galama (I2196).
 
4
Vhl-F1735-01
Vhl-F1735-01
Het gezin van Jozef en Maria wordt als enig katholiek gezin in De Tike in het begin met argusogen bekeken. Ze gaan in Drachten ter kerke in het Franciscaner klooster. Om ter communie te gaan moet je "nuchter" zijn, pas na de communie mag er worden gegeten. Dat gebeurt dan bij de broeders/paters van het klooster. Als "tegenprestatie" krijgt Maria vaak een zak te stoppen sokken van de broeders en paters mee. De week daarop worden deze gestopt weer terugbezorgd. De broeders en paters leveren ook wel eens gratis arbeidskracht aan Jozef door mee te helpen bij de hooi-oogst.
 
5
Vhl-F1737-01
Vhl-F1737-01
De kinderen van Michiel en Ytje gaan, net als hun vader, naar de kostschool in Oss.
 
6
Vhl-F17t-01RientsEibertsGalama
Vhl-F17t-01RientsEibertsGalama
Na het overlijden van hun moeder verklaren Hyltje en Eibert "dat tot de nalatenschap geen onroerende goederen behoren, noch vruchtgebruik". Hyltje ondertekent de memorie van successie en Eibert zet een kruisje als handtekening.
 
7
Vhl-F1858-01
Vhl-F1858-01
Als Klaas kennismaakt met Agnes, woont hij op een boerderij in Terhorne, met een schitterend uitzicht over het Snekermeer. De boerderij is nagenoeg alleen bereikbaar per boot; via de weg is het een heel eind omrijden. Agnes ziet het niet zitten om zo eenzaam te wonen. Er wordt daarom uitgekeken naar een andere boerderij. Die wordt gevonden in Lemmer.
 
8
Vhl-F1t-01JarichSipkes
Vhl-F1t-01JarichSipkes
Op 16-5-1659 worden oudoom Lambert Lous (lakenkoper) te Sint-Jacobiparochie en Sytse Reyns te Kimswerd aangesteld tot voogden over Antje, Sipke en Gerrit. Hetzelfde jaar wordt te Tzum op verzoek van genoemde voogden en moeder Ryckie Gerrits het sterfhuis van Jarich Sipkes beschreven. Tevens wordt een scheiding van bezit geregeld tussen de kinderen uit het eerste huwelijk van hun moeder en hun stiefvader (Pieter Gerrits uit Dongjum). Beschreven wordt een boerderij met 120 pondemaat land in eigen bezit en een halve pondemaat onder Ried. Voorts wordt gemeld dat Ryckien 3200 goudguldens heeft ingebracht bij haar huwelijk met Jarich. Jarich heeft zelf 8736 carolieguldens en 61 stuivers ingebracht. Er zijn ook een aantal vorderingen van derden.
 
9
Vhl-F2303-01
Vhl-F2303-01
Jozef en Wipkje leren elkaar kennen in Kameroen. Na hun huwelijk zijn ze als ontwikkelingswerker werkzaam in Zambia. In 1982 keren ze met hun gezin terug in Nederland.
 
10
Vhl-F2334-01
Vhl-F2334-01
In 1972 laten Dominicus en Thecla een nieuwe boerderij bouwen aan de andere kant van de weg, tegenover hun eigen boerderij. Als de nieuwe boerderij klaar is, wordt de oude boerderij verkocht. Deze wordt dan door de nieuwe eigenaar in oude glorie hersteld.
 
11
Vhl-F2686-01
Vhl-F2686-01
Op 22 december 1943 ontvangen Nanne en zijn zuster Minke een brief van pastoor Wirtz van de Sint-Vitus parochie te Blauwhuis een brief waarin zij worden bedankt voor de schenking van het gouden oorijzer van hun overleden moeder aan de parochie. Het materiaal zal worden gebruikt ter versiering van de monstrans. Het oorijzer is geschonken uit erkentelijkheid voor de goede en grote zorg die de zusters van het Sint Theresia-huis aan hun moeder hebben gegeven.
 
12
Vhl-F2692-01
Familiegeschiedenis van Nanne Galema en Ottje Teerenstra en hun nakomelingen. (Downloadbaar PDF-bestand)
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
13
Vhl-F2699-01
Vhl-F2699-01
Het huwelijk van Jacob en Hitje wordt onder huwelijkse voorwaarden aangegaan. De inbreng van Jacob is F 3.000,-, die van Hitje is F 200-, aan geld en sieraden.
 
14
Vhl-F2721-01
Vhl-F2721-01
Op 12 mei 1889 (vlak voor het tweede huwelijk van Lyckle) worden de kinderen bij de Burgerlijke Stand overgeschreven van Woudsend naar Oudemirdum. Daar worden ze opgevoed door familie van hun moeder.
 
15
Vhl-F2823-01
Vhl-F2823-01
Dominicus en Martha emigreren naar Canada
 
16
Vhl-F2993-01KinderenSchoonhoff-Ypma
Vhl-F2993-01KinderenSchoonhoff-Ypma
Ytje en Herman krijgen 11 kinderen, van wie enkele jong overlijden. Zij worden allen in Harlingen geboren. Het gezin verhuist in 1889 naar Amsterdam. Herman is overleden in 1905 en Ytje in 1915 beiden te Amsterdam. Zij werden begraven op Buitenveldert
Dochter Johanna, overleden 1949, dreef met haar broer Sibbele, overleden 1937, eerst in Harlingen en later in Amsterdam een bakkerij. Sjoerd, de oudste overleed in 1952 in Boekel.als huisarts. Eugenius was missionaris van MillHill voor de Maoriā€™s in Nieuw Zeeland. Ype was priester van de Oblaten van de onbevlekte Maagd Maria, overleden 1956 in Cuyk (noot schr. ā€˜onbevlektā€™ van de erfzonde). Herman was ook priester van de Oblaten van Maria, overleden in 1924 in Namen. Arnold, kloosternaam Gualbertus Franciscaan, overleden 1940 in Vorden
 
17
Vhl-F2t-01-GerritJarichs
Vhl-F2t-01-GerritJarichs
Omdat het hier om een vermogende familie gaat is zij goed te volgen in de personele kohieren m.b.t. vermogensbelasting te Franekeradeel. De weduwe van Gerrit Jarichs wordt in 1712 aangeslagen voor een geschat vermogen van 8500 guldens. Datzelfde jaar vindt een verdeling plaats: 4500 guldens blijven op haar naam staan, en 4000 guldens worden in drie gelijke porties genoteerd op de kinderen Pieter, Lou en Rigtsje. In 1720 staat nog 1500 guldens op naam van de weduwe. Het jaar daarop wordt haar nalatenschap in vier gelijke delen gedeeld onder de eerdergenoemde kinderen en Pieter Heslinga (de echtgenoot van dochter Antie).
 
18
Vhl-F525-01
Vhl-F525-01
Er zijn diverse pogingen ondernomen om van deze familie meer gegevens te bemachtigen. Er zijn mogelijke verblijfsadressen in New York aangeschreven. EĆ©n van de adressen is ook bezocht, maar daar zijn geen nakomelingen van Michiel aangetroffen.
 
19
Vhl-F545-01ReddingWOI
Vhl-F545-01ReddingWOI
In 1914 is na de inval van het Duitse leger het gezin (toen nog met 2 kinderen) onverwijld uit BelgiĆ« gevlucht. Ze hebben hun leven te danken aan koningin Wilhelmina. In elke plaats waar het Duitse leger doortrok kozen zij willekeurig enkele notabelen uit om, ter waarschuwing van iedereen die het zou wagen als sluipschutter tegenstand te bieden, voor een vuurpeloton te zetten. Toen ze bij Klaas binnenkwamen, om hem te arresteren schrokken zij van een portret van koningin Wilhelmina dat ā€œaan de muur hingā€. Nederland was neutraal gebleven. Hierdoor is hun leven gespaard.
Het gezin vlucht naar Eindhoven, waar hun derde dochter geboren werd. Korte tijd later verhuisden zij naar Veghel waar Klaas via zijn zwager Johan Aukes een winkel van de Edah had.
In Veghel werd hun vierde dochter geboren.
 
20
Vhl-F6t-01LouGerritsGalama
Vhl-F6t-01LouGerritsGalama
In 1744 bedraagt het geschat vermogen van Lou, o.a. via allerlei erfenissen, 7650 guldens. De nalatenschap wordt in 1773 in drie gelijke delen over zijn kinderen verdeeld. Zijn vrouw Grietje staat in 1749 te boek als weduwe van Lou Gerrits, "eygenerfde, bestaat wel" met een aanslag in de quosatiebelasting van 86 guldens en 9 stuivers.
Grietje hertrouwt met Sybrand Hendriks.
Op 2-7-1750 wordt Wybe L. Steensma, koopman te Koningsburen en mederechter van Franekeradeel, aangesteld over de drie nog levende kinderen.
 
21
Vhl-Fa13-01Galama-Roukes
Vhl-Fa13-01Galama-Roukes
Op 3-11-1740 worden Ate Thomas (Irnsum), Zent Fransen (Roordahuizen) en Jouke Gerbens (Irnsum)aangesteld tot voogd over de nog levende weeskinderen van Rein en Feikje. Meteen hierop wordt de nalatenschap beschreven. Aan vee is er "sestien koeyen, vijf rieren, vier kalveren, een peerd". Vermeldenswaard is het zilverwerk: een zilveren beker gemerkt Lolke Saekes (in 1640 eigenaar van Galamastate)en Jantie Heeres, anno 1638 en een wapen onder de bodem, zilver met inscriptie F:T I:R (dus van Lolkes ouders) en R:G (van Jantie's vader, een zilveren zoutvat gemerkt met de letters I:H (Jantie Heeres), en nog een gouden oorijzer met de letters F:J:G, dat besproken was aan dochter Fissjen. Verder zijn en nog een vordering van 1800 guldens uit 1729 op Rein's broer Thomas en een koopbrief uit 1736 van een halve sate te Tjerkwerd voor 2150 guldens. Onder het bezit wordt tevens vermeld: een derde deel van een sate te Wommels en 4 pondemaat weideland te Bozum. In 1753 verkopen de kinderen een deel van het land en een stemdragende sate te Tjerkwerd/Imswolde voor 2583 goudguldens.
 
22
Vhl-Fa54-01Galema-deBoer
Vhl-Fa54-01Galema-deBoer
Op 29-4-1831 vindt een openbare verkoop plaats op verzoek van de voogd en de toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Paulus en Bottjen. Verkocht worden o.a.: 28 koeien met een gemiddelde prijs van ca. 65 gulden, kalveren, hokkelingen, een paard, een hond, een kaastafel met persen, een spinnewiel, kaveltjes oud hout, een kabinet, bedden en koperen emmers. Onder de kopers is Ysbrand Klazes Galema (i1-Oosterend)die een koe koopt, en Fedde Reins Galema (i112-Arum), die het kabinet koopt.
 
23
Vhl-Fb1kinderenPieterJans
Vhl-Fb1kinderenPieterJans
Op 11 januari 1681 worden oom Gerryt Wybes, getrouwd met Antie Melis (zuster van Ibel) en burger apotheker Johannes Engwirda aangesteld tot voogden over de nagelaten weeskinderen.
 
24
Vhl-Ff20-01Sinnema-Galema
Vhl-Ff20-01Sinnema-Galema
Eke en Kornelis vertrekken in 1894 naar Orange City (Louisiana USA). Twee van hun kinderen zijn hun in 1891 en 1893 al voorgegaan.
 
25
Vhl-Ff24-01Westra-Galema
Het gezin van Dirkje en Aebe vertrekt in 1889 naar de USA.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
26
Vhl-Ff42-01Minnema-Galema
Vhl-Ff42-01Minnema-Galema
Trijntje en Auke bezitten twee huizen met erf te Stiens.
 
27
Vhl-Ff50-01vanderKleed-Galema
Vhl-Ff50-01vanderKleed-Galema
Marten en Neeltje zijn in 1881 met hun gezin uitgeschreven in Leeuwarderadeel en geƫmigreerd naar de USA. In 1996 krijgt beroepsgenealoog Ype Brouwers te Leeuwarden het verzoek van de nazaten van Marten en Neeltje om een onderzoek te doen naar hun voorouders in Friesland.
 
28
Vhl-Ff7-01Doctor-Fransen
Vhl-Ff7-01Doctor-Fransen
De kinderen en kleinkinderen van Trijntje erven na haar overlijden krachtens de wet "weinige onroerende goederen en de helft ener huizinge met buithuis, staande te Stiens, hetgeen reeds is verkocht en 770 guldens opbracht".
 
29
Vhl-Ff8-01Elsinga-Fransen
Vhl-Ff8-01Elsinga-Fransen
De nalatenschap van Froukje en Folkert bestaat o.a. uit: de helft van een huizinge te Hallum, de helft in 2 bunder greidland te Stiens, de heelf van ruim 55 vierkante roeden bouwland te Stiens, de helft van 1 bunder greidland te Hijum en de helft van ruim 2 bunder bouwland te Hijum.
 
30
Vhl-Fg11-01Crans-Galama
Vhl-Fg11-01Crans-Galama
Het echtpaar komt in 1754 in het Pelster Gasthuis te Groningen te wonen; zij betalen bij binnenkomst 400 guldens.
 
31
Vhl-Fw219-01
Vhl-Fw219-01
Het gezin van Bote en Anke bestaat in 1749 uit zes personen. Het is doopgezind. Omdat bij de Wederdopers de doop op volwassen leeftijd plaatsvindt, betekent dat niet alle kinderen in de doopregisters van de Hervormde Kerk van Welsryp zijn opgetekend, en daarom moeilijk zijn te traceren.
 
32
Vhl-I1-01
Vhl-I1-01
Ysbrand wordt in de loop een gefortuneerd man.
Een deel van het opgebouwde vermogen verdient hij met industrie, waarschijnlijk in samenwerking met schipper en handelaar Jacob van den Oever (tevens schoonvader van zoon Gaele (Michiel, I2190) te Bolsward.
Een ander deel van zijn vermogen verwerft hij via erfenissen, o.a. van zijn vader en zijn ooms Gaele Ysbrands en Otto Ysbrands.
In 1825 overstroomt een groot deel van Friesland; hierdoor komen veel boeren in financiƫle problemen en in en na 1826 staan veel boerderijen te koop. Ysbrand koopt daarvan een aantal. Voor een overzicht van de boerderijen die hij in de loop van de tijd verwerft (zie verhaal Vhl-I1.02).
Na een periode van economische neergang tot 1850 beleeft de boerenstand van 1850 tot 1875 zeer goede jaren.
Om de groei van Ysbrands vermogen te illustreren de volgende gegevens. In 1851 staat hij de Leeuwarder Courant als 21e van de hoogst aangeslagenen in de belasting. In 1853 staat hij op plaats 17 en in 1857 op plaats 24 en in 1869 op de 16e plaats. Hij staat dan tussen grootgrondbezitters als Van Eijsinga, Vegelin, Looxma en Schwarzenberg.
Hij moet nogal zuinig geleefd hebben: de aanslag in de personele belasting bedraagt al die jaren rond F 25,-.
 
33
Vhl-I1-02
Vhl-I1-02
De 13 boerderijen van Ysbrand Klazes.
De totale nalatenschap van Ysbrand en Ytje bedraagt F 1.274.000,-, inclusief de 13 sates en landen die zijn in hun bezit hebben. Die boerderijen zijn:
. in Bolsward: Heechhout (gekocht in 1838), Hollanderzet, Half Hichtum (gekocht in 1837) en Half Tjerkwerd II (gekocht in 1826);
. in Tjerkwerd: Half Tjerwerd I (landerijen gekocht in 1828, boerderij gebouwd in 1828), Rijtseterp en Westerhuis (geƫrfd), Senserhuis (gekocht in 1837), Jonkershuizen en Buwalda Stapert;
. in Workum Tichelwerk
. in Nijland Jongedijk (geƫrfd)
. in Kimswerd Winklen.
De boerderijen worden worden onder de kinderen van Ysbrand en Ytje verdeeld.
 
34
Vhl-I103t-01-RientsGalama
Vhl-I103t-01-RientsGalama
Rients wordt in de overlijdensakte te Harlingen Reins genoemd. Hij is echter niet in Harlingen overleden, maar aan boord van de Nederlandse schoener Johanna. Hij overlijdt ten gevolge van een noodlottig ongeval op zee. Dat blijkt uit een overlijdensakte die is afgegeven door de Consul der Nederlanden te Christiania (DK).
 
35
Vhl-I104t-01-SijtseEibertsGalama
Vhl-I104t-01-SijtseEibertsGalama
Sijtse verblijft enige tijd in de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen/Ommerschans. Uit de archieven is niet te achterhalen voor welk vergrijp hij is veroordeeld.
 
36
Vhl-I113t-01-ArjenGalama
Vhl-I113t-01-ArjenGalama
Arjen woont en werkt aanvankelijk in Parijs. Na 1925 in Amsterdam als leerling van G.W.C. Rueter. Arjan is winnaar van de Willink van Collen-prijs en lid van Arti et Amicitiae te Amsterdam
 
37
Vhl-I12h-01-DoekePieterGalama
Vhl-I12h-01-DoekePieterGalama
Op 4-12-1665 worden Doeke en zijn vrouw Tjitske lidmaat bij de Vlaamse Doopsgezinde Gemeente De Blauwe Schuit.
 
38
Vhl-I12h-02-DoekePietersGalama
Vhl-I12h-02-DoekePietersGalama
In 1664 kopen Doeke en Tjitske een huis aan de Nieuwe Sint-Jacobsstraat (hoek Droogstraat) in Harlingen voor 800 goudguldens. Negen jaar later kopen ze "sekere oude camer" aan de Oude Sint-Jacobsstraat voor 30 goudguldens.
 
39
Vhl-I13-01
Vhl-I13-01
Het huwelijk van Geertruida en Sytze wordt ingezegend door Petrus van den Oever (I4798), de priesterzoon uit het tweede huwelijk van Geertruida Albeda Jelgersma (I13) en Bernardus van den Oever (I4794).
 
40
Vhl-I136-01
Vhl-I136-01
Bernard verblijft veelal in India. Hij komt met enige regelmaat naar Nederland om wat geld te verdienen. Hij werkt dan bij een kruidenier in Buitenpost. Bernard bezit een stuk grond in India waar hij vanalles verbouwt.
 
41
Vhl-I137-01
Vhl-I137-01
Marijke traint o.a. Mirjam Ansing, die in 1991 wereldkampioen dressuur voor gehandicapten wordt en 1996 deelneemt aan de Olympische Spelen in Atlanta, USA
 
42
Vhl-I14-01
Vhl-I14-01
Sytze is in 1906 en 1909 lid van de gemeenteraad van Bolsward. Hij is tevens lid van de commissie van de gasfabriek en lid van de commissie van het stedelijk muziekcorps. Na de liquidatie van de textielzaak in 1931 gaat hij rentenieren in 's Gravenhage.
 
43
Vhl-I16-01
Vhl-I16-01
Hidde doet op een wijnkasteel in Frankrijk ervaring op voor de wijnhandel.
 
44
Vhl-I16-02
Vhl-I16-02
Vlak voor zijn eerste huwelijk blijkt Hidde aan tuberculose te lijden. Daarvoor wordt hij behandeld in Zeist en Beekbergen. Nadat hij volledig is genezen van deze ziekte, vat Hidde het plan op om samen met zijn vriend dr. Nolthenius een sanatorium nieuwe stijl op te richten. Dit groeit uit tot het latere Zonnehuis te Beekbergen.
 
45
Vhl-I16-03
Vhl-I16-03
Hidde kan het zich 9n 1939 veroorloven om Huize Hazesprong te Doorwerth te betrekken. Dit huis wordt ten gevolge van oorlogshandelingen in 1945 volledig verwoest. Hij gaat vervolgens in Huize Nieuw Mariƫnburg te Soestdijk wonen.
 
46
Vhl-I16h-01-SickjenDoekes
Vhl-I16h-01-SickjenDoekes
Sickjen wordt doopsgezind lidmaat in Harlingen in 1686.
 
47
Vhl-I17-01
Vhl-I17-01
Johanna ontwerpt haar eigen meubels, inclusief kleurontwerpen.
 
48
Vhl-I1731-01
Vhl-I1731-01
De familie Wierema-Galama schenkt in 1992 een aantal kunsthistorische, door vererving verkregen, voorwerpen aan de Oudheidskamer in Bolsward. De schenking bestaat o.a. uit een brandewijnkom uit de 18e eeuw, twee lepels, een roomschelp, een lepeldoosje en een Saksisch servies.
 
49
Vhl-I174-01
Vhl-I174-01
Functies Jan Ysbrands
Lid van de gemeenteraad van Bolsward; wethouder.
Lid van de schutterij van Bolsward.
Kerkmeester van de RK-parochie St. Martinus in Bolsward.
 
50
Vhl-I174-02
Vhl-I174-02
Voogdijschappen.
Jan Ysbrands is vanaf 1849 toeziend voogd over de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn neef Marten met Trijntje Dirks van der Werf. Later wordt hij ook toeziend voogd over Ytje de Jong, de dochter uit het (tweede) huwelijk van zijn zuster Teetske met Egbert Ruurds de Jong
 
51
Vhl-I174-03
Vhl-I174-03
Hoe verdampt vermogen?
Jan Ysbrands erft van zijn ouders de sates Half Hichtum, Half Tjerkwerd I (waar hij gaat wonen) en Heechhout.
Jan spendeert veel geld aan zijn grote hobby: het houden van paarden.
Na 1875 is er een algemene neergang in de veehouderij. Dit komt vooral omdat de opbrengsten uit boter sterk dalen. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste reden is dat er met de boter geknoeid wordt (er worden inferieure vetten toegevoegd) om te kunnen concurreren met de kwalitatief betere Deense boter; de export naar m.n. Engeland daalt met de helft. De tweede reden is de uitvinding van margarine. Veel veehouderijen komen in de financiƫle problemen.
Na zijn overlijkden wordt begin 1881 de huwelijksgemeenschap van Jan en Klaaske geĆÆnventariseerd. De activa bestaan uit:
. 5 boerderijen: naast de door hem geƫerfde boerderijen nog twee sates in Woudsend;
. diverse percelen land in Bolward, Langweer en Teroele;
. levende have: 14 koeien, 6 kalveren, 2 zwarte paarden (merries), 7 schapen, 10 hennen en een haan;
. sieraden t.w.v. F 700,-, meubels t.w.v. F 750,- en boerengereedschap t.w.v. F 750,-;
. vorderingen op diverse leningen t.w.v. F 29.980,-.
Daar staan passieva t.w.v. F 128.277,29 tegenover. Dat zijn vooral leningen, o.a. aangegaan met eigen familie, en vorderingen van eigen kinderen.
In 1893 volgen twee boedelscheidingen tussen kinderen en moeder. Half Hichtum komt daarbij in gezamenlijk bezit van Jarich Hettinga (namens Johanna) en de broers Fonger en Hubertus, als onderpand voor een schuld van F 30.000,- aan de Nationale Hypotheekbank. Heechhout is al eerder onderpand voor een schuld van F 40.000,- van Klaaske aan dezelfde bank geworden. Beide sates met landerijen alsmede de sates in Woudsend komen in 1896 en 897 publiekelijk te koop.
In 1894 testeert Klaaske: Veronica krijgt een wettelijk erfdeel, de overige kinderen en de kinderen van overleden zoon Ysbrand krijgen een legaat. Na het overlijden van Klaaske is er per erfgenaam F 75,- beschikbaar.
 
52
Vhl-I1741-01
Vhl-I1741-01
Beth kan slecht wennen in Achlum; ze heeft er voortdurend heimwee. Na het overlijden van haar vader komen Maurits en Beth tijdelijk inwonen bij haar broer Klaas (I2277) (van 1923 tot 1929).
Met Cissy (I2638), de jongste dochter van broer Sjoerd is er een speciale relatie. Ze wordt bij Maurits en Beth in huis opgenomen en behandeld als een "eigen" kind.
 
53
Vhl-I176-01
Vhl-I176-01
Op het geboortekaartje van Yda staat de achternaam van de moeder verkeerd gespeld: Muitema in plaats van Huitema.
 
54
Vhl-I178
Vhl-I178
Nalatenschap
De memorie van successie na haar overlijden vermeldt aan actief:
. sate en landen te Burgwerd, groot 35 ha, 96 are en 22 ca (gehuurd door zoon Klaas)
. enige percelen weiland te Bolsward, groot 5 ha, 23 are en 60 ca
. de helft van een weiland te Bolsward, groot 3 ha, 33 are en 20 ca
. herenhuis met erf en grond te Bolsward aan de Turfkade (bewoond door haarzelf en echtgenoot Jarig)
. leningen aan diverse personen, totaal F 10.500,-
. Rusland-obligaties t.w.v. F 2206,25 en circa tien pandbrieven t.w.v. F 10.000,-
 
55
Vhl-I17t-01-GerritLouwsGalama
Vhl-I17t-01-GerritLouwsGalama
Gerrit wordt sedert 1773 aangetroffen in de personele kohieren van Ried. In 1777 wordt zijn geschat vermogen vermeerderd met 1532 guldens en 9 stuivers: een derde deel van de nalatenschap van zijn schoonvader Marten Sytses
 
56
Vhl-I18-01
Vhl-I18-01
Helena maakt zich o.a. verdienstelijk voor het apostolaatswerk van Bethaniƫ en het binnenlands missiewerk. Op charitatief terrein is zijn actief als presidente van de katholieke meisjesbescherming en de St. Annastichting. Ze is onderscheiden met het pauselijk erekruis Pro Ecclesia et Pontivice.
 
57
Vhl-I180-01
Vhl-I180-01
Nicolaas komt op de boerderij in Woudsend, die in het bezit is van zijn moeder. Bij de publieke verkoop in 1897 komt de boerderij in handen van de familie Tromp; Nicolaas pacht deze boerderij dan. De familie Tromp verkoopt de boerderij vervolgens aan de familie Verwer (I4912). Van deze familie pacht hij dan een boerderij in Nijhuizum.
 
58
Vhl-I180-02
Vhl-I180-02
Nicolaas neemt dochter Johanna (I233) van zijn overleden broer Ysbrand Jans in huis. Hij is tevens toeziend voogd op de andere kinderen van deze broer.
Nicolaas is dan inmiddels zelf weduwnaar met 5 kinderen.
 
59
Vhl-I182-01
Vhl-I182-01
Ysbrand is wethouder van de gemeente Bolsward.
 
60
Vhl-I183-01
Vhl-I183-01
Elisabeth is in 1872 de eerste kostschoolleerling van het Sint Anna-geschicht in Harlingen. Daaraan herinnert een gedenksteen in de muur.
Zij is lid van de Derde orde van St. Franciscus.
Van 1896 tot 1899 is zij huishoudster bij haar broer Dirk (I2219) in Kubaard.
 
61
Vhl-I184-01
Vhl-I184-01
Na het overlijden van Sjoerd vertrekt Veronica naar Noord-Brabant, waar al haar kinderen wonen.
 
62
Vhl-I185-01
Vhl-I185-01
Sjoerd is samen met zijn zuster Catharina vennoot van de graanhandel firma Weduwe Theodorus Wiersma in Leeuwarden. Op 9 september 1893 komt het bedrijf in staat van faillissement. Uit het meer dan 100 bladzijden tellende dossier blijkt o.a. dat zijn schoonmoeder Klaaske als borg vermeld staat op de lijst van erkende schuldeisers. De schoonmoeder is ook Ć©Ć©n van de schuldeisers. De finale verrekening van het faillissement vindt plaats op 6 maart 1896; de crediteuren krijgen 10,20% van hun vorderingen toegewezen.
 
63
Vhl-I186-01
Vhl-I186-01
Volgens de overlevering in de familie trouwt Fonger niet alleen het mooiste, maar ook het rijkste meisje van Workum. Dat laatste zal hem goed van pas gekomen zijn, want Fonger heeft zich als boer nooit echt druk gemaakt. Gelukkig bestaan er Hannekemaaiers, die het zware werk kunnen doen. In 1910 heeft Fonger met de woorden "Ik heb genoeg van dit ploeteren en wroeten" zijn werkzaamheden als boer gestaakt.
Hij verkoopt de boerderij en gaat zijn kinderen achterna die in Belgiƫ hun geluk hebben beproefd. Zij bestieren een drietal winkels in koloniale waren in Turnhout, Aerschot en Tienen. Zijn vrouw Minke en dochter Veronica blijven eerst nog in Bolsward, om later Fonger te volgen naar Belgiƫ.
 
64
Vhl-I186-02
Vhl-I186-02
Ook in Aerschot neemt Fonger het leven met een korrel zout. Hij houdt van gezelligheid. Als hij lid wil worden van de locale "Herensocieteit", heeft hij er geen enkele moeite mee om zich daar, zoals de traditie wil, "binnen te drinken". Zijn vrouw gunt hem die wekelijkse avond van harte, maar staat er wel op dat hij op een vaste tijd thuis is. Op een avond loopt de gezelligheid op de soos enigszins uit de hand en Fonger merkt tot zijn grote schrik dat de tijd waarop hij thuis had moeten zijn allang verstreken is. Hij rekent haastig af en verdwijnt naar buiten. Na een paar ogenblikken komt hij verkreukeld en bebloed de soos weer binnen. De achtergebleven soosleden vragen onthutst wat er gebeurd is, waarop Fonger in het Vlaams stamelt: "Ik peisde, begot, op m'n velo te springen, maar ik had 'm nie bij me".
 
65
Vhl-I186-03
Vhl-I186-03
Een ander voorval waar Fonger bij betrokken is speelt zich af in augustus 1914, het begin van de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers trekken door Aerschot op, op weg naar Parijs. Vanuit een hinderlaag wordt een Duitse colonne beschoten. Een achtervolging van de schutters door de beschoten Duitsers levert niets op. Als represaille wordt vervolgens de mannelijke bevolking van Aerschot bijeen gedreven. Ook Fonger wordt door een Duitse soldaat bij zijn baard het huis uitgesleept, met tenminste Ć©Ć©n van zijn zonen. Een Duitse officier begint de rijen te tellen. Elke tiende man wordt voor de ogen van de angstige en verbijsterde vrouwen en kinderen uit de rij gehaald om te worden gefusilleerd. Fonger is daar ook bij. Minke laat het er niet bij zitten en begint te schreeuwen dat de Duitsers het recht niet hebben om haar man dood te schieten omdat hij geen Belgisch staatsburger is. Op de officier die de leiding heeft maakt dit geen enkele indruk. Dan komt er Ć©Ć©n van de manschappen naar voren en zegt: "Herr leutnant, ik ken deze man. Dit is herr Fonger uit Workum. Ik heb vroeger vaak bij hem op zijn boerderij in Friesland gewerkt als Hannekemaaier". Dit leidt ertoe dat Minke haar totaal ontredderde man mag meenemen naar huis, op voorwaarde dat zij een tijd binnenshuis blijven.
 
66
Vhl-I188-01
Vhl-I188-01
Huite is lid van het kerkbestuur van de RK parochie St.Vitus te Blauwhuis.
 
67
Vhl-I19-01
Vhl-I19-01
In juli 1910 wordt de brandweer van Bolsward naar Half Tjerkwerd II geroepen. In de schuur is hooibroei ontstaan. Erger wordt voorkomen.
In 1913 verkoopt zijn moeder de sate; Bernardus houdt nog een boeldag om de roerende goederen te veilen. Daarna vertrekt hij eerst naar Rotterdam, en voegt hij zich later bij zijn broers in 's Gravenhage.
 
68
Vhl-I190-01
Vhl-I190-01
Op 18 juni 1886 komt Michiel van Breda naar Leeuwarden, waar hij van de firma Weduwe Theo Siersma een huis huurt in de Van Swietenstraat. In Groningen handelt hij onder de firma J.H.W. Veenhoven. Op 16 oktober 1897 vraagt Fonger Jans Galema (I186) het faillissement aan van genoemde firma; dit faillissement wordt twee dagen later uitgesproken. Op de lijst van concurrerende staan naast Fonger o.a. vermeld (moeder) Klaaske Fongers Huitema (I175) en J.H.W. Veenhoven te Vlieland. Elke crediteur krijgt 18,84% uitgekeerd van het bedrag dat ze op Michiel te vorderen hebben.
Michiel vertrekt vervolgens naar de Verenigde Staten.
 
69
Vhl-I1t-01-JarichSipkes
Vhl-I1t-01-JarichSipkes
Jarich is boer op een eigen sate van 120 pondemaat
 
70
Vhl-I2-01
Vhl-I2-01
Van Ytje is een kerkboek bewaard gebleven. De tekst op het schutblad van dit in 1825 te Venlo gedrukte boek luidt: "Geestelijk paradijs der godminnende zielen, Versierd met zeer schoone gebeden, oefeningen en litaniƫn voor al degenen die Goed en hun zaligheden beminnen.".
In 1847 wordt de nieuw gebouwde kerk van de RK parochie St.Franciscus in Bolsward ingewijd. Bij de inwijding van de klokken van deze kerk fungeren Ytje en haar man Ysbrand als meter en peter, hetgeen inhoudt dat zij dienen te waken over de klokken
 
71
Vhl-I208-01
Vhl-I208-01
Jan trouwt met een niet-katholiek meisje: in dit tijd nagenoeg een "doodzonde". Het zorgt ervoor dat contacten tussen Jan en de rest van de familie op een laag pitje komen.
 
72
Vhl-I212-01
Vhl-I212-01
Gerardus heeft een eigen levensstijl, met als devies"Wez jimm sels" (Wees jezelf).
 
73
Vhl-I2190-01
Vhl-I2190-01
Gaele wordt later Michiel of Chiel. In de geboorte- en in de trouwakte staat Gaele. In de geboorteakte staat de naam Galema vermeld; in de trouwakte de naam Galama. Deze is echter ondertekend met de naam Galema.
 
74
Vhl-I2190-02
Vhl-I2190-02
Net als zijn vader leeft Michiel nogal zuinig. Het laten voortbestaan van het familiebedrijf en het vermijden van risico's is ongetwijfeld Michiels uitgangspunt; niet het opbouwen van kapitaal. In 1899 staat hij als nummer 80 op de lijst van hoogst aangeslagenen in de belastingen.
Michiel erft Senserhuis van zijn ouders. Als gevolg van het vroegtijdig overlijden van zijn zoon IJsbrand en diens vrouw Aaltje neemt hij met zijn zoon Jacob de zorg over deze boerderij over.
Na het overlijden van Michiel en Elizabeth krijgt elk der kinderen of hun nakomelingen als erfenis ruim F 62.000,- toebedeeld. Zoon Jacob treedt op als uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking op. De huwelijksgemeenschap bestaat uit o.a.:
. sate en landen te Tjerkwerd/Senserhuis, groot 27 ha; toebedeeld aan de weeskinderen van zoon IJsbrand;
. sate en landen te Tjerkwerd tegenover Senserhuis, groot 35 ha; toebedeeld aan zoon Jacob;
. sate en landen te Wons/Haijum, groot 27 ha; verkocht;
. sate en landen te Burgwerd/Doniastate, groot 25 ha, toebedeeld aan zoon Haye;
. sate en landen te Scharnegoutum, groot 32 ha, verkocht aan zoon Klaas;
. woning met weilanden en koemelkerij te Exmorra, groot 7 ha, verkocht;
. herenhuis en arbeiderswoning te Bolsward, verkocht aan zoon Klaas.
 
75
Vhl-I2191-01
Vhl-I2191-01
Elizabeth probeert, voorzover zij daartoe de kans krijgt van haar als "deun" (zuinig) bekend staande echtgenoot, de minder bedeelden te helpen.
Ze wordt aangesproken met "moeke" en "grootmoeke".
 
76
Vhl-I2193-01
Vhl-I2193-01
Jan is een paardenkenner. Hij wint diverse prijzen op draverijen, zoals een zilveren koffiestel op een draverij op 24 januari 1885 in Bolsward.
Jan is lid van het kerkbestuur van de RK parochie St.Martinus in Bolsward.
 
77
Vhl-I2196-01
Vhl-I2196-01
Bij het overlijden van zijn eerste vrouw wordt de inventaris opgemaakt. Het totaal actief bedraagt F 24.594,-, het passief F 7.350,-. Onder de activa staan vermeld: 28 melkkoeien en rieren, 7 hokkelingen, 26 lammeren, 6 schapen, 13 kalveren, 1 enterstier en 6 varkens; daarnaast het gebruikelijke boerengereedschap, hooi, inventaris en sieraden (o.a. 2 oorijzers van goud). Verder nog 5/28e deel van een sate en landen in Deersum en 1/6e deel van land in Lutkewierum. Onder de passiva schulden aan vader Gaele, Mattheus Huitema en bodeloon aan Hitje, zijn latere tweede vrouw.
Bij zijn overlijden bezit Jacob de sate tegenover Senserhuis, een sate te Greonterp en weiland onder Bolsward.
 
78
Vhl-I2197-01
Vhl-I2197-01
Wytske overlijdt na een ziekteperiode van 3 jaar, als gevolg van de naweeƫn van de geboorte van dochter Akke. De broer van Wytsje, Frans Johannes van der Werf, wordt samen met Jaoob voogd over de kinderen van Jacob en Wytske.
 
79
Vhl-I2198-01
Vhl-I2198-01
Klaas bezit achtereenvolgens de boerderijen Kleine Wonser en Grote Wonser in Wons en Ivegeleane in Scharnegoutum. De boerderijen in Wons liggen in de Tweede Wereldoorlog in de Wonser stelling en worden beide vernietigd. De boerderij in Scharnegoutum koopt Klaas uit de erfenis van van zijn vader.
 
80
Vhl-I2198-02
Vhl-I2198-02
In 1885 is Klaas lid van het College van Armmeesters van het RK parochieel armbestuur in Makkum.
Klaas is in 1897 mede-oprichter van de coƶperatieve zuivelfabriek in Scharnegoutum. Hij is in dat opzicht nogal vooruitstrevend; de rest van zijn familie houdt de boterbereiding liever in eigen hand.
Hij is ook voorzitter van het waterschap Scharnegoutum.
In 1902 plaatst hij een bericht in de krant met de tekst "Streng verboden eieren zoeken en loopen op de landen van Klaas Michiels te Scharnegoutum".
In 1904 staat het volgende in de krant: "Voor de aanbesteding van het amoveren eener oude en het ter plaatse bouwen van eener nieuwee boerenhuizinge, zijn bestek en tekening op franco aanvraag verkrijgbaar bij H. Boomstra. De huizinge in eigen gebruik bij den heer K.M. Galama te Scharnegoutum. Inlevering der briefjes volgens bestek".
Klaas verkoopt in 1919 een mesthoop voor F 779,- aan Jelle Bakker, mesthandelaar te Sneek.
 
81
Vhl-I2200-01
Vhl-I2200-01
Haije is prefect van de Derde Orde van Sint Franciscus.
 
82
Vhl-I2200-02
Vhl-I2200-02
Haije verandert de naam van de sate Maskeboerherne (Tjerkwerd) in Werklust. Hij is van mening dat er gewerkt moet worden; vandaar de naamsverandering. Later krijgt de boerderij zijn oorspronkelijke naam terug
 
83
Vhl-I2200-03
Vhl-I2200-03
Samen met zijn oudste zoon Michiel gaat Haije naar heel wat verkopingen van sates en landerijen. Hij houdt van het spel van loven en bieden. Zo mogelijk slaat hij op het juiste moment toe als hij zijn zinnen gezet heeft op een bepaalde boerderij. Soms past het hem niet: "Dan moeten wij maar even zuinig aan doen", zegt hij tegen zijn vrouw. Terwijl algemeen bekend is dat Haije al zeer zuinig leeft.
Voor alle zonen van Haije en Gatske die boer willen worden zorgt Haije dat er een boerderij beschikbaar komt:
. Doniastate (28 ha) voor Michiel
. Nieuw Langenhuizen of Ruurda State (24 ha) voor Anno
. Landlust in Dedgum (39 ha) voor IJsbrand
. naast Senserhuis (28 ha) voor Sjoerd
. Maskeboerherne (25 ha) voor Nicolaas.
 
84
Vhl-I2200-04
Vhl-I2200-04
In 1896 raakt Haije bij het smeren van de tjaskermolen op zijn landerijen een onderarm kwijt. Twee artsen amputeren thuis zijn arm. Haije leert snel veel dingen te doen met zijn linkerhand. Als secretaris van de kiesraad van Wonseradeel schrijft hij na 1896 bijna net zo netjes met zijn linkerhand als voor die tijd met zijn rechterhand.
Hij draagt lang een kunstarm of prothese. Maar soms heeft hij daar meer last dan gemak van. Zoals de keer dat hij met de fiets in een sloot beland. Daarbij zit zijn kunstarm met een riem aan het stuur bevestigt. Als hij in het water ligt, lukt het hem niet direct om deze riem los te krijgen, waardoor hij dreigt te verdrinken. Op het nippertje krijgt hij het los, en kan op de wal komen.
 
85
Vhl-I2200-05
Vhl-I2200-05
Naast de boerderijen, vermeld bij Vhl-I2200-03, staan in de memorie van successie bij het overlijden van Haije en Gatske als bezit verder genoemd: Half Tjerkwerd I (in huur bij Jan Yeps Ypma), een boerderij te Greonterp/Het Stokje (als zetmeier bewoond door Ligthart) en vier percelen bouwland bij Greonterp (in huur bij Jouw Meijer). De totale verkoopwaarde van het onroerend goed bedraagt F 509.998,75. Elk van de toen nog levende kinderen bij Haijes overlijden erven in 1923 ieder 50 pondemaat (ca. 19 ha) land.
 
86
Vhl-I2216-01
Vhl-I2216-01
Michiel is lid van het RK kerk- en schoolbestuur te Blauwhuis
 
87
Vhl-I2216-02
Vhl-I2216-02
In de dertiger jaren, Michiel is dan rond de veertig jaar oud, zijn de prijzen voor zuivelproducten en het vee, bijzonder laag. Zelfs bij boelgoeden van vermaarde fokstallen brengt het vee weinig op. In 1935 gaan productie-kampioenes weg voor een prijs beneden de twee honderd gulden. In 1936 laat de regering de gulden devalueren. Dat levert niet direct het gewenste resultaat op. Pas twee jaar later gaat het voorzichtig weer wat beter.
 
88
Vhl-I222-01
Vhl-I222-01
Frans studeert aanvankelijk in Oss en Megen met het doel om toe te treden tot de Franciscaner broederschap.
 
89
Vhl-I2222-01
Vhl-I2222-01
Jan is van 1932 tot 1942 pastoor in 's-Heerenberg. Hij heeft het daar niet gemakkelijk gehad. Onder zijn parochianen zijn nogal wat smokkelaars met pro-Duitse symphathieƫn. Jan heeft vanaf het aan de macht komen van de nazi's openlijk zijn afkeer laten blijken van het nationaal-socialisme. Dit botst vaak met de Duitse bezetter na 1940. Jan neemt tegenover hen geen blad voor de mond. Bekend is het verhaal dat hij Duitse soldaten de mantel uitveegt als zijn hun kleren te drogen hangen op het kerkhof bij de parochiekerk. Ook weigert hij advertenties van dubieuze strekking in het parochieblad op te nemen.
Het gaat echter mis als hij in augustus 1941 een kopie van een herderlijk schrijven van aartsbisschop De Jong onder zijn parochianen laat rondgaan. Ook de aartsbisschop had het vaak aan de stok met de bezetten, maar door zijn hoge positie durfden ze hem niet aan te pakken. Dat geldt niet voor de dorpspastoor. Jan wordt op 4 augustus 1941 gearresteerd en overgebracht naar Arnhem. Het verzoek om burgerkleding mee te nemen weigert hij. Pijnlijk detail bij zijn arrestatie is dat hij is aangegeven door tegenstanders uit de eigen parochie; NSB-ers hadden de Gestapo in Emmerich geĆÆnformeerd over de verspreiding van de brief door de pastoor. Behalve hijzelf worden ook de kapelaans Van Rooijen en Hegge opgepakt.
Bij de ondervraging in Arnhem heeft Jan gezegd dat hij het een eer vond om voor kardinaal De Jong te strijden. In gevangeschap houdt hij zich aan een ijzeren dagschema om mentaal overeind te kunnen blijven. Dat blijkt uit de ongeveer 20 brieven die hij aan familie en vrienden schrijft. Hij is voor medegevangen raadsman en biechtvader. Door welke hel hij in de laatste weken van zijn leven is gegaan is nooit bekend geworden.
Op 28 november 1941 komt hij aan in Dachau. Zijn naam komt daarna voor op een transportlijst van 4 mei 1942 naar Schloss Hartheim in Oostenrijk, een zog. Tƶtungsanstalt. Op zijn kampkaart wordt vermeld dat hij 20 juni 1942 om het leven komt. Zijn lichaam is daar gecremeerd. (De bron voor deze alinea is de Oorlogsgravenstichting).
In 's-Heerenberg wordt een gedenkteken voor het opgericht; er is ook een straat en een school naar hem vernoemd. Ook in de RK-kerk aldaar is een gedenkplaquette aangebracht. Tevens zijn er ook gebrandschilderde ramen aangebracht, die het oorlogsgeweld en de beeltenissen van Jan en kapelaan Van Rooijen weergeven. Kapelaan Hegge overleeft de ontberingen van het concentratiekamp, maar komt er als gebroken man uit terug.
 
90
Vhl-I2224-01
Vhl-I2224-01
Harmen is 44 jaar armmeester van de RK parochie te Blauwhuis geweest.
 
91
Vhl-I2227-01
Vhl-I2227-01
Michiel is kerkmeester van de RK parochie te Irnsum.
 
92
Vhl-I2227-02
Vhl-I2227-02
Een verhuizing.
In 1918 verhuist het gezin van Michiel en Margaretha van Sint Nicolaasga naar Friens. Dat is een hele onderneming. Naast de inventaris moet ook het vee worden overgebracht naar de nieuwe boerderij. Vanaf Sint Nicolaasga lopen de arbeider en de dan twaalfjarige oudste zoon Jacob de route via Joure, Terkaple en Irnsum naar Friens. Aangezien het maandag is, de wasdag voor menig huisvrouw, zijn zij die aan de route wonen niet zo blij met de hele onderneming. Het gevaar bestaat dat een koe of hokkeling een afwijkende weg kiest over hun op de bleek liggende wasgoed. Bij Terkaple zijn de beesten moe geworden en ook Jacob en de knecht hebben wel trek in een versnapering. Zij duiken het cafe in. Ondertussen grazen de beesten rustig verder. In Meskenwier komt de politie, om tegen de drijvers te zeggen dat zij het laatste gedeelte van de rijksweg beter achter de bomen langs kunnen gaan. Dit met het oog op het feit dat er wel eens een auto zou kunnen passeren. Op deze wijze komen mens en dier veilig aan op hun bestemming. De knecht en Jacob moeten dan weer terug naar Sint Nicolaasga. Zij worden vanuit Friens door een visser over de Kromme Grouw gezet. Lopend bereiken zij het station te Grouw om hun weg te vervolgen per trein naar Heerenveen. Het laatste gedeelte vanuit Heerenveen nemenzij de tram.
Bron Eelco (I3004) en Paulus (I3006)
 
93
Vhl-I2231-01
Vhl-I2231-01
Op 13 november 1906 geprofest als zuster Maria Julia bij de Orde der Franciscanessen.
 
94
Vhl-I2234-01
Vhl-I2234-01
Op 12-jarige leeftijd gaat Dirk, net als zijn oudere broers en zussen, naar een kostschool. Vervolgens gaat hij theologie studeren. Deze studie breekt hij in 1907 af, om terug te keren op de ouderlijke boerderij (tegenover Senserhuis). Hij werkt tot 1920 met zijn jongere broer IJsbrand (I2411) samen op dit bedrijf. Daarna wordt hij boer op Buwalda Stapert in Tjerkwerd.
 
95
Vhl-I2234-02
Vhl-I2234-02
Levensverhaal over Durk Jacobs Galama en Grietje Hettinga. Opgetekend in februari 2015 door hun zoon Jacob Galama.
 
96
Vhl-I2236-01
Vhl-I2236-01
IJsbrand studeert aanvankelijk voor priester, maar besluit later zich niet tot priester te laten wijden.
In 1905, na het overlijden van zijn vader, zet hij het boerenbedrijf tegenover Senserhuis voort, van 1907 tot 1920 samen met zijn broer Dirk.
IJsbrand is mede-oprichter van de Coƶperatieve Boerenleenbank te Blauwhuis.
Verder is hij 15 jaar kerkmeester van de RK parochie in Blauwhuis geweest.
In de Tweede Wereldoorlog heeft IJsbrand zich verdienstelijk gemaakt voor Joodse onderduikers.
In het RK dagblad Ons Noorden wordt het volgende in memoriam geplaatst: "Te Blauwhuis overleed op 59-jarige leeftijd de heer IJsbrand Jacobs Galama. Geboren uit een echt Fries geslacht, was hij evenals zijn vader een met veel initiatief en een vooruitziende blik en buitengewoon begaafd. Hij was bijna 40 jaar als kassier aan de Coƶperatieve Boerenleenbank te Blauwhuis werkzaam. Naast zijn boerderij, die hij verleden jaar om gezondheidsredenen overdroeg, was de bank hem alles. Enorm heeft de heer Galama met energie en werklust voor ieder klaar gestaan. Klein als persoon, maar een groot mens is met hem heengegaan.".
 
97
Vhl-I2239-01
Vhl-I2239-01
In 1905 erft Waltje een som geld van haar vader. Op advies van de kapelaan van Blauwhuis belegt zij het geld in obligaties van de Russische spoorwegmaatschappij. Tijdens de Russische revolutie in 1917 wordt deze belegging in Ć©Ć©n klap waardeloos. Dat verlies doet haar haar hele leven pijn.
Ruim 90 jaar later ontstaat bij dochter Elizabeth (I2429) een sprankje hoop dat de obligatie met een waarde van 617,20 gouden roebels alsnog kan worden verzilverd. Namens de nazaten doet de Stichting Bescherming Russische Effecten via de minister van Financiƫn om het eertijds belegde geld terug te krijgen.
 
98
Vhl-I224-01
Vhl-I224-01
Tuberculose (TBC) is een nogal veel voorkomende ziekte in de familie. Daarom kiest Klasina bewust voor de verpleging van TBC-patiƫnten.
 
99
Vhl-I2240-01
Vhl-I2240-01
Sible is lid van de gemeenteraad van Wonseradeel.
 
100
Vhl-I2241-01
Vhl-I2241-01
Op 12 mei 1901 vraag Ysbrand in een krantenadvertentie "een RK dienstbode. Tevens een flinke boerenknecht, beste melker". In 1925 zoekt Ysbrand "een RK stalknecht die genegen moet zijn als kelner opgeleid te worden".
Naast hotelhouder (Hof van Holland te Bolsward) is hij tevens stal- en hengstenhouder, o.a. van de hengsten Prins en Friso.
Naast de in 1840 opgerichte Hof van Holland wordt Ysbrand in 1935 eigenaar van de in 1867 gebouwde sociƫteit De Doele in Bolsward.
 
101
Vhl-I2243-01
Vhl-I2243-01
Cornelis leert het molenaarsvak bij zijn schoonvader in Beneden-Leeuwen. Op 18 september 1899 koopt hij bij een openbare verkoping de molen De Korenbloem in Gouda, "gunstig gelegen aan de Vest en Turfsingel, groot 1 are en 25 centiaren". De koopprijs bedraagt F9.100,-. De molen komt per 1 januari 1900 in zijn bezit.
Later koopt Cornelis ook de molen De Rode Leeuw in Gouda.
 
102
Vhl-I2243-02
Vhl-I2243-02
Cornelis is actief in verschillende organisaties. Hij is veertig jaar lid van de RK middenstandsbeweging De Hanze, afdeling Gouda. Hij is mede-oprichter van de molenschool in Wageningen en tien jaar bestuurslid van de Algemene Nederlandse Molenbond. Ook is Cornelis mede-oprichter van de Katholieke Molenbond St.-Victor; van deze bond is hij dertig jaar bestuurslid.
Cornelis is lid van de Derde orde van St.-Franciscus en lid van de St.-Vincentiusvereniging.
 
103
Vhl-I2245-01
Vhl-I2245-01
Michiel is naast veehouder ook fokker van (tuig-)paarden van het Friese ras. Hij laat zijn paarden graag zien op concoursen. Niet zijn vrouw, maar zijn moeder (I2199) vergezelt hem daarbij; Ytje is geen liefhebber van paarden.
Als er in 1912 een landbouwtentoonstelling wordt gehouden in Leeuwarden, zijn Michiel en Minke daar naartoe afgereisd om zich daar te presenteren. Hoe het gebeurt weet niemand, maar hun ruin Joachim slaat op hol. Michiel en Minke blijven kalm en proberen het paard rustig te krijgen; dat lukt uiteindelijk, en zo wordt onheil voorkomen. Koningin Wilhelmina ziet het op de eretribune allemaal voor haar ogen gebeuren. Zij komt naar beneden om Michiel en Minke te complimenteren met hun kalm en dapper handelen.
 
104
Vhl-I2245-02
Vhl-I2245-02
Voordat Michiel trouwt, bestiert hij vanaf 1900 de boerderij van zijn tante Trijntje, de weduwe van zijn oom Herman Witteveen. Daarnaast treedt hij ook op als een soort pleegvader voor zijn nog jonge neefjes en nichtjes.
De boerderij uit de 18e eeuw waar Michiel en Ytje wonen is het ouderlijk huis van Ytje. Deze boerderij brandt in 1913 af als gevolg van hooibroei. Aan het eind van dat jaar is de boerderij herbouwd; het gezin woont zolang in de arbeiderwoning naast de boerderij. Deze boerderij brandt in 1930 af. Ze nemen dan hun intrek in een nabij gelegen keuterboerderij. Onder leiding van architect Arjen Witteveen (een neef van Michiel) wordt een nieuwe boerderij gebouwd.
 
105
Vhl-I2247-01
Vhl-I2247-01
Op 6 december 1921 wordt de boerderij van Jan te IJsbrechtum, die hij op dat moment nog huurt, te koop aangeboden, groot 26,63 ha. Daarnaast nog een weiland, groot 1,15 ha.
 
106
Vhl-I2257-01
Vhl-I2257-01
Jozef is bestuurslid van de coƶperatieve zuivelfabriek in Scharnegoutum en van de Vereniging voor Kunstmatige Insemenatie Suameer/Garijp.
 
107
Vhl-I2257-02
Vhl-I2257-02
Vanaf 1917 juurt Jozef de boerderij aan de Ivegeleane in Scharnegoutum van zijn vader Klaas. Op de lijst van overname staan o.a.: een glaswagen, een tilbury (beide rijtuigen), een maaimachine, een hooischudder, 4 hooiwagens, een tieme, koperen ketels, emmers, een wasmachine, 2 kazen, jenever, brandewijn, twee zijden spek, een kolomkachel, tullen, touwen en zeilen. De totale waarde wordt vastgesteld op F 1.824,50.
Jozef heeft een arbeider, een knecht en een meid in dienst voor de het mee uitvoeren van de werkzaamheden op de boerderij. Daarnaast huurt hij 's zomers vie de weekmarkt in Sneek 2 of 3 hooiers in. Vaak zij ze afkomstig uit de Friese Wouden. Deze maaiers verdienen een loon van F 12,- tot F 18,- per week. Ze slapen op hooi of stro in de schoongemaakte stallen.
Na vertrek naar de boerderij in De Tike wordt de boerderij verkocht aan Pieter de Jong (I2254) en (zus) Aukje Galama (I2253).
 
108
Vhl-I2257-03
Vhl-I2257-03
In de Tweede Wereldoorlog is de afgelegen boerderij in De Tike een prima onderkomen voor een groot aantal onderduikers. Dat leidt er toe dat op zondag soms een geestelijke uit Bergum langs komt om in de "mooie kamer" de Heilige mis op te dragen.
Voedsel is er in overvloed. Er wordt zelfs, zij het illegaal, geslacht. Jozef is daarbij een keer betrapt. Het vlees wordt in beslag genomen, en Jozef moet vier weken "brommen" in Veenhuizen.
 
109
Vhl-I2261-01
Vhl-I2261-01
Na de openbare lagere school in Burgwerd te hebben doorlopen, gaat Michiel om het gemis aan katholiek onderwijs enigszins te compenseren naar de St.-Nicolaas kostschool in Oss. Daar zijn de leerlingen verplicht om Frans te spreken. Vele jaren later laat Michiel aan zijn kleinkinderen merken hoe goed hij die taal beheerst door het Onze Vader in het Frans af te raffelen.
 
110
Vhl-I2261-02
Vhl-I2261-02
Michiel is nogal haastig geaard. Tijdens het werk op het land neemt hij niet de moeite om de hekken tussen de landerijen te openen. Hij neemt een aanloop en springt er overheen. Dat spaart tijd. Bovendien blijft hij daarmee ook in vorm voor de kaatssport die hij beoefend.
 
111
Vhl-I2261-03
Vhl-I2261-03
In plaats van vakantie gaat Michiel op bedevaart naar Kevelaar. Op zo'n bedevaart ontmoet hij zijn (latere) vrouw Ytje.
 
112
Vhl-I2261-04
Vhl-I2261-04
Michiel gaat gemoedelijk om met de dorpsbewoners. 's Winters wordt een stuk van zijn landerijen door de Burgwerders als ijsbaan gebruikt. Een ander stuk gebruiken ze als volkstuin.
 
113
Vhl-I2261-05
Vhl-I2261-05
Michiel verwerft in 1922 de sate Veldzicht in Hichtum, en in 1924 de sate Bloemkamp in Hartwerd/Oldeclooster. Deze laatste boerderij wordt, na te zijn afgebrand en herbouwd, rond 1935 verkocht. In 1932 koopt hij de sate Half Tjerkwerd I in Tjerkwerd; deze verkoopt hij vijf jaar later aan Johannes Hettinga. Hier wordt zijn zoon Haije (I2568) boer. In 1937 koopt Michiel een boerderij met ongeveer 30 ha land in Harich; hier wordt zoon Rein (I2570) boer. Tenslotte koopt hij in 1950 de boerderij De Hoeve in Willemsoord, groot 28 ha. Daar worden dochter Trees (I2579) met haar man Mebius Landman boerin en boer.
 
114
Vhl-I2261-06
Vhl-I2261-06
Voor het vervoer is men vooral aangewezen op paard en wagen. Michiel mag graag met paarden omgaan. Zo bezit hij op een gegeven moment een paard met de naam Paul Kruger. Dit is nogal fel dier. Op een zondag zijn Michiel en Ytje met dit paard voor de tilbury op weg naar de kerk in Bolsward. Op de weg tussen Burgwerd en Bolsward rijdt Douwe Andela met zijn moeder, ook op weg naar de kerk. Dit gaat Michiel niet snel genoeg, dus hij wil passeren. Douwe houdt er echter niet van gepasseerd te worden, en blijft midden op de weg rijden. Michiel laat zich niet zomaar uit het veld slaan, spoort zijn paard aan en rijdt half door de berm Douwe voorbij. Ytje staat doodsangsten uit, omdat ze bang is dat ze in de sloot zullen belanden; dat valt mee.
Douwe onderdrukt een vloek, maar kan niet nalaten uit te roepen: "Dy ferrekte Galama, it stjonkt hjir fan de Galama's". Dat laatste klopt wel: er wonen in die tijd veel Galama's op diverse boerderijen rond Bolsward.
 
115
Vhl-I2263-01
Vhl-I2263-01
Anno gaat na de lagere school, net als zijn oudere broer Michiel, naar de kostschool in Oss. Zover van huis heeft hij nog wel eens last van heimwee.
 
116
Vhl-I2263-01
Vhl-I2263-01
Anno gaat na de lagere school, net als zijn oudere broer Michiel, naar de kostschool in Oss. Zover van huis heeft hij nog wel eens last van heimwee.
 
117
Vhl-I2263-02
Vhl-I2263-02
Volgens de pastoor van Blauwhuis plukt Anno een van de mooiste bloemen uit de parochietuin als hij Hiske als bruid krijgt.
 
118
Vhl-I2263-03
Vhl-I2263-03
Anno gaat vaak met zijn vader naar openbare verkopingen van boerderijen. Een boerderij wordt steeds op een bepaald bedrag ingezet. Als bij de finale verkoping de inzet wordt verhoogd, heb je als hoogste bieder 2% van de inzet, het zogenaamde strijkgeld, verdiend. Wordt het ingezette bod niet verhoogd, dan is degene die het hoogst heeft ingezet de koper en gaat het strijkgeld aan zijn neus voorbij. Dit overkomt Anno ook wel eens.
 
119
Vhl-I2264-01
Vhl-I2264-01
Anno is tot het eind van zijn leven het blijmoedige en geestige middelpunt van zijn grote familie. Na zijn overlijden zet Hiske met vertrouwen in mens en toekomst deze traditie met stijl voort. EĆ©n van haar kleinkinderen verwoordt het als volgt: "Het was bewonderenswaardig hoe beppe de nieuwe dingen in de wereld benaderde. Zij heeft ons nimmer veroordeeld vanwege samenwonen of trouwen met iemand uit een andere (kerkelijke) kring. Beppe had een brede kijk op het leven en daarom gingen we graag bij haar op bezoek.".
Na het overlijden van Anno verhuist Hiske naar Huize Martinus in Bolsward. Een paar jaar voor haar negentigste verjaardag moet zij vanwege de bouw van het nieuwe bejaardentehuis Huylkenstein verhuizen uit haar geliefde Martinus.
 
120
Vhl-I2265-01
Vhl-I2265-01
Ysbrand is een goed biljarter. Zijn bijnaam luidt Lytse Ysbrand.
 
121
Vhl-I2265-02
Vhl-I2265-02
In Dedgum heeft Ysbrand uit liefhebberij een paar tuigpaarden. Met het paard Gretha wint hij verschllende prijzen, waaronder een gouden medaille bij een wedstrijd in Franeker.
 
122
Vhl-I2265-03
Vhl-I2265-03
In 1916/1917 heeft Ysbrand een koe met de naam Juweeltje. Deze koe heeft in 329 melkdagen een melkopbrengst van 9146 kg. Als gevolg van de economische malaise in de jaren '30 van de twintigste eeuw gaat het minder goed met het boerenbedrijf. De melkprijs is zeer laag, en de boeren verliezen nogal wat vee door mond- en klauwzeer. Dit alles draagt er mede toe bij dat Ysbrand in 1932 stopt met het boerenbedrijf.
 
123
Vhl-I2265-04
Vhl-I2265-04
Bij het overlijden van zijn eerste vrouw Jetske in 1922 wordt de memorie van successie opgemaakt. Die vermeldt een totaal actief van F 83.959,88, bestaande uit o.a.:
. sate en landen Half Tjerkwerd i (21 ha en 85 are)
. woning, erf en grond in Dedgum (verhuurd)
. levende have, voertuigen, hooi, gereedschap, gouden en zilveren voorwerpen, obligaties, contanten.
Tegenover het actief staat een passief van F 62.923,09; deze bestaan vooral uit schulden i.v.m. diverse leningen.
 
124
Vhl-I2271-01
Vhl-I2271-01
Jacobus is geestelijk gehandicapt. Rond zijn 18e jaar gaat hij met vrienden op de fiets naar Leeuwarden. Op de terugweg houden ze een wedstrijd: wie is het eerst thuis. Tijdens deze wedstrijd wordt Jacobus onwel. Hierdoor raakt hij gehandicapt; hij heeft waarschijnlijk een hersenbloeding gehad. Hij wordt opgenomen in een verpleeghuis. Eerst in Noordwijkerhout (St.-Bavo), later in Apeldoorn (St-Jozeph). Hier overlijdt hij.
 
125
Vhl-I2272-01
Vhl-I2272-01
In 1917 wordt Jan ongeschikt verklaard voor het vervullen van de militaire dienstplicht omdat hij slechte ogen heeft.
Op 15 augustus 1923 is hij tot priester gewijd en wordt kapelaan in Doornenburg. Van 1924 tot 1941 is hij leraar aan de seminaries in Culemborg en Apeldoorn. Vervolgens is hij pastoor in Dalfsen (1941-1950), Arnhem (1950-1955) en Vaassen (1955-1967).
In 1940 vertaalt Jan het Sneinsmissaal.
 
126
Vhl-I2273-01
Vhl-I2273-01
Als kind is Baukje lid van de Kinderkrans, een broederschap die zich richt op het kiezen van een goede levensstaat en het vragen van bescherming tegen besmettelijke ziekten.
Tot juli 1912 verblijft ze op de kostschool van St.-Anna te Harlingen.
 
127
Vhl-I2274-01
Vhl-I2274-01
Petrus is een harde, accurate en zeer bekwaam werker. Een geboren leraar en pedagoog met liefde voor zijn vak.
Daarnaast is hij een gedreven (amateur-)kunstschilder.
 
128
Vhl-I2276-01
Vhl-I2276-01
Yep heeft veel belangstelling voor sport, in het bijzonder de kaatssport.
 
129
Vhl-I2277-01
Vhl-I2277-01
Klaas vertrekt op 12-jarige leeftijd naar de Latijnse School in Heeswijk. Na het overlijden van zijn moeder keert hij daar niet terug. Hij komt dan, op 17-jarige leeftijd, bij zijn vader in het bedrijf, die hem het agrarische handwerk, zuinigheid en hard werken bij. Wanneer Klaas zijn militaire dienstplicht vervult, overlijdt zijn vader. Hij krijgt dan de sate Maskeboerherne (Tjerkwerd) in bezit.
 
130
Vhl-I2277-02
Vhl-I2277-02
In 1954 ondergaat Klaas een zeer gevaarlijke, maar wonderwel geslaagde longoperatie. Dat is de reden dat hij moet stoppen met de boerderij. Hij vestigt zich uiteindelijk in Ubbergen om de studie van zijn kinderen in Nijmegen mogelijk te maken.
OPpvallend wordt daar zijn grote ongedurigheid; hij verhuist drie keer in vijf jaar.
 
131
Vhl-I2294-01
Vhl-I2294-01
Bij het begin van Wereldoorlog 2 zit Jacob als dienstplichtig militair zes weken in krijgsgevangenschap.
 
132
Vhl-I2299-01
Vhl-I2299-01
Taeke en Oeke zijn getuige van het feit dat de Duitse bezetter in 1945 opzettelijk de dijken van de Wieringermeerpolder doorsteken. Ze denken hiermee de geallieerde opmars te kunnen vertragen. Het gezin neemt met vee (dat zwemmend het voormalige eiland Wieringen bereikt), have en goed de wijk naar Friesland. Daar verblijft men enige jaren in Blauwhuis. Nadat de Wieringermeer weer is drooggevallen, keren ze terug naar Slootdorp.
 
133
Vhl-I2299-02
Vhl-I2299-02
Taeke heeft vier keer de Elfstedentocht gereden.
 
134
Vhl-I23-01
Vhl-I23-01
In augustus 1931 doet in Bolsward ene H. Galama mee aan een etalagewedstrijd. Waarschijnlijk gaat het hier om Helena, aangezien het een lingeriewinkel betreft.
Op 21 augustus 1931 staat in de Bolswarder Courant een advertentie met de tekst: "Uit de hand te koop winkelshuis De Valk, Polstraat 6 (hoek Kerkstraat), in eigen gebruik bij H.Y. Galama.".
 
135
Vhl-I230-01
Vhl-I230-01
Ytje wordt omstreeks 1924 huishoudster bij Taeke Popma. Die is dan tweemaal getrouwd geweest; de tweede vrouw van Taeke is Clasina Hettinga, dochter van Jarig Hettinga en Johanna Galema (I178).
Op het bidprentje van Ytje staat: "Vijf en twintig jaar van haar leven gaf zij als huisgenote haar liefde en zorg aan het moederloze gezin waarmede zij zo vergroeide, dat zij Ć©Ć©n werd met de familie en omgekeerd met haar. Dit is zo gebleven tot haar laatste uur.".
 
136
Vhl-I2305-01
Vhl-I2305-01
Sake is van 1970 tot 1975 veel op reis voor zijn werkgever Jansen & Sartorius in Utrecht, fabrikant van vulmachines voor sappen en vruchtendranken. Hij ondervindt bij het plaatsen van machines in o.a. Duitsland, Polen, Finland, Spanje en Zuid-Afrika veel waardering voor zijn vermogen om aan anderen zijn vakkennis over te brengen. Hij bezit ook een goed vermogen om te improviseren; hij repareert bv. machines met frisdrankblikjes, elastiekjes of bierviltjes en wanneer hij een taal niet machtig is, redt hij zich met handen en voeten.
 
137
Vhl-I2308-01
Vhl-I2308-01
Johan is in 1981 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 
138
Vhl-I2311-01
Vhl-I2311-01
In 1942 treedt Elizabeth toe tot de orde van Carolus Borromeus. Ze wordt geprofest als zuster Norbertina op 15 november 1945. Ze is vanaf 1944 werkzaam als verpleegster in diverse ziekenhuizen. Vanaf 1968 is ze gasthuis in een studiehuis van de paters JezuĆÆten; daar verzorgt ze in 1998 nog Ć©Ć©n geestelijke.
 
139
Vhl-I2329-01
Vhl-I2329-01
Jacob is o.a. bekend van de wandschilderingen in de RK kerken van Balk, Woudsend en Bakhuizen, en de gebrandschilderde ramen in de RK kerk van St.-Nicolaasga.
 
140
Vhl-I2329-02JacobYdemakerschilderingen
Vhl-I2329-02JacobYdemakerschilderingen
Restauratie kerkschilderingen Jacob Ydema in RK-kerk Barger-Oosterveld (PDF-bestand).
 
141
Vhl-I2348-01
Vhl-I2348-01
In 1993 bieden de kinderen van Michiel en Ytje per brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer (toen dhr. Deetman) een geitje aan. De heer Deetman heeft in een perspublicatie laten doorschemeren dat het doorschietende gras op het veldje naast de parlementsgebouwen het best begraasd zou kunnen worden door een geit. Tot hun verbazing krijgen de kinderen een brief van Deetman terug, waarin hij stelt het gebaar bijzonder op prijs te hebben gesteld. Hij denkt echter dat het aangeboden geitje zich beter thuisvoelt op het Friese platteland dan in de Haagse hectiek. Daarom maakt hij geen gebruik van het aanbod en deelt hij mee dat hij inmiddels besloten heeft om het grasveldje met een machine te laten maaien.
 
142
Vhl-I2359-01
Vhl-I2359-01
In 1918 verhuist het gezin van Michiel en Margarethe van St.-Nicolaasga naar Friens. Dit is een grote onderneming; naast de inventaris moet ook het vee verhuisd worden. Hiermee wordt de 12-jarige Jacob samen met de arbeider belast. Ze lopen met het vee vanaf St.-Nicolaasga via de route Joure, Terkaple, Terhorne en Irnsum naar Friens. Aangezien het maandag is (de wasdag), zijn de vrouwen langs die route niet zo blij met deze onderneming. Het gevaar bestaat dat Ć©Ć©n van de dieren een afwijkende weg kiest over het op de bleek liggende wasgoed.
Bij Terkaple zijn de dieren moe geworden, en Jacob en de arbeider hebben ook wel trek in een versnapering. Zij duiken het cafƩ in; de dieren grazen ondertussen rustig verder. In Meskenwier komt de politie om tegen de drijvers te zeggen dat het laatste deel langs de rijksweg beter achter de bomen langs kunnen gaan, omdat er wel eens een auto zou kunnen passeren. Mens en dier komen veilig aan op hun bestemming.
Jacob en de arbeider moeten dan weer terug naar St.-Nicolaasga. Ze worden vanuit Friens door een visser over de Kromme Gouw gezet. Lopend bereiken zij het station van Grouw om hun weg per trein naar Heerenveen te vervolgen. Het laatste deel vanuit Heerenveen nemen ze de tram.
 
143
Vhl-I2361-01
Vhl-I2361-01
Sake ontvangt op 10 september 1928 als broeder Eelco het witte habijt van de Orde der Norbertijnen; op 24 augustus 1934 wordt hij tot priester gewijd. Vanaf 1936 is hij missionaris te Lolo in Congo.
Voor hij mag vertrekken moeten zijn ouders toestemming geven. Het geschikte moment om dit te vragen acht pater Eelco gekomen op een familiefeest, als men aan de ontbijttafel zit. Na een toespraakje van zijn vader staat Eelco op en zegt dat hij ook nog iets te zeggen heeft. "Ik ga naar de missie" is zijn korte mededeling. Iedereen legt van verbazing zijn brood langzaam terug op zijn of haar bord en zijn moeder begint zachtjes te huilen. Vader Michiel weet de situatie te redden door op te merken: "Wanneer ga je?", waarop Eelco antwoordt: "Oh dat kan nog wel zes maanden duren.". Zijn vader merkt dan droogjes op: "Dan hebben we nog tijd genoeg om rustig af te eten.".
 
144
Vhl-I2366-01
Vhl-I2366-01
Jeroen slaagt in 1936 voor het elementaire examen in contradansen bij het jaarlijkse praktijkexamen op de Meihof in Oosterbeek. Hij geeft in heel wat plaatsen in Friesland met De Graaf als pianist dansles. In Twente geeft hij les aan o.a. volksdansgroepen.
 
145
Vhl-I237-01
Vhl-I237-01
Fonger heeft waarschijnlijk op de in 1904 in Bolsward opgerichte Rijkszuivelschool zijn opleiding gehad. Leerlingen worden pas toegelaten als ze 18 jaar zijn, en 18 maanden als stagiair ervaring in de fabrieksmatige boter- en kaasbereiding. Deze stage doet Fonger bij de melkfabriek van Heeg.
In 1915 wordt de opleiding grondig aangepast; men leidt niet alleen zuivelbereiders op, maar ook grondig onderlegde leiders voor zuivelbedrijven.
Fonger is zeer gezien bij de boeren/leden van de coƶperatieve zuivelfabriek in Den Bosch. Hij staat bekend als een bestuurder die een wijs en voorzichtig beleid voert. Zijn sociale vooruitstrevendheid leidt tot bloei van het bedrijf.
Fonger is ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 
146
Vhl-I2372-01
Vhl-I2372-01
Het verhaal gaat dat tijdens de verhuizing van het gezin in 1918 de kleine Piet liggend in de kinderwagen die is vastgemaakt aan de bolderwagen met de huisraad is overgebracht naar het nieuwe huis in Friens.
 
147
Vhl-I2372-02
Vhl-I2372-02
Piet is maatschappelijk actief. Hij is o.a. voorzitter van het waterschap Friens (opgeheven in 1980). Hij is ook bestuurslid van de coƶperatieve zuivelfabriek De Eendracht in Roordahuizum, actief bij de ruilverkaveling Sneker Oudvaart, lid van een aantal commissies van de Vereniging voor Kunstmatige Insemenatie Mid-Fryslan, bestuurslid van de ABTB en voorzitter van de Vereniging voor Dorpsbelangen Friens.
 
148
Vhl-I2374-01
Vhl-I2374-01
Julius werkt 17 jaar samen met zijn broer Piet op Beslingasathe, en woont 10 jaar bij het gezin van Piet in. Na zijn huwelijk gaat hij in eerst in Irnsum wonen (tot 1964), daarna in Tjerkwerd.
In 1964 neemt Piet het deel van Beslingasathe van Julius over. Daarbij worden ook de koeien verdeeld. Julius mag als eerste zes koeien uitkiezen: hij kiest vooral de mooie dieren. Daarna mag Piet er zes uitkiezen: hij let daarbij vooral op de melkgift. Vervolgens wordt beurtelings een keuze uit het restant gemaakt.
De kinderen van Piet en Veronica, die dan nog klein zijn, denken dat zij ook zullen worden verdeeld. Hun opluchting is groot als wordt uitgelegd dat de verdeling alleen de dieren betreft.
 
149
Vhl-I2376-01
Vhl-I2376-01
Leen helpt haar ouders in de huishouding tot 1961. Daarna is zij vier jaar werkzaam in de bejaardenzorg. In 1965 wordt zij huishoudster van de pastoor van Lemmer.
 
150
Vhl-I2376-02
Vhl-I2376-02
Biografie Helena Elizabeth Galama, deels gebaseerd op eigen dagboeken (PDF-bestand).
 
151
Vhl-I2379-01
Vhl-I2379-01
Jacob woont tot zijn huwelijk met zijn zus Hedwig op de boerderij Rytseterp in Tjerkwerd; later ook met diverse huishoudsters.
Hij is actief buiten zijn eigen erf. Zo is hij voorzitter van het bestuur van de Coƶperatieve Boerenleenbank in Blauwhuis en bestuurslid van de Coƶperatieve Raiffeisenbank in Bolsward. Ook is hij volmacht van het waterschap Westergo's IJselmeerdijken. Verder is hij secretaris van de ABTB, afdeling Friesland.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij waarnemend voorzitter van de Roomsk Frysk Boun; daar geeft hij blijk van een actieve en ter zake kundige zorg voor het behoud en het gebruik van de Friese taal.
Jacob is als "lezer" betrokken bij de nieuwe Friese bijbelvertaling, vanwege zijn kennis van de Friese taal en zijn deskundigheid op kerkelijk terrein.
Hij publiceert in 1978 "Het huwelijk in de branding" , vanuit zijn specifieke belangstelling voor principiƫle kwesties als huwelijk en gezin
 
152
Vhl-I2380-01
Vhl-I2380-01
Augustina is geboren op de boerderij "De gouden bodem" tussen Heeg en Woudsend. In deze boerderij is ooit een Roomskatholieke schuilkerk geweest.
 
153
Vhl-I2381-01
Vhl-I2381-01
Wietske is voorzitter van de Roomskatholieke Boerinnenbond, afdeling Blauwhuis.
 
154
Vhl-I2382-01
Vhl-I2382-01
Janis voorzitter van het parochieel armbestuur te Blauwhuis en raadslid voor de gemeente Wonseradeel.
 
155
Vhl-I2384-01
Vhl-I2384-01
Hedwig blijft tot 1941 bij haar ouders op de boerderij. Als haar moeder dat jaar ziek wordt, verpleegt en verzorgt Hedwig haar tot de moeder overlijdt. Daarna blijft ze haar vader verzorgen, en treedt op als hulp voor haar broer Jacob.
 
156
Vhl-I2386-01
Vhl-I2386-01
Dominicus wordt op 20 juli 1947 tot priester gewijd. Hij is kapelaan te Beltrum, Wijk bij Duurstede en Sneek en pastoor in Nagele en bij de St.-Franciscus parochie in Groningen.
Hij is vertegenwoordiger namens het bisdom Groningen in de interkerkelijke commissie voor de begeleiding van de nieuwe Friese bijbelvertaling.
Ook is hij lid van de diocesane Willibrordcommissie en van het curatorium van het vormingscentrum Vinea Domini in Witmarsum.
In het kader van de vernieuwing van de catechese neemt Dominicus deel aan bijeenkomsten over dit onderwerp aan het Hoger Catechetisch Instituut in Nijmegen.
In februari 1970 wordt hij als vermist opgegeven; zijn lichaam wordt eind maart gevonden.
 
157
Vhl-I24-02
Vhl-I24-02
Pieter is, net als zijn vader, kerkvoogd te Welsryp.
 
158
Vhl-I2405-01
Vhl-I2405-01
Jacob is mede-oprichter van de Stichting Galema's/Galama's door de eeuwen heen en samensteller van het "Blauwe boek", gepresenteerd ter gelegenheid van de eerste familiereunie in 1989.
 
159
Vhl-I2407-01
Vhl-I2407-01
Sikke neemt van 1947 tot 1949 deel aan de politionele acties in voormalig Nederlands-Indiƫ.
 
160
Vhl-I2415-01
Vhl-I2415-01
Anna treedt op 5 augustus 1955 in bij de missiezusters van het Kostbaar Bloed. Ze wordt geprofest als zuster Margarethe Alacoque in 1957. Vanaf 1966 werkt ze in ZaĆÆre.
 
161
Vhl-I2417-01
Vhl-I2417-01
Sjoerd maakt in zijn vrije tijd schapenkaas.
 
162
Vhl-I242-01
Vhl-I242-01
Jan is medeoprichter van EDAH; de A staat voor Aukes. Zie voor uitgebreide verhaal Vhl-I242-02. EĆ©n van de andere oprichters is zijn achterneef Jacobus Ebben (i6026).
 
163
Vhl-I242-02GeschiedenisEdah
Vhl-I242-02GeschiedenisEdah
Geschiedenis van supermarktketen Edah (PDF-bestand). Artikel uit Leeuwarder Courant, aangevuld met gegevens uit familie-archief Eelco Galama. Artikel bevat ook foto's van de oprichters van Edah.
 
164
Vhl-I2439-01
Vhl-I2439-01
Agnes voltooit haar muziekopleiding aan de klassieke academie in Wenen. Zij speelt in de jaren dertig van de 20e eeuw o.a. in een orkest dat de stomme film in de bioscoop begeleidt. Zo spelen ze de premierevoorstellingen van films waarin Zarah Leander en Marlene Dietrich acteren. Dat is afgelopen als de geluidsfilm zijn intrede doet.
Daarna wordt zij lid van het Weense damesorkest The Rosefields Jazzladies waarin zij cello en slagwerk speelt. Tijdens een optreden in Groningen vraag Nicolaas, die buffetchef is in het hotel waar Agnes optreedt, haar ten huwelijk. Daar voelt zij in eerste instantie niets voor, maar als ze enige tijd later weer in het hotel optreedt, is het wel raak. NIet lang daarna trouwen ze.
Zo goed als ze kan musiceren, zo slecht kan ze fietsen. Ondanks alle pogingen van haar man om het Agnes te leren, lukt dat maar matig. De uiteindelijke oplossing is de aanschaf van een tandem.
 
165
Vhl-I2439-02
Vhl-I2439-02
Agnes speelt nog tot op hoge leeftijd piano in de recreatieruimte op de camping van haar dochter Agnes om de gasten muzikaal te vermaken. Ze bouwt daarmee in de loop van jaren een hechte schare fans op.
 
166
Vhl-i2446-01 Vergulde Wagen
Vhl-i2446-01 Vergulde Wagen
Hotel De Vergulde Wagen in Voorthuizen heeft een rijke historie. De oorspronkelijke naam luidt Logement Het Hamburger Posthuis; dit bestaat sinds de 17e eeuw en was een belangrijke pleisterplaats in de route Amsterdam-Hamburg. Hier werden ook de zittingen van de Maalschap Voorthuizen (het waterschap) gehouden. Op deze "maaldagen" werden de pachten van de afgegraven velden betaald, vonnisen gewezen en diverse besluiten genomen.
In de hongerwinter van de Tweede Wereldoorlog (Michiel beheert dan het hotel) is het hotel het middelpunt van de hongerroutes van west naar oost en noord naar zuid. In de Amersfoortse Courant verwoordt iemand uit Wassenaar het als volgt: "Wat nooit uit mijn herinnering zal verdwijnen is de belangeloze inzet van de eigenaar van de Vergulde Wagen, in die barre tijd een ontmoetingspunt voor de vele hongerenden. Iedereen had het erover. De heer Galama was meestal bezig eten te koken; warme bouillon en zelfs een gebakken ei. Een geschenk uit de hemel. Nooit zal ik dit monument van christelijke naastenliefde in hart en nieren vergeten.".
 
167
Vhl-I2450-01
Vhl-I2450-01
Holke is lid van het parochieel armbestuur van Bolsward.
 
168
Vhl-I2456-01
Vhl-I2456-01
In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag 1949 breekt er brand uit in De Korenbloem. De molen gaat daarbij geheel verloren.
Na deze ramp zet Klaas, samen met zijn broer Gerard (I2462) en zijn vader (I2243) opnieuw de schouders eronder om het bedrijf voort te zetten. Het malen wordt uitbesteed aan de molenaar in Waddinxveen in de korenmolen waar zijn oom Jacob (I2255) tot 1914 molenaar was.
Na zijn pensionering zet Klaas met zijn broer Gerard de graanhandel op kleine schaal voort en is hij nog molenaar op de molen De Hoop in Zoetermeer.
 
169
Vhl-I2458-01
Vhl-I2458-01
Gied heeft diverse publicaties op zijn vakgebied op zijn naam, in kranten, tijdschriften, vakliteratuur etc.
Daarnaast is Gied lid van allerlei organisaties die zich bezig houden met de Nederlandse en Friese taal.
Voor een uitgebreide bibliografie zie: Earefrissel foar prof.dr. E.G.A. Galama (ta syn santigste jierdei) fan it Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit te Grins.
 
170
Vhl-I2462-01
Vhl-I2462-01
In de Tweede Wereldoorlog hebben Gerard en zijn broer Klaas (I2456), die samen met hun vader werkzaam zijn het bedrijf, vele mensen aan hun schaarse dagelijke brood kunnen helpen vanuit de molen De Korenbloem. Deze wordt in die tijd ook gebruikt als onderdak voor onderduikers. Zij ontvangen hiervoor het Verzetsherdenkingskruis.
 
171
Vhl-I2468-01
Vhl-I2468-01
Nicolaas studeert aanvankelijk voor priester. Deze studie breekt hij echter af; bij zijn ouders komt dit hard aan.
Nicolaas is secretaris/ontvanger van een waterschap. Nicolaas is secretaris/ontvanger van een waterschap. Zijn eerste vrouw is zus van Agatha. Uit beide huwelijken geen kinderen.
 
172
Vhl-I2477-01
Vhl-I2477-01
Johan is mede-oprichter van de Stichting Galema's/Galama's door de eeuwen heen.
 
173
Vhl-I25-01
Vhl-I25-01
Cornelis adverteert in 1909 met conserven van het merk Beverwijk. In 1910 biedt hij het winkelhuis De Valk te Bolsward uit de hand te koop aan.
 
174
Vhl-I25-02
Vhl-I25-02
Aanvankelijk houden de ouders het huwelijk tussen Cornelis en Margaretha Hettinga (dochter van nicht Johanna Jans, I178) tegen. Na bijna 20 jaar geven ze hun weerstand op.
 
175
Vhl-I2541-01
Vhl-I2541-01
Omdat Douwe zijn werk op de motorfiets doet, levert dat hem in de familie de bijnaam "motorbolle" op.
 
176
Vhl-I2545-01
Vhl-I2545-01
Klaas wordt in 1993 wereldkampioen "seineharjen" (het scherpen van de zeis).
Zijn belangstelling voor het echter boerenhandwerk uit zich ook tijdens oogstfeesten en braderieƫn. Hij laat daar zijn kunde zien in het handmatig maaien met de zeis. Deze liefhebberij ontstaat bij hem al op jeugdige leeftijd. Onderweg naar school in Roodhuis ziet hij mannen langs de bermen maaien. Als hij het ook eens mag proberen, blijkt zijn aanleg voor dit werk.
 
177
Vhl-I2547-01
Vhl-I2547-01
Tjebbe rijdt in 1954 en 1956 de Elfstedentocht.
 
178
Vhl-I2548-01
Vhl-I2548-01
Aaltje komt uit een niet-katholiek gezin. Op 14-jarige leeftijd verhuist ze naar Midlum, waar ze bevriendt raakt met de dochter van een buurman. Als deze dochter de Plechtige Communie dot, mag Aaltje mee naar de kerk in Harlingen. Dat maakt blijkbaar zoveel indruk dat ze later "in de leer gaat" bij de Clarissen. Haar vader is daar aanvankelijk niet blij mee, maar als hij ziet dat het Aaltje ernst is vindt hij dat ze dan ook goed voorbereid moet worden op haar overgang naar het katholicisme. Uiteindelijk wordt ze katholiek gedoopt op 6 juni 1941.
 
179
Vhl-I2549-0
Vhl-I2549-0
Minke is boerin in hart en nieren. Ze is bestuurslid van de RK Bond voor boerinnen.
Haar hobby is het maken van schapenkaas.
 
180
Vhl-I2551-01
Vhl-I2551-01
In zijn jeugd krijgt Jap een ernstig ongeluk. Hij komt in De Tike met zijn fiets onder een met twee paarden bespannen boerenwagen en krijgt een trap tegen het hoofd van Ć©Ć©n van de paarden. Hij wordt in bewusteloze toestand binnengebracht bij de eigenaar van de paarden: boer Albert Bosma. Volgens een te hulp geroepen arts zal opname in het ziekenhuis gezien de ernst van de coma waarin Jap is geraakt niet meer baten. Nadat hij thuis nog enkele weken in coma ligt, komt Jap na verloop van tijd toch weer bij zijn positieven, en uiteindelijk kan hij zijn normale leven weer oppakken. Een medisch wonder?
Jap wordt na zijn herstel door boer Bosma ieder jaar uitgenodigd om op de dag van het ongeval bij hem thuis een sigaar te komen roken op de goede afloop.
 
181
Vhl-I2558-01
Vhl-I2558-01
Klaas emigreert in 1948 naar Braziliƫ. Hij gaat mee met pater Hoogma, die na een verlofperiode terugkeert naar zijn werkterrein in Minais Gerais. Klaas emigreert omdat hij de toekomst in Nederland niet rooskleurig inziet.
 
182
Vhl-I256-01
Vhl-I256-01
Jan verlaat al op jonge leeftijd het ouderlijk huis in Workum om in Belgiƫ zijn geluk te beproeven. Aangezien hij de Nederlandse nationaliteit bezit, wordt hij gedwongen om terug te keren naar Nederland voor de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog. Hij wordt opgeroepen om dienst te nemen als reserve-officier, in de rang van kapitein.
Zijn vrouw en (tot op dat moment enig) kind blijven achter in Belgiƫ tot 1916. Dan slagen zij erin terug te keren naar Nederland, met achterlating van huis en haard en magazijnen in Turnhout (Paterstraat).
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog blijft het gezin in Nederland. Jan moet nog geruime tijd in militaire dienst blijven, omdat het politiek onrustig blijft (Troelstra zinspeelt publiekelijk op een socialistische maatschappij, maar de revolutie blijft achterwege).
Als fabrikant van schoonmaakmiddelen levert Jan aan zijn neven die in Noord-Brabant in de zuivel werkzaam zijn.
 
183
Vhl-I2562-01
Vhl-I2562-01
Pier vertrekt in 1954 naar Braziliƫ. Hij wilde in 1948 al mee met zijn broer Klaas, maar krijgt geen toestemming van zijn moeder omdat hij dan nog minderjarig is.
Eerst begint hij een reparatiebedrijf met zijn broer Klaas. Later neemt hij de boerderij van zijn schoonouders over. Bij deze boerderij hoort 500 ha land dat nog grotendeels begroeid in met bos.
In 1996 schrijft Pier in een brief aan zijn familie dat hij niet meer in Nederland zou kunnen wennen. Hij heeft goed geboerd in zijn nieuwe vaderland: hij bezit een boerderij, een reparatiewerkplaats en een granietzagerij. Daarnaast een eigen huis en een woning aan het strand om de vakanties door te brengen.
 
184
Vhl-I2566-01
Vhl-I2566-01
Joop is bestuurslid van de buurtvereniging Zandsterpoort in Bolsward. Hij is ook lid van de Nationale Reserve.
 
185
Vhl-I2568-01
Vhl-I2568-01
Haije is boer op Half Tjerkwerd I. Deze boerderij is van zijn vader geweest, maar heeft hem verkocht aan de oom van zijn vrouw: Johannes Hettinga.
 
186
Vhl-I2569-01
Vhl-I2569-01
Monica is de zus van Nicolaas Hettinga, de bisschop van Rawalpindi (Pakistan).
 
187
Vhl-I2570-01
Vhl-I2570-01
Na het vroegtijdig overlijden van Rein wordt Mebius Landman (I2580), de broer van zijn vrouw Gatske, bedrijfsleider in Harich. Hij was al als inwonend knecht werkzaam bij de familie. Later wordt Sjoerd, een andere broer van Gatske, bedrijfsleider.
 
188
Vhl-I2572-01
Vhl-I2572-01
Anno is broeder in de Orde van St.-Franciscus. Hij wordt op 27 maart 1938 in Weert tot priester gewijd. In 1939 verhuist hij naar een Franciscaner parochie in Haarlem om zo klassieke talen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam te kunnen studeren. Van 1948 tot 1977 is hij leraar klassieke talen in Venray.
 
189
Vhl-I2572-02
Vhl-I2572-02
Anno komt soms wat verstrooid over. Daarover vertelt de volgende anecdote. Hij rookt graag sigaren. Op een verjaardag brengt Anno een in de asbak liggende brandende sigaar naar zijn mond. Dan blijkt dat hij er al een in zijn mond heeft. Hij heeft de sigaar van iemand anders genomen zonder te beseffen dat het roken van twee sigaren tegelijkertijd onmogelijk is.
 
190
Vhl-I2572-03
Vhl-I2572-03
In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog wordt Anno op de Afsluitdijk opgepakt als hij na een voedseltocht terugkeert naar het heitelan. Hij wordt opgesloten in de gevangenis in Leeuwarden. In april 1945 wordt hij daaruit bevrijd door de Friese Binnenlandse Strijdkrachten.
 
191
Vhl-I2573-01
Vhl-I2573-01
Jouke ziet bij zijn broer Haije een foto van Maria; zij is een nicht van Haije's vrouw. "Dat wordt mijn vrouw", is zijn reactie. Hij schrijft haar een lange brief waarin hij vraagt eens langs te mogen komen. Dat wordt toegestaan. Jouke moet voor die eerste ontmoeting wel op de fiets van Burgwerd naar Nieuwveen. Dat is pas echte liefde.
 
192
Vhl-I2573-02
Vhl-I2573-02
Jouke heeft zijn gebruikelijke "uitjes" op Bolletongersdei in Bolsward en met de Jouster Merke. Hij komt dan altijd met een tractatie thuis: paling en druiven.
 
193
Vhl-I2574-01
Vhl-I2574-01
Maria brengt haar jeugd door in Nieuwveen. Dat komt omdat haar vader als rijke boer in 1929 onder druk wordt gezet om een flinke bijdrage te schenken aan de kerk. Die vindt dat hij al genoeg heeft geschonken, en als de druk aanblijft verhuist hij met zijn gezin naar Nieuwveen. De boerderij in Heeg wordt tot 1946 verpacht. In 1946 komen Maria en Jouke er wonen.
 
194
Vhl-I2576-01
Vhl-I2576-01
Titus is vernoemd naar de verdronken broer van zijn vader.
 
195
Vhl-I2576-02
Vhl-I2576-02
Titus is voorbestemd om priester te worden, en studeert een aantal jaren op een seminarie. De Tweede Wereldoorlog gooit echter roet in het eten en wordt hij geen priester. Titus kiest uiteindelijk voor het boerenbedrijf.
 
196
Vhl-I2576-03
Vhl-I2576-03
Titus ontmoet zijn aanstaande bruid op het ijs tijdens het schaatsen. Ze hebben blijkbaar "dezelfde slag" en geven elkaar na verloop van tijd het ja-woord.
 
197
Vhl-I2576-04
Vhl-I2576-04
Titus en zijn broer Jouke gaan 's winters, als het minder druk is op de boerderij, steevast enkele dagen naar hun ouders om tot diep in de nacht te kaarten.
 
198
Vhl-I2584-01
Vhl-I2584-01
Haye wordt in 1931 opgenomen de de Orde van St.-Franciscus als broeder Sijbrand. Hij wordt tot priester gewijd op 19 maart 1939. In de Franciscaner orde wordt hij in 1951 definitor (= vice-provinciaal; de tweede man in de landelijke rangorde van de orde) en in 1955 custos (= benaming voor de vier broeders die de landelijke definities van de leefwijze van de orde bepalen).
Hij is rector van het gymnasium te Megen van 1945 tot 1955 en van 1961 tot 1965. Daartussen is hij rector van het gymnasium te Veghel. Van 1965 tot 1975 is hij leraar klassieke letteren aan het Bernardinuscollege in Heerlen.
Haije is lid van de Fryske Akademy en lid van de Interkerkelijke Commissievoor de Friese Bijbelvertaling. Hij werkt mee aan de totstandkoming van de Encyclopedie van Friesland. Publicaties van Haije zijn o.a.:
. Rijk gedocumenteerde studie over het verleden van de oude Latijnse School;
. een boekwerk over Arnoldus Verhel, hoogleraar wijsbegeerte Franeker Hogeschool 1618-1664;
. bronnenonderzoek over het wijsgerig onderricht aan de Franeker Hogeschool van 1585-1911 (proefschrift voor Universiteit Leiden 1954);
. in boekvorm uitgegeven herdenkingswoord, op 16 oktober 1964 gehouden in Workum onder de titel "Petrejus Tiara";
. (vermoedelijk) Johannes Schotanus a Steringa, wijsgeer en dichter 1645-1699.
Haij houdt zich ook bezig met familie-onderzoek, waardoor hij veel gegevens nalaat waarop latere onderzoekers voortborduren.
 
199
Vhl-I2585-01
Vhl-I2585-01
Truke is mede-oprichter van de Stichting Galema's en Galama's door de eeuwen heen.
 
200
Vhl-I2586-01
Vhl-I2586-01
Petrus richt in 1946, samen met Fedde van der Werf en Johannes Lenis, een afdeling op van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (ABTB).
 
201
Vhl-I2592-01
Vhl-I2592-01
Maurits start in 1948 op de boerderij van zijn ouders in Leeuwarden. Hij heeft dan 35 koeien, 15 hokkelingen en 15 klaveren. Er zijn twee arbeiders, een knecht en een dienstmeid voor de huishouding in dienst. Deze boerderij valt in 1978 ten prooi aan de stadsuitbreiding van Leeuwarden.
Op 26 oktober 1976 brengen koning Carl Gustav XVI en koninging Silvia van Zweden, tijdens een officieel bezoek aan Nederland, een bezoek van Maurits aan de Knarweg in de Flevopolder. Saillant detail: koninging Sylvia bevalt 9 maanden na dit bezoek van een welgeschapen dochter: Victoria. In de familie leidt dat tot opmerkingen in de trant van: "Maurits je hebt hen zeker met zijn tweeƫn in het hooi laten rollebollen tijdens het bezoek aan jouw boerderij!".
 
202
Vhl-I2598-01
Vhl-I2598-01
Johannes is pionier in de Noordoostpolder; ze brengen, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, met graafwerkzaamheden het op de Zuiderzee gewonnen land in cultuur.
Uit oud scheepshout, gevonden tijdens deze pionierswerkzaamheden, timmert Johannes een wieg voor zijn kinderen.
 
203
Vhl-I25t-01-GrietjePietersGalama
Vhl-I25t-01-GrietjePietersGalama
Op 11-11-1779 worden, gevolg gevend aan het testament van 25-9-1779, Gerrit Louws Galama (I17-Tzum), Eibert Louws Galama (I19-Tzum)en Sybren Clases, koopman te Tzum, aangesteld als voogden over Grietje
 
204
Vhl-I26-01
Vhl-I26-01
De tekst van zijn overlijdensbericht luidt: "Het heeft den Alleenwijzen en Almagtigen God behaagt naar Zijne ondoorgrondelijke wijsheid, onze oudste zoon Cornelis door den onverbiddelijken dood van ons weg te nemen, op Zaterdag den 26 October jl., in den ouderdom van 22 jaren, 6 maanden en enige dagen, na eene buitengewone ongesteldheid van ruim twee jaren. Daar het doen van den Heere God majesteit en heerlijkheid is, ware het te wenschen, dat wij gewilig in dien weg mogen berusten. P.K. Galema, S.E. van den Berg. Deze dint tot bekendmaking aan Vrienden en Bekenden.".
 
205
Vhl-I260-01
Vhl-I260-01
Willem is lid van de Medicinale Commissie van Brussel. In de Eerste Wereldoorlog is hij bataljonsdokter eerste klas van het reserveleger. Hij wordt vereerd met het Oorlogskruis, het Yzerkruis en de Herrinneringsmedaille 1914-1918.
Ook is hij lid van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Troost en de Bond van het Heilig Hart.
 
206
Vhl-I2605-01
Vhl-I2605-01
Evert werkt al op jonge leeftijd mee op de boerderij. Boer worden zit er echter niet in, omdat zijn ouders de boerderij verkopen en naar Utrecht vertrekken. Via pater Titus Brandsma lukt het hem de hotelvakschool in Den Haag te gaan volgen. Na de Tweede Wereldoorlog besluit hij iets van de wereld te willen zien en hij solliciteert bij met succes een scheepvaartmaatschappij. Op het laatste ogenblik ziet hij toch af van deze baan en hij probeert een baan in de luchtvaart te krijgen. Zo belandt hij bij de KLM; daar maakt hij 15.000 vlieguren. Zijn eerste grote vlucht is naar Batavia; er wordt dan nog met oude machines gevlogen die gediend hebben voor troepentransporten. Ze hebben nogal wat storingen, en omdat onderdelen in die tijd moeilijk te krijgen zijn is de kennis en vaardigheden van de mecanicien essentieel om te blijven vliegen.
Evert maakt een aantal bijzondere vluchten mee. In 1947 vliegt hij op de eerste Constellation van de KLM van New York naar Schiphol in de recordtijd van 11 uur en 23 minuten. Evert maakt ook enige tijd deel uit van de bemanning van een door de sjah van Perziƫ gecharterd vliegtuig dat de sjah vanuit Rome naar Teheran moet brengen. In 1961 krijgt de KLM opdracht van de regering om militairen naar Nieuw-Guinea te brengen. Om geen ruchtbaarheid aan deze vluchten te geven, wordt niet de gebruikelijke route gevlogen; de reis gaat via Curacao, Lima, Tahiti en Nouw Mea. Als chefpurser van de Aziƫ- en Australiƫlijn maakt Evert zon vlucht mee.
Evert is in 1955 voor de duur van 9 maanden manager van het nieuwe KLM-hotel in Biak (Nieuw-Guinea). Hij werkt in die tijd mee aan voedseldroppings voor de hongerende bevolking in het gebied van de wisselmeren.
Op verzoek van de KLM vervult Evert ook een aantal speciale opdrachten, zoals het trainen van personeel van andere luchtvaartmaatschappijen.
Bij zijn afscheid bij de KLM ontvangt Evert een zilveren gedenkpenning.
 
207
Vhl-I265-01
Vhl-I265-01
Dominicus is levenloos achter het stuur van zijn auto aangetroffen op de bodem van een dok voor de binnenscheepvaart in Leuven. Hij is gevonden door een kikvorsman die schade moest vaststellen aan een schip dat averij had opgelopen. Volgens Ć©Ć©n bron is er sprake van suĆÆcide, veroorzaakt door een schuldenlast als gevolg van een drankprobleem. Volgens een andere bron is hij beroofd van een grote som gelds, bedoeld om schulden te betalen, en daarna door de rovers in het water gedumpt. Onder toezicht van politie en het parket wordt de auto uit het water gehaald. Dominicus blijkt gewond te zijn aan de nek.
 
208
Vhl-I2659-01
Vhl-I2659-01
Haije is commissaris van de Gasmij Gelders Rivierengebied, lid van de Rijkscommissie Veiligheid Motorcircuits, lid van de Vereniging van het Gelders Landschap en de Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen.
 
209
Vhl-I26t-01-DirkBaukesAndringa
Vhl-I26t-01-DirkBaukesAndringa
Dirk koopt in 1793 de boerderij van Eibert Louws Galama (I19-Tzum)
 
210
Vhl-I27-01
Vhl-I27-01
Elisabeth verzorgt haar ouders en is hulp in de huishouding bij haar zus Geertruida en broers Nicolaas en Hidde.
 
211
Vhl-I2701-01
Vhl-I2701-01
Michiel is ook duiker, fotograaf, onderzoeker en schrijver. Hij onderzoekt oude natuurlijke relaties tussen mensen, dieren en andere levensvormen.
 
212
Vhl-I2703-01
Vhl-I2703-01
Joep publiceert diverse medisch-wetenschappelijke artikelen in vaktijdschriften, zoals "Nieuwe organismen die oude ziektes duidelijk maken".
 
213
Vhl-I2710-01
Vhl-I2710-01
Michiel heeft aan heel wat experimenten op het gebied van ruimteonderzoek een bijdrage geleverd, zoals Bepposax.
 
214
Vhl-I2710-02
Vhl-I2710-02
Michiel rijdt in 1986 de Elfstedentocht. Hij heeft ook de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik gereden.
 
215
Vhl-I2712-01
Vhl-I2712-01
Jan is mede-oprichter van de Stichting Galema's/Galama's door de eeuwen heen.
 
216
Vhl-I2715-01
Vhl-I2715-01
Hanneke is enkele jaren lid van de gemeenteraad van de gemeente Wieringermeer voor de PPR en in 1998 wethouder van dezelfde gemeente namens de PvdA.
 
217
Vhl-I2718-01
Vhl-I2718-01
Joop en zijn vrouw zijn verwoed verzamelaar van allerlei soorten gesteente.
 
218
Vhl-I2720-01
Vhl-I2720-01
Rein levert maatwerk in meubels, keukens, interieurbouw en projectmeubilair.
 
219
Vhl-I2722-01
Vhl-I2722-01
Menno koopt in 1988 van de Domeinen een boerderij van 28 ha. in de Wieringermeer. Hij moet stoppen met dit bedrijf in verband met zijn gezondheid.
 
220
Vhl-I2726-01
Vhl-I2726-01
Herman emigreert in 1982 naar Zuid-Afrika. Daar begint hij een landbouwmechanisatiebedrijf. EĆ©n van zijn belangrijkste afnemers is de grootste diamantmijn van Zuid-Afrika.
Hij koopt ook 150 ha. woeste grond, dat ontwikkeld wordt tot akkerbouwbedrijf en wijngaard. Samen met een dertigtal boeren neemt hij in 1997 het initiatief om de wijnkelder Landzicht Jacobsdal over te nemen. Datzelfde jaar wordt de eerste wijn geƫxporteerd, o.a. naar Nederland.
 
221
Vhl-I2748-01
Vhl-I2748-01
Catharina acteert o.a. in het jeugdtheater Dubbeldwars in Amsterdam en De Zwarte Hand in Rotterdam.
Ze is bassiste in The Rythm Dictators en Country-a-gogo, samen met haar partner Toon, die gitarist is in deze bands.
 
222
Vhl-I275-01
Vhl-I275-01
Op 20 juni 1942 ontvangt Jan, met medeweten van de pastoor te Blauwhuis, de volgende brief van het hoofd van de school: "Zoals u misschien weet, hebben we, na overleg met den pastoor, aan de kleinste meisjes van arme gezinnen toegestaan met kniekousen de school te bezoeken. Daar de aartsbisschop er echter ten sterkste op aandringt om -zo enigszins mogelijk- deze ontkleding tegen te gaan, verzoek ik u zeer beleefd en vriendelijk om in dezen uw medewerking te willen verlenen en uw dochter met lange kousen ter school te zenden. Met meeste hoogachting, H. Vogelzang.".
 
223
Vhl-I2754-01
Vhl-I2754-01
Monica en Frans hebben in Allingawier een atelier met de naar De Frije Wijn.
 
224
Vhl-I2757-01
Vhl-I2757-01
Fries ondernemer van het jaar 1997
 
225
Vhl-I2763-01
Vhl-I2763-01
directeur en (mede-)organisator Oerol-festival Terschelling
 
226
Vhl-I278-01
Vhl-I278-01
Georges studeert aanvankelijk voor priester.
Ook is bekend dat hij zich bezighoudt met familieonderzoek.
In Sneek woont Georges in hotel Hanenburg, maar houdt als notaris kantoor in het pand Marktstraat 22, oorspronkelijk bekend als het Gaele Poppesoonhuys tot 1817, daarna tot 1902 pastorie van de Hervormde Gemeente van Sneek.
Georges heeft geprobeerd als levensmotief toe te passen: "Ama nesciri en pro nihili reputari" (houd er niet van bekend te worden en van geringe betekenis te worden). Voor Georges betekent dit dat hij voor zichzelf weinig belang hecht aan materiƫle zaken, maar meer aan maatschappelijke en menselijke waarden.
Hij is sportief en wandelt graag grote afstanden. In zijn jeugd loopt hij vanaf Greonterp langs de spoorbaan naar zijn oom Klaas (I180). Bovendien is hij liefhebber van de draf- en renpaardensport.
Georges is lid van het bestuur van het RK St.Anthoniusziekenhuis in Sneek.
 
227
Vhl-I2785-01
Vhl-I2785-01
Het gezin van Wieger en Geertje heeft het niet breed. Om aan voldoende geld te komen, worden in 1877 herhaaldelijk goederen beleend bij de Bank van Lening Harlingen. De St.-Vincentiusvereniging is behulpzaam bij de aflossing van schuld en rente. Dat maakt het mogelijk om de beleende kleding terug te krijgen. Die heeft Geertje nodig om behoorlijk gekleed naar de kerk te kunnen gaan om haar paasplicht - ter biecht en heilige communie gaan - te kunnen vervullen.
 
228
Vhl-I2924-01
Vhl-I2924-01
Mienk emigreert in 1972 naar Australiƫ, waar hij samen met zijn vrouw sportkleding maakt onder het merk Wildo.
 
229
Vhl-I2994-01
Vhl-I2994-01
Michiel is samen met zijn broer Bas (I3002) boer op Beslingasathe, de boerderij van hun ouders in Friens. Bas koopt in 1985 Nijdamstrastate in Grouw. De maatschap die ze hadden vanaf 1978 wordt in 1987 gesplitst. Michiel blijft boer op Beslingasathe, Bas gaat verder op Nijdamstrastate.
 
230
Vhl-I2h-01-PieterHeeres
Vhl-I2h-01-PieterHeeres
In 1636 koopt Pieter de andere helft van het huis aan de Marktstraat (zie Vhl-I1h). De jaren daarop raken ze fors in de schulden. Ten behoeve van de crediteuren wordt het huis in 1640 verkocht aan de zwager van zijn vrouw en aan zijn twee zussen. Dit bezit keert deels weer terug door het kinderloos overlijden van Siouck's zuster Magdalena en Pieter's zuster Sybrich. Het huis verdwijnt definitief uit het bezit van de familie in 1661.
 
231
Vhl-I2h-02-PieterHeeres
Vhl-I2h-02-PieterHeeres
Pieter is in 1650 "nae Oost-Indiƫn vertrokken", met achterlating van zijn gezin in Bolsward
 
232
Vhl-I3001-01
Vhl-I3001-01
Eelco is in 1983 chief-accountant voor een vee- en pluimveeproject in Libiƫ. In Bangkok (Thailand) werkt hij voor de VN op de afdeling Human Settlements van de Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; hij houdt zich hier bezig met diverse projecten op het gebied van de huisvesting voor de armste mensen in verschillende Aziatische landen.
In Wenen (Oostenrijk) werkt hij voor de afdeling haalbaarheidsonderzoeken van de VN; hier analyseert hij eventuele nieuwe investeringen in allerlei industrieƫn over de hele wereld.
In de tijd dat hij voor de VN werkt, stuurt Eelco af en toe een privƩ-krantje rond met allerlei wetenswaardigheden over zijn gezin, om zo het contact met familie en kennisen te onderhouden.
 
233
Vhl-I3004-02
Vhl-I3004-02
Eelco is mede-oprichter en bestuurslid van het Olympisch Steunpunt Noord-Nederland. Hij is tevens bestuurslid van Sportfriesland, een stichting die sportverenigingen ondersteunt met diverse activiteiten.
Eelco is ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Autisme, regio Noord.
Tenslotte is Eelco lid van het zangkoor van de Johannes de Doper-kerk in Leeuwarden.
 
234
Vhl-I3012-01
Vhl-I3012-01
Michiel ontwerpt in 1998 de Kopperprent, die volgens een oud gebruik door gezellen werd aangeboden aan de "heren en meesters" van het drukkersgilde op de eerste werkdag van de week die volgt op Driekoningen (6 januari). De prent die Michiel ontwerpt wordt aangeboden op de nieuwjaarsbijeenkomst van de leden van het Koninklijk Verbond van Grafisch Ondernemers, district Friesland.
 
235
Vhl-I31-01
Vhl-I31-01
Agatha is geĆÆnteresseerd in weertypes. Ze zet zich in voor de belangen van woonwagenbewoners.
 
236
Vhl-I3150-01
Vhl-I3150-01
Nellie exposeert op diverse plaatsen met vilten; het resultaat van een techniek van centrifugeren en bewerken van ongesponnen wol.
 
237
Vhl-I318-01
Vhl-I318-01
Bij zijn overlijden is Nicolaas verloofd met Mieke van der Lee (I319)
 
238
Vhl-I321-01
Vhl-I321-01
Franz is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van diverse buitenlandse onderscheidingen.
 
239
Vhl-I322-01
Vhl-I322-01
Het visitekaartje van Klaas zijn de druiven die hij in de kas teelt. Orchideƫn en chrysanten zijn een liefhebberij.
 
240
Vhl-I324-01
Vhl-I324-01
Rients is vanaf 1947) veehouder op de boerderij in Nijhuizum. Deze is eerst (vanaf 1907) eigendom geweest van zijn grootvader Klaas (I180), daarna (vanaf 1921) van zijn vader Gerardus (I212). Rients booert de eerste paar jaar samen met zijn broer Hidde (I340), die in de arbeiderswoning naast de boerderij woont.
Daarna is de boerderij overgegaan naar zoon Theo (I515). Sinds 2012 is diens zoon Iwan (i896) daar veehouder.
 
241
Vhl-I3266-01
Vhl-I3266-01
Ysbrand studeert in eerste instantie voor priester aan een seminarie in Limburg, daarna theologie (Nederlands-Hervormd gelieerd) aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is voorzitter van de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen.
 
242
Vhl-I327-01
Vhl-I327-01
Doede is lid van het kerkkoor van de RK Werenfridusparochie in Workum.
 
243
Vhl-I331-01
Vhl-I331-01
Douwe is een broer van Lieuwe (I2621), Gatske (I2571) en Mebius (I2580) Landman.
Zijn grote hobby is kievitseieren zoeken.
Douwe is actief betrokken bij de Caritas.
 
244
Vhl-I332-01
Vhl-I332-01
Tijdens de Duitse bezetting (1940-1945) is de boerderij van Jan opgenomen in een keten van onderduikadressen. Onder het hooi is een nagenoeg onvindbaar schuilhol gemaakt, dat alleen vanuit de koestal toegankelijk is. Daarin verdwijnen de onderduikers bij naderend onheil.
Aan het eind van de bezettingstijd verblijven er ook geallieerde militairen. EĆ©n van is Bill Meneer, een neergeschoten piloot. Hij is van beroep tabaksplanter. Jan teelt in die tijd zelf ook tabak, maar heeft moeite om die goed te laten drogen. Dat lukt Bill veel beter. Tegen vrienden vertelt Jan echter dat hij het drogen zelf beter onder de knie heeft gekregen, omdat niemand mag weten wat er zich afspeelt in het hooivak. Jan correspondeert nog jaren met Bill.
 
245
Vhl-I334-01
Vhl-I334-01
Katrien is een zuster van Jourica Susanna Witteveen (I2582)
 
246
Vhl-I335-01
Vhl-I335-01
Op 11 november 2001 werd Bonne Galema door de RK Titus Brandsma- parochie in Leeuwarden onderscheiden met de uitreiking van een beeldje, het zgn. ā€œTitus Brandsmaā€œ-beeldje. Dit beeldje kan op voorspraak worden uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de parochie.
Bonne Galema, was jarenlang tuinder (in Huizum) en was na zijn pensionering (in 1981) door de pastor van de Johannes de Doperkerk gevraagd om de toenmalige koster op te volgen. Hij was al een tijdje behulpzaam bij kostersactiviteiten en in zijn tuintje achter de kerk verzorgde hij de bloemen voor de kerk. Daar kwam nu dus officieel het kosterschap bij. En dat betekent heel wat. Altijd er zijn als er een viering is in de kerk; de zondagse eucharistie, doopvieringen, trouw- en rouwdiensten. Zorgen dat de kerk op tijd verwarmd en verlicht is, zorgen voor de benodigdheden voor de diensten, waaronder kaarsen, wijn, bloemen. Altijd als eerste er zijn en als laatste weer weg (controleren of alles weer afgesloten is). Dit werk heeft hij nu twintig jaar gedaan ā€“ dus tot zijn 86 ste jaar! Het laatste jaar besefte hij dat het teveel werd, de trap op naar het altaar ging moeizaam, dat was aanleiding tot het besluit het kostersstokje door te geven. De doorslag kwam deze zomer toen zijn vrouw met een ernstig hartinfarct moest worden opgenomen in het ziekenhuis en hij zelf ook begon te sukkelen met zijn gezondheid.
De Wijkraad van de Joh. De Doper en het parochiebestuur van de Titus Brandsma Parochie, waar de Joh. de Doperkerk toe behoort) hebben hem terecht in het zonnetje gezet en op een mooie manier afscheid genomen van zijn kostersloopbaan.
In de dienst van 11 november 2001 werd het beeldje aan het eind van de viering aan hem uitgereikt met een toespraak van de pastor. Hij was zichtbaar aangedaan door alle aandacht en verguld met deze onderscheiding.
 
247
Vhl-I3366-01
Vhl-I3366-01
Bavo vormt van 1976 tot 1988 met Titus Tiel Groenestege het duo Frisse Jongens. Ze winnen in 1981 de jury- en publieksprijs op het Delftse Camarettenfestival.
Na 1988 gaat Bavo op de solo-tour en krijgt in 1991 de CJP-podiumprijs. Hij werkt vervolgens mee aan diverse TV-programma's: VARA's Nachtshow, Minimenu, Ook dat nog, RTL-Autowereld. Als Johannes Peer presenteert hij op TV de talkshow Ik zie 'n ster.
 
248
Vhl-I3366-02
Vhl-I3366-02
Bavo heeft jarenlang in een Groninger tjalk gewoond in het Oosterdok in Amsterdam.
 
249
Vhl-I3378-01
Vhl-I3378-01
Jan is voorzitter van de landinrichtingscommissie in de gemeente Wonseradeel.
 
250
Vhl-I3379-01
Vhl-I3379-01
Ybeltje is bestuurslid van de Katholieke Plattelands Organisatie, afdeling Bolsward.
 
251
Vhl-I340-01
Vhl-I340-01
Hidde is bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 onder de wapenen. Hij wordt in mei 1940 bij de verdediging van de Maasbruggen in Rotterdam ingezet.
 
252
Vhl-I340-02
Vhl-I340-02
Hidde is bestuurslid van de Parochiƫle Caritas Instelling in Makkum en voorzitter van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond, afdeling Makkum.
 
253
Vhl-I344-01
Vhl-I344-01
Gerard koopt in 1950 in Veenoord een tuinderij, compleet met alle aanwezige gereedschap. Tijdens zijn afwezigheid, rond zijn trouwdag, ziet de voormalige eigenaar kans om het gereedschap aan een ander te verkopen, om vervolgens met de noorderzon naar Canada te vertrekken.
 
254
Vhl-I3527-01
Vhl-I3527-01
Annie werkt als vrijwilliger in een Wereldwinkel.
 
255
Vhl-I3542-01
Vhl-I3542-01
Wieke is maatschappelijk actief. Ze is voorzitter van Plaatselijk Belang Haulerwijk, voorzitter van de Agrarische Belangenbehartigingsorganisatie afd. Ooststellingwerf van de Friese Land- en Tuinbouworganisatie, lid van het bestuur van de Rabobank Haulerwijk. Op kerkelijk gebied is zij o.a. actief als voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde te Oosterwolde en lid van de liturgiegroep van de RK parochie te Oosterwolde.
 
256
Vhl-I3542-02
Vhl-I3542-02
Wieke rijdt in 1986 de Elfstedentocht.
 
257
Vhl-I3544-01
Maria is actief als lid van de gemeenteraad van Zuidhorn en medewerker van een Blijf-van-mijn-lijfhuis in Groningen.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
258
Vhl-I3545-01
Vhl-I3545-01
Frans is in zijn vrije tijd volleybaltrainer en marathonloper.
 
259
Vhl-I3546-01
Vhl-I3546-01
Jozef is mede-oprichter van een biologische kinderboerderij en kaasmakerij in Groningen.
 
260
Vhl-I3566-01
Vhl-I3566-01
Joop is in zijn jeugd een dierenliefhebber. Hij houdt kippen in dozen, honden in de wasbak, kikkers in het toilet enz. Op jonge leeftijd organiseert hij eens een slakkenrace. Om ze uit elkaar te houden, heeft hij ze van een rugnummer voorzien.
 
261
Vhl-I3599-01
Vhl-I3599-01
Ernest geeft leiding aan de door zijn vader opgerichte granietzagerij.
 
262
Vhl-I3618-01
Vhl-I3618-01
Tjebbe krijgt, samen met zijn broer Michiel (I483), bekendheid als veefokker. In 1974, op de jubileumkeuring van het Fries Rundvee Stamboek, is hij met twee koeien kampioen. In dat jaar is hij tevens kampioen met de bedrijfscollectie. In 1979 wordt er opnieuw een koe van hem kampioen.
 
263
Vhl-I3623-01
Vhl-I3623-01
Jacob is geestelijk gehandicapt en woont in een gezinsvervangend tehuis in Tolbert.
 
264
Vhl-I3633-01
Vhl-I3633-01
Gerard heeft koeien met een goede melkgift. Zijn Flekje 16 en Flekje 17 hebben tijdens hun leven meer dan 100.000 liter melk gegeven.
 
265
Vhl-I3638-01
Vhl-I3638-01
Anno vertrekt in 1973 naar Canada en gaat in de buurt van Edmonton wonen.
 
266
Vhl-I3639-01
Vhl-I3639-01
Reinie wordt geboren na het overlijden van haar vader. De tekst op haar geboortekaartje luidt: "Vroeg God van ons een groot en zwaar offer, thans schenkt hij ons in zijn oneindige goedheid een dochtertje en zusje, dat de naam zal dragen van onze onvergetelijke lieve man en vader. Wij noemen har Reinie.
 
267
Vhl-I3642-01
Vhl-I3642-01
Maikel wint in zijn jonge jaren menige prijs bij sportieve evenementen, zoals zeilen en atletiek. Hij is ondermeer kampioen hardlopen van de gemeente Wymbritseradeel. Vanaf 1969 gaat hij naar de sportacademie.
 
268
Vhl-I3642-02
Vhl-I3642-02
Maikel verkoopt in 1972 al zijn overtollige spullen om op vakantie te gaan; het gaat om boeken, LP's, sieraden en kleding. Binnen een week heeft hij genoeg geld om te kunnen vertrekken.
Na terugkeer is het moeilijk kiezen tussen doorgaan met de studie of iets anders beginnen. In eerste instantie wordt het een combinatie van beide, maar uiteindelijk valt de keuze toch op het bedrijfsleven. Hij begint bescheiden met de verkoop van gebruikte kleding, boeken, LP's en stripverhalen. Tenslotte wordt ook natuurvoeding aan het assortiment toegevoegd. De verkoop vindt aanvankelijk plaats vanuit Ć©Ć©n zolderkamer, daarna twee zolderkamers. In 1974 wordt aan het Boterdiep in Groningen natuurvoedingswinkel Maikel geopend.
In 1973 richt hij ook een natuurvoedingsrestaurant onder de naam De Eenhoorn op.
 
269
Vhl-I3642-03
Vhl-I3642-03
Maikel heeft genealogie als hobby. Hij mede-auteur van het Galema/Galama Familieboek.
 
270
Vhl-I3645-01
Vhl-I3645-01
Ans werkt enige tijd in een kibboets in Israƫl. Haar ouders komen haar daar ook een keer bezoeken.
 
271
Vhl-I3646-01
Vhl-I3646-01
Mewis is in maatschap veehouder met zijn broer Haije (I3647).
 
272
Vhl-I3646-02
Vhl-I3646-02
Mewis heeft jarenlang in het eerste elftal van VV Heeg gespeeld. Hij wint in 1975 de FD Schuttersprijs. Om die te kunnen winnen moet men minimaal 39 doelpunten tijdens een voetbalseizoen scoren.
 
273
Vhl-I365-01
Vhl-I365-01
Ys krijgt zijn opleiding aan de Rijkszuivelschool te Bolsward.
Hij is drager van de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en van het Oorlogskruis met Gespen.
 
274
Vhl-I3668-01
Vhl-I3668-01
Als Michiel in militaire dienst is in Venlo, maakt een krant onder de titel "Soldaat maakt wilde rit met drietonner" gewag van dat hij er rond middernacht met een drietonner (=vrachtwagen) vandoor is gegaan vanaf het kazerneterrein. Hij rijdt met hoge snelheid door de kazernepoort en vervolgt zijn weg door de stad. Dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt; een tweetal patrooillewagens zet de achtervolging in om aan de rit een einde te maken. Dat lukt na veel moeite, echter niet nadat Michiel de politiewagen, die hem een stopteken geeft, aanrijdt. Al met al veel schade aan voertuigen en materiaal.
 
275
Vhl-I3668-01
Vhl-I3668-01
Michiel zet in 1190 via de Stichting Steun Ziekenhuizen Oost-Polen een hulpactie op touw voor twee ziekenhuizen in Sanok, een stad dicht bij de Tsjechische grens. Hij slaagt erin de ergste nood daar te lenigen door afschreven spullen van ziekenhuizen in Nederland naar Sanok te brengen.
Hij komt, samen met de verpleegkundigen Frank Ploestra en Rinze Bijma, per toeval terecht in Sanok. Hij gaat er kijken op basis van de verhalen van zijn vriend (en ver familielid) Jos Witteveen. Wat ze in Sanok zien overtuigt hen ervan dat ze in actie moeten komen. Er wordt daar met veel geĆÆmproviseerde en zeer verouderde middelen gewerkt. Hun inzameling van allerlei medische apparatuur verloopt succesvol; het meeste materiaal komt van het Academisch Ziekenhuis Groningen en twee Rotterdamse ziekenhuizen die gefuseerd zijn. Er wordt voor bijna F 200.000,- aan materiaal verzameld. Als de problemen rond het vervoer naar Polen zijn opgelost, kan de bijna 40 kubieke meter aan medische en 50 kubieke meter aan materiĆ«le hulpgoederen naar Polen worden overgebracht. Tussendoor wordt ook nog een vakantie naar Nederland georganiseerd voor circa 30 kinderen uit het weeshuis van Sanok.
 
276
Vhl-I3670-01
Vhl-I3670-01
Op jeugdige leeftijd is Nynke een bekend "fierljepster". Als leerlinge van de pedagogische academie krijgt zij een wisselbeker omdat ze voor het derde jaar in successie het eerste kievitsei heeft gevonden.
 
277
Vhl-I3672-01
Vhl-I3672-01
Joop is een verdienstelijk fierljepper. Hij is o.a. kampioen van Wonseradeel.
 
278
Vhl-I3674-01
Vhl-I3674-01
Anno is verwoed amateur-archeoloog. Hij trekt er met zijn metaaldetector vaak op uit, o.a. naar de plaatsen waar de adelijke Galama's hebben gewoond. Hij heeft al heel "schatten" gevonden, maar nog weinig van de Galama's.
 
279
Vhl-I3696-01
Vhl-I3696-01
Annemieke doet onderzoek naar de (Friese) landverhuizing naar de Verenigde Staten rond 1900. Ze publiceert daarover o.a. "Se binne nei Amerika tein" (It Beaken 52e jaargang nr.2, 1990) en "Friesians to America 1890-1914" (subtitel "With the baggage of the fatherland", proefschrift Rijkuniversiteit Groningen 1996).
Annemieke is mede-ateur van het Galema/Galama Familieboek.
 
280
Vhl-I3702-01
Sjoerd is vice-voorzitter melkveehouderij van de Friese Land- en Tuinbouw Organisatie. Hij doet in 1997 mee aan een experiment in het kader van het treffen van beheersmaatregelen voor agrarisch natuurbeheer. Voor de verkiezing van Tweede Kamerleden in 1998 staat Sjoerd op de 44e plaats van de kandidatenlijst voor het CDA.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
281
Vhl-I3702-02
Vhl-I3702-02
Huwelijksreis Sjoerd en Wilhelmina.
Sjoerd trouwen op 27 juni 1990 in de kerk van Notre Dame Immaculee in Kyondo (ZaĆÆre). De huwelijksplechtigheid wordt uitgevoerd door pater Michiel Haije Zeinstra (I5279), in aanwezigheid van de wederzijdse ouders, die ook de getuigen zijn.
Voordat het zover is, heeft men er al een hele reis opzitten. Na aankomst van het vliegtuig uit Brussel op het vliegveld van Kigali in Rwanda moeten ze nog ongeveer 300 km naar Goma (de grens tussen Rwanda en ZaĆÆre) per taxi afleggen. Aan de grens worden zij ontmoet door pater Michiel. Vervolgens moet nog een afstand van 350 km, verdeeld over twee dagen worden afgelegd; dit vanwege de slechte wegen in het gebied. Er wordt overnacht op een missiepost in Luofo overnacht.
Het gebied waar pater Michiel met nog twee andere paters werkt is zo groot als de provincie Utrecht en is bergachtig. Niet alle dorpen zijn per auto bereikbaar; dat betekent lange voettochten. Sjoerd en de rest van het gezelschap vergezellen de paters een aantal keren op hun tochten.
Het gezelschap van Sjoerd gaat ook drie dagen op safari naar het Park National Virunga; een gebied zo groot als Nederland. Er wonen geen mensen; op de dieren mag niet gejaagd worden.
 
282
Vhl-I3706-01
Vhl-I3706-01
In de zomer van 1968 vliegt Hans met zijn oom Sjoerd (I5279) naar Eldoret in Kenia. Ze bezoeken daar neef Hans Zeinstra, die daar ontwikkelingswerk doet. Na aankomst kopen Hans en Sjoerd een oude Peugeot 404. Daarmee rijden ze rond het Victoriameer, door Kenia, Tanzania en Uganda. Een afstand van maar liefst 10.000 km. Tijdens deze tocht bezoeken beide mannen een aantal Nederlandse missionarissen, die blij zijn met het bezoek uit het vaderland. Hans en Sjoerd vertellen jaren later nog over de imposante Masai-krijgers en de overweldigende wildernis van Afrika.
Hans krijgt de smaak van het reizen dusdanig te pakken, dat hij later nog eens op de motor door Noord-, Midden- en Zuid-Amerika trekt; hierbij legt hij 40.000 km af.
 
283
Vhl-I3710-01
Aan de gevel van de schouwburg van Deventer is een aantal hoofden (in brons) van min of meer bekende Deventenaren aangebracht. Het hoofd van Hisk is daar Ć©Ć©n van.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
284
Vhl-I3712-01
Vhl-I3712-01
Simon neemt in 1982 de Titus Brandsma Hoeve in Marknesse van zijn ouders over. In 1987 schakelt hij over op de biologisch-dynamische landbouwmethode. In 1989 wordt een potstal voor de koeien gebouwd; dit is een stallingsmethode waarmee de mestwinning bevorderd kan worden. Op het bedrijf worden geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het bewerken van het land kost daarom extra tijd; hiervoor worden regelmatig statiaires ingeschakeld. Ook organiseert Simon speciale zomerkampen voor mensen die bereid zijn hem te helpen op het land. Simon weigert zijn vee op te nemen in het wettelijk verplchte registratiesysteem, waarbij bij ieder dier een "oorflap" wordt aangebracht. Hierdoor worden verschillende rechtszaken tegen hem aangespannen. Hij wordt uiteindelijk veroordeeld zonder verdere strafvervolging.
 
285
Vhl-I3714-01
Vhl-I3714-01
Truus verbouwt op haar land groenten en kruiden op natuurvriendelijke wijze.
 
286
Vhl-I3733-01
Vhl-I3733-01
Anno is een bekend gitaarbouwer. Jan Akkerman is Ć©Ć©n van de gitaristen die zijn gitaren bespeelt. De gitaren van Anno zijn gewilde collectoritems.
 
287
Vhl-I3735-01
Vhl-I3735-01
Barbera is van 1993 tot 1998 wethouder in de gemeente Weststellingwerf voor de VVD. Daarna is ze burgemeester in achtereenvolgens Vlieland en Stadskanaal.
 
288
Vhl-I3737-01
Vhl-I3737-01
Tijdens zijn studie economie schrijft Haije twee Friese romans. EĆ©n ervan wordt bekroond door het Frysk Utjefte Funs.
 
289
Vhl-I3737-02
Vhl-I3737-02
Bureau Intomart geniet bekendheid van diverse opiniepeilingen; ze zijn betrokken bij de vaststelling van de kijk- en luisterdichtheid van radio- en TV-programma's en bij het maken van prognoses bij verkiezingen.
 
290
Vhl-I3741-01
Vhl-I3741-01
Het geluidstechnische bedrijf bedrijf van Rein is gevestigd in een voormalige bakkerij. Hij verhuurt er tevens oefenruimte voor muzikanten.
 
291
Vhl-I3743-01
Vhl-I3743-01
Sprietje exposeert in 1995 in Stadsboerderij De Wiershoeck in Groningen. In 1995 leeft en woont ze in Spanje.
 
292
Vhl-I3790-01
Vhl-I3790-01
Het werkterrein van Anno als landbouwkundige ligt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. In 1998 keert Anno terug uit Tanzania, waar hij vijf jaar heeft gewerkt.
 
293
Vhl-I3794-01
Vhl-I3794-01
Titus heeft met een compagnon een praktijk als fysiotherapeut onder de naam "Roos & Galema".
 
294
Vhl-I37h-01PieterDoekesGalama
Vhl-I37h-01PieterDoekesGalama
Pieter en Trijntje kopen op 1-11-1790, nadag "proclamatie over kerk en gerecht" plaatsvindt, een stuk land van ca. 1 pondemaat, gelegen even buiten de Franekerpijp aan de Leeuwarder Trekvaart, met huizinge, hovinge, houtschuren en alle losse goederen erbij behorende. Bovendien alle eiken en grenen massale houtwaren op het verkochte land en in de stadsgracht naastliggende. Acht jaar later koopt Pieter een naastliggende stuk land, groot ca 2,5 pondemaat.
 
295
Vhl-I393-01LeoGalema
Vhl-I393-01LeoGalema
Levensverhaal Leo Galema (PDF-bestand).
 
296
Vhl-I394-01
Vhl-I394-01
Maria is op vele maatschappelijke terreinen actief: o.a. voor de Nierstichting en de carnavalsvereniging.
 
297
Vhl-I3990-01
Vhl-I3990-01
Het ruimteonderzoek van Titus leidt tot opzienbare inzichten met betrekking tot de ontdekking van de eerste bron van een gamma-uitbarsting.
 
298
Vhl-I3990-02
Vhl-I3990-02
Voor zijn proefschrift over uitbarstingen van gammastralen heeft Dr. Titus Galama op 18 oktober 2000 de Christiaan Huygensprijs ontvangen uit handen van minister Loek Hermans van Onderwijs & Wetenschappen. De Christiaan Huygesprijs, een geldbedrag van ʒ 20.000 en een bronzen beeld, wordt elk jaar uitgereikt. De prijs wordt toegekend in wetenschapsgebieden als wiskunde, natuurkunde en ruimte wetenschappen.
 
299
Vhl-I4-02
Vhl-I4-02
Nicolaas erft Half Tjerwerd II een Jongedijk.
 
300
Vhl-I405-01
Vhl-I405-01
Leonard is voedselcommissaris in de provincies Noord-Brabant en Limburg van 1954 tot 1967. Hij is ook dijkgraaf van het Waterschap Land van Maas en Waal en de Marskant.
Verder is hij lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1966 tot 1977 is hij namens de KVP, later het CDA, lid van de Tweede Kamer. Hij dient in 1977 als "groenfrontstrijder" een amendement in over de regeling van de grondpolitiek. Als blijkt dat er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor dit amendement, treedt het kabinet-Den Uyl af.
Leonard is ridder in de Orde van St.Gregorius de Grote.
 
301
Vhl-I406-01
Vhl-I406-01
Ys volgt een opleiding aan de Rijkszuivelschool in Bolsward. In de 60-er jaren is hij voorzitter van de vereniging van oud-leerlingen van deze school.
 
302
Vhl-I408-01
Vhl-I408-01
Joseph ontvangt de Heilige priesterwijding in de kapel van de bisschoppelijke kweekschool op 22 december 1951. Hij is kapelaan in Zevenaar in 1957 en 1961.
 
303
Vhl-I408-02
Vhl-I408-02
Joseph is de auteur van het boekje "Boerderijenroute" uitgegeven door de Stichting Galema's/Galama's door de eeuwen heen". Dit boekje beschrijft de 13 boerderijen van IJsbrand Klazes Galema (I1).
In 1997 publiceert Josheph "Tot in het vierde geslacht" over de familie van Joseph.
In 1998 schrijft hij een boek over de familie Kramer te Kubaard.
 
304
Vhl-I40h-01-WeltjeSipkesGalama
Vhl-I40h-01-WeltjeSipkesGalama
Zij ontvangt een legaat van haar tante Trijntje I38h) van 500 guldens.Weltje benoemt tot haar universele erfgenaam dochter Weltje (van haar broer Jan). Aan de overige kinderen van broer Jan legateert zij ieder 500 gulden, met uitzondering van de zoon Otto. De nalatenschap van Weltje bestaat o.a. een huizinge aan de Voorstraat tegenover de Rinnertspijp (haar woonhuis), een huis op de hoek Ossenmarkt/Vijverstraat, kleding, meubels en diverse certificaten, obligaties en uitstaande renten ten bedrage van meer dan 10.000 guldens, en contanten.
 
305
Vhl-I40t-01-HyltjeRientsesGalama
Vhl-I40t-01-HyltjeRientsesGalama
In 1817 wordt Hyltje vrijgesteld voor de Nationale Militie. In 1834 gaat hij alsnog, als vervanger voor Nicolaas Piers IJsselmuiden, in militaire dienst bij de 8e afdeling Nationale Infanterie. Vier jaar later gaat Hyltje in militaire dienst als vervanger voor Wybren Lolkes van Wieren uit Folsgare. Aan Emke wordt F 260,- betaald (gedurende 5 jaar, elke week F 1,-). Na afloop zal Hyltje F 18,- ontvangen.
Het signalement van Hyltje luidt: lenge 1 el en 643 strepen, ovaal aangezicht, breed voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, kleine mond, grote kin, blond haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekenen.
Hyltje verhuist meer dan 10 keer.
 
306
Vhl-I4188-01
Vhl-I4188-01
Anya wordt in 1994 tweede in de provinciale verhalenwedstrijd van de Bibliotheekcentrale Noord-Brabant en Omroep Brabant. Er waren voor deze wedstrijd tienduizend verhalen ingezonden.
 
307
Vhl-I4239-01
Vhl-I4239-01
Nico is gitarist in het Duo Saudade
 
308
Vhl-I42h-01JanSipkesGalama
Vhl-I42h-01JanSipkesGalama
Jan staat op 8-4-1819 terecht bij de Rechtbank van eersten aanleg te Leeuwarden op verdenking van mishandeling. Getuige Grietje Zijlstra, vrouw van Job Adema, en anderen verklaren: Ən de avond van 15-3-1819 rond zes uur kwam de vrouw van Galama langs (op kraamvisite) om wat te praten. Zij vroeg meteen of er drank te koop was. Vrouw Galama vroeg om brandewijn en smeet twee dubbeltjes op tafel. Getuige had als dienstmeid bij Galama gewerkt en kende de vrouw dus goed. Ze had daarom gezegd dat het beter was dat ze een kopje koffie zou drinken. Aandringende werd het toch brandewijn. Toen kwam Galama binnen, greep zijn vrouw bij de arm, gaf haar een paar schoppen tegen haar achterste en smeet haar de deur uit. Daarna was hij Grietje aangevallen en gaf haar enkele stoten op de borst zodat ze tegen een stoel viel. Galama vluchtte en getuige Grietje, die zwanger was, was enkele dagen geheel en al ontsteld en ziek.".
Jan verdedigde zich door te verklaren dat hij slechts tot de kamerdeur was geweest, en het tafereel overziende had hij tegen zijn vrouw gezegd: ga naar huis of op kraamvisite. Zijn vrouw ging weg. Jan zei ook nog: "Het betaamde niet bij zulk volk te zijn". Grietje zei toen: "Schelm, scheer je weg!". Waarop Jan weer: "Zulks wordt mij door een hoer gezegd, die voor haar trouwen reeds twee onechte kinderen had gehad.". Scheldpartij na scheldpartij was gevolgd.
Dan is er een andere dienstmeid die getuigt voor Jan. Zij zegt: "Adema kwam bij Galama langs om hem te spreken. Galama had gezegd dat hij die avond Adema niet wilde spreken, wel de dag erop. Adema wilde hem hoe dan ook spreken. Ook hier volgden vele scheldpartijen.
De officier eist een maand gevang en een geldboete van 25 gulden. De rechtbank spreekt Jan echter vrij.
Op 11-3-1822 wordt Jan in het tuchthuis van Leeuwarden ingeschreven als veroordeelde wegens valsheid in geschrifte. Zijn straftijd bedraagt vijf jaar, een geldboete van 50 gulden en betaling van de proceskosten. Bovendien wordt hij eerloos verklaard.
Hij overlijdt in de gevangenis. Zijn pan- en estrikwerk worden geveild.
 
309
Vhl-I4354-01
Vhl-I4354-01
Anno wint in 1998 het kaatstoernooi van de voetbalvereniging RES in Bolsward, samen met George Altenburg en Chantal Oosterveld.
 
310
Vhl-I4407-01HiskeGalama
Vhl-I4407-01HiskeGalama
Hiske Galama verrast in 2009 met de verovering van de koninginstitel bij het fierljeppen. Ze bleek met 14,32 meter de sterkste te zijn in de drie met schone lei begonnen finalesprongen bij het Keningsljeppen in Burgum.
Op 24 juni 2009 veroverde Hiske Galama voor het eerst in haar nog prille fierljepleven een dagtitel. Uitgerekend op haar thuisschans in Burgum was ze de concurrentie de baas. Dat kunststukje herhaalde ze zaterdag wederom op de accommodatie waar ze al haar trainingssprongen maakt. Pas in de allerlaatste sprong bij de voorronde van de vrouwen verzekerde Hiske zich van een plekje in de finale. Met Anouk Greveling en Anna Jet Leijenaar als medefinalisten mocht ze het spits afbijten. Gedrieƫn verprutsten ze de eerste van de drie sprongen, waarna Galama met 14,32 de eerste serieuze afstand neerzette.

"Doe begĆ»n it spannend te wurden", zei de ljepster uit Haule. "Anouk en Anna Jet kinne ommers alle twa samar oer dy Ć“fstĆ¢n hinne fleane." Zover kwam het niet en dus mocht Hiske Galama de krans en titel ā€˜keninginā€™ in ontvangst nemen. "Ik hie net ferwachte dat ik de earste priis fan it seizoen winne soe, mar it jout no al it gefoel dat ik eltse wedstryd kĆ¢ns ha om te winnen."
 
311
Vhl-I446-01
Vhl-I446-01
Max is een ondernemend persoon. Hij verhuurt zeer goedkope woningen in Rotterdam.
Hij is genaturaliseerd tot Nederlander.
 
312
Vhl-I4488-01
Oane is een verdienstelijk fierljepper, die vele prijzen in de wacht heeft gesleept.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
313
Vhl-I44h-01-SipkeJansGalama
Vhl-I44h-01-SipkeJansGalama
Sipke start zijn studie medicijnen in 1817 te Franeker en vervolgt deze in 1819 in Groningen; daar promoveert hij in 1822.
Sipke is van 1822 tot 1854 publicist en redacteur van het Nieuw Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde.Hij schrijft ook diverse verhandelingen over allerlei epidemieƫn.
Hij is lid van verschillende medische genootschappen. Hij ontvangt ook diverse prijzen en oorkondes voor zijn bijdragen aan het bestrijden van epidemiƫn.
 
314
Vhl-I44h-02-SipkeJansGalama
Vhl-I44h-02-SipkeJansGalama
Bij zijn overlijden bezit Sipke "eene huizinge met erf etc." aan de Pol te Sneek. In 1837 koopt hij een huizinge en timmerwinkel met zomerhuis en stalling aan het Kleinzand te Sneek.
 
315
Vhl-I4512-1
Titus werd in 2016 uitgeroepen tot de beste aspergesteker van Nederland.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
316
Vhl-I46-01
Vhl-I46-01
IJsbrand is voorzitter van de Italiaans-Nederlandse Vereniging in Rome. In 1973 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 
317
Vhl-I4686-1FemkeGalama
Femke wint in 2016 en 1071 het solistenconcours van Femuza (overkoepelende organisatie van muziek- en zangverenigingen), en verdient daarmee een optreden tijdens het Femuza Galaconcert in Sneek dat jaar.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
318
Vhl-I47h-01-OttoJansGalama
Vhl-I47h-01-OttoJansGalama
Bij arrest van het Hof van Friesland van 26-2-2827 wordt Otto schuldig bevonden aan "diefstal ten huize van en jegens zijn meester tijdens hij bij den zelven als knecht voor loon in dienst was". Hij wordt veroordeeld "om gebracht te worden ter plaatse, alsaar men gewoon is binnen de stad Leeuwarden executie van criminele justitie te doen en aldaar op een schavot te pronk gesteld te worden". Daarnaast wordt Otto veroordeeld tot een hechtenis van een jaar "in een huis van reclusie en tuchtiging, om aldaar door zijnen arbeid zijn onderhoud te gewinnen". Voorts moet hij de proceskosten betalen en het gestolene teruggeven aan de eigenaar.
Otto ondergaat zijn straf bij de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord, kolonie Zuid, waar hij ontslag krijgt op 28-2-1828.
 
319
Vhl-I4845-01
Vhl-I4845-01
De fundatie aan de RK-parochie Blauwhuis.
In 1813 vermaakt Klaas aan de parochie van Blauwhuis een eeuwigdurende fundatie van twee obligaties van ieder 400 gulden. Een fundatie is een bij testament vermaakt fonds.
Van de interest die deze obligaties opbrengen heeft de parochie de verplichting jaarlijks missen te lezen voor de zielen van Klaas, zijn vrouw Trijntje en de (eerste vier jong) overleden kinderen. De pastoor krijgt voor iedere mis, mits er een kaars wordt opgestoken, 30 stuivers. Tevens mag hij het restant van de opbrenst van de interest houden, als deze minder is dan anderhalve daalder.
 
320
Vhl-I4845-02
Vhl-I4845-02
Klaas werkt samen in de bakkerij en boerderij van zijn broer Otto (I4856) in Nijland tot hij trouwt in 1775. Van 1775 tot 1779 is hij eigenerfde boer in Tjalhuizum. Vanaf 1779 woont hij in de boerderij Westerhuis, die zijn schoonmoeder heeft laten bouwen aan de Workumer trekvaart in Tjerkwerd. Vanaf 1784 is hij ook eigenaar van deze boerderij. In 1788 verwerft hij ook nog een boerderij in Rijtseterp.
Na het overlijden van Klaas komt Westerhuis in handen van zijn zoon IJsbrand Klazes (I1).
 
321
Vhl-I4854-01
Vhl-I4854-01
Testament zonder nakomelingen.
Gaele bezit in It Heidenskip de sate en landen Welgelegen, inclusief een molen. Verder bezit hij de helft van een verhuurde woning in Workum.
In zijn testament benoemt hij zijn erfgenamen: broers, en de kinderen en kleinkinderen van zijn reeds overleden broers en zussen. Hieronder Ysbrand Klazes (I1), het dan nog enig levende kind van zijn broer. Hij erft het land van Welgelegen, en voegt het later toe aan de sate Tichelwerk bij Workum.
 
322
Vhl-I4854-01
Vhl-I4854-01
Testament zonder nakomelingen.
Gaele bezit in It Heidenskip de sate en landen Welgelegen, inclusief een molen. Verder bezit hij een deel van een verhuurde woning in Workum.
In zijn testament benoemt hij zijn erfgenamen: zijn broers Otto en Wieger, en de kinderen en kleinkinderen van zijn reeds overleden broers en zussen. EĆ©n van die kinderen is de zoon van zijn broer Klaas, Ysbrand Klazes. Deze erft het land, dat hij later toevoegt aan zijn sate Tichelwerk bij Workum.
 
323
Vhl-I4856-01
Vhl-I4856-01
Van bakker naar boer.
De belangrijkste bron van inkomsten voor Otto komen tot 1775 uit de bakkerij in Nijland, waarin hij samenwerkt met zijn broer Klaas. In 1783 bezit hij een huis (met daarin een bakkerij), met 19,5 pondemaat land, 5 koeien en een paard. In de loop van de tijd wordt de boerderij steeds belangrijker. In 1793 heeft hij 12 koeien, in 1818 een eigen sate met 100 pondemaat land. Hij is dan geen bakker meer.
 
324
Vhl-I4860-01
Vhl-I4860-01
Op 4 december 1788 wordt bij een doodkistenmaker in Bolsward F 16,16 betaald voor de kist van Gerben.
 
325
Vhl-I4871-01
Vhl-I4871-01
Juridische strijd om boerderij.
IN 1640 zijn de oom, tante en moeder van Ysbrands vrouw Dieucke eigenaar van Haxtastate in Terzool. In 1643 zijn Ysbrand en Dieucke in een juridische strijd verwikkeld met de voogden van de dochters van de oom. Zij eisen een derde deel van de boerderij op, en die eis wordt toegewezen.
 
326
Vhl-I4871-02
Vhl-I4871-02
Geloof en kerk.
IN 1639 laten Ysbrand en Dieucke zich inschrijven in het Register van de Broederschap van de Heilige Rozenkrans. Dit is een katholieke vereniging waarvan de leden de plicht hebben dagelijks de rozenkrans te bidden.
In 1658 is Ysbrand kerkvoogd te Deersum; dit is een door de kiesgerechtigde bewoners gekozen persoon die door de Staten-Generaal is gemachtigd plaatselijke belastingen te heffen.
 
327
Vhl-I4877-01
Vhl-I4877-01
Erfenis Jarich Tjallings.
Na het overlijden van Jarich wordt op verzoek van zijn broer Watse, toeziend voogd over de kinderen van Jarich, de nalatenschap van Jarich geĆÆnventariseerd. Daaruit blijkt dat hij wel eigenaar is over de opstal van de boerderij waar hij woont, maar dat het land (60 pondemaat) wordt gehuurd van de jonkheer Eysenga en de baron toe Schwarzenberg.
De inventaris bevat verder een opsomming van de huisraad, de levende have en de schulden. Schuldeisers zijn zijn moeder, zijn broer Mentse en zijn knecht Wierd Dirks. Opstal, inventaris en schulden worden overgenomen door zijn vrouw, die hertrouwd met de knecht. Zij nemen ook "de ondersteunen de kinderen in voeding, kleding en wat zij verder nodig hebben (in voor en tegenspoed, tot ze de leeftijd van 17 jaar bereiken" over. Op die leeftijd ontvangen de kinderen ieder 212 goudguldens en 14 stuivers.
 
328
Vhl-I4881-01
Vhl-I4881-01
Sate Lamckemahuis.
IN 1583 koopt Tjalling de sate Lamckemahuis van zijn neef Jelle Broers voor 100 floreen. Voor die datum is hij al boer op deze sate, waarschijnlijk als gedeeltelijke eigenaar. Dat valt op te maken uit zijn poging in 1575 om 40 pondemaat van het land van Lanckamahuis te verkopen. Deze verkoop gaat echter niet door omdat de pastoor en de vicarus bang zijn dat zijn hun jaarlijks te ontvangen bijdrage uit het vruchtgebruik bij de nieuwe eigenaar te verliezen.
 
329
Vhl-I4901-01
Vhl-I4901-01
Bezittingen Pier Sybe Meylema.
De vroegste vermelding van Pier treffen we in 1494 aan in het Sneker recesboek (register van bestuurshandelingen en notariƫle zaken). Hij wordt dan genoemd als vertegenwoordiger van een zekere Anna met betrekking tot (Groot) Meylahuys, dat op dat moment een huurwaarde heeft van 31 floreen (= goudgulden, 28 stuivers). Pier bezit daarvan 27 floreen en 7,5 stuivers.
In Oosterend bezit Pier nog aandelen in drie sates (totaal 20 floreen van 47 floreen), in Welsrijp aandelen in vier sates (totaal 25 floreen en 11 stuivers van 68 floreen en 14 stuivers).
Pier staat als "gegoed" te boek in Oosterend en Welsrijp.
 
330
Vhl-I4907-01
Vhl-I4907-01
Jan erft van zijn schoonouders de sate Half Tjerkwerd 1. De vijf kinderen van Jan en Froukje die in 1873 nog in leven zijn erven samen de sate Rijtseterp.
 
331
Vhl-I4908-01
Vhl-I4908-01
Trijntje erft de sate Winklen in Kimswerd.
 
332
Vhl-I4911-01
Vhl-I4911-01
Sytske erft de sates Hollanderzet en Tichelwerk.
 
333
Vhl-I4913-01
Vhl-I4913-01
Sjurtje erft de sate Westerhuis in Tjerkwerd.
 
334
Vhl-I4917-01
Vhl-I4917-01
Egbert stamt uit de familie die in 1744 de Douwe Egberts koffie-, thee- en tabaksfabriek te Joure opricht.
 
335
Vhl-I4921-01
Vhl-I4921-01
Ysbrand wordt in 1828 op een harddraverij vermeld als rijder van twee paarden, beiden het eigendom van de baron toe Schwarzenberg.
 
336
Vhl-I4925-01
Vhl-I4925-01
Gevolgen economische crisis
Fokke is na het overlijden van zijn oom Gaele Ysbrand (I4845) samen met Willem Geerts van Beek gebruiker van door zijn oom nagelaten sate en landen Welgelegen in It Heidenskip. Door de geschillen met Belgiƫ in de jaren 30 van de 19e eeuw kopen mensen met geld liever onroerend goed. Hierdoor stijgt de waarde van boerderijen en land sterk; de prijzen van pacht stijgen navenant mee. Die bedragen in 1838 F20,- per pondemaat.
Fokke is hierdoor waarschijnlijk ook gedupeerd. Het zou een verklaring kunnen zijn dat hij in 1844 geen boer meer is en als slager in zijn onderhoud heeft voorzien. In zijn nalatenschap wordt zijn bezit omschreven als "een tweede gedeelte van een huizinge en erf cum annexis" te Workum. Dit wordt nagelaten aan zijn kinderen.
 
337
Vhl-I4932-01
Vhl-I4932-01
Yttje erft van haar grootouders sate Buwalda Stapert te Tjerkwerd
 
338
Vhl-I4942-01
Vhl-I4942-01
Op de het bidprentje van Ysbrand staat als geboorteplaats Peins. Volgens de geboorteakte is het echter Tzummarum.
 
339
Vhl-I4942-02
Vhl-I4942-02
Als Ysbrand overlijdt, bestaat zijn nalatenschap uit vee, hooi, gereedschap en een huis in Terband. Er zijn ook schulden, o.a. aan Lodewijk en Julius Verwer. Uiteindelijk blijft er netto F 859,- over voor de vier erfgenamen.
 
340
Vhl-I4955-01
Vhl-I4955-01
Durk vertrekt op 15 juni 1891 van Heerenveen naar Zwolle, waarschijnlijk om zijn militaire dienstplicht te vervullen.
Hij erft in 1927 van zijn zus Antje F 6400,-. In dat jaar woont hij in Ahaus (D).
 
341
Vhl-I4961-01
Vhl-I4961-01
In 1849, bij het gereedkomen van de nieuwe kerk van de RK-parochie Sint Martinus in Bolsward, is Marten kerkmeester.
 
342
Vhl-I4967-01
Vhl-I4967-01
Dominicus arriveert in januari 1866 vanuit Leeuwarden in Amsterdam. Hij emigreert naar de Verenigde Staten, waar hij op 26 april 1869 aankomt met vrouw en dochter Margarethe. Op 1 juni 1869 koopt hij van Sebastian Kreifel 340 acres land voor USD 2000,-.
Na zijn emigratie heeft hij waarschijnlijk geen, of althans heel weinig, contact met zijn in Friesland achtergebleven familie gehad. Dit valt af te lezen uit feit dat pas in 1996 in Nederland bekend wordt dat zijn nazaten in de Verenigde Staten leven. Dit wordt bij toeval ontdekt door de in Canada woonachtige Sjoerd Galama (I5176) die daarbij ook ontdekt dat hij de voorvader deelt met de nazaten van Dominicus.
 
343
Vhl-I4967-02
Vhl-I4967-02
Over de dood van Dominicus bericht de locale krant van Saint Cloud: "Vandaag bereikte ons het bericht van het plotseling overlijden, gisteren, van de heer D. Galema, gemeentesecretaris van Saint Wendal. Hij was met een aantal andere personen bezig met werkzaamheden aan de weg naar Saint Joseph. Plotseling verbleekte zijn aangezicht, hij klaagde over hevige hoofdpijn en binnen twee uur lag hij dood in het busje waarin hij reed. Gebleken is dat hij al 20 jaar leed aan slepende hoofdpijn.".
 
344
Vhl-I4968-01
Vhl-I4968-01
Johannes is soldaat bij het achtste regiment infanterie. Hij deserteert op 1 april 1856. Het opsporingssignalement luidt: 1,612 el, aangezicht en voorhoofd rond, neus en mond gewoon, kin rond, haar en wenkbrauwen blond. Bij het overlijden van zijn moeder treedt zijn broer Marten op als zijn vertegenwoordiger; Johannes is op dat moment onderweg naar Nederlands-Indiƫ.
 
345
Vhl-I4970-01
Vhl-I4970-01
Trijntje overlijdt bij de geboorte van dochter Petronella. Jan Ysbrands Galema (I174) wordt benoemd als toeziend voogd over de kinderen van Marten en Trijntje
 
346
Vhl-I4977-01
Vhl-I4977-01
Fokke wordt in maart 1872 in het weesthuis van Bolsward opgenomen. In 1873 wordt hij bij kleermaker Gerritsma in Bolsward om het kleermakersvak te leren. In 1878 vertrekt hij naar Uitgeest.
 
347
Vhl-I4982-01
Vhl-I4982-01
Fokke vervoert turf tussen Friesland en Arnhem met zijn houten tjalk "De Twee Gebroeders" van 62 ton. De turf wordt geladen in Heerenveen (aangevoerd uit de Friese veengebieden) en wordt via de Zuiderzee en de IJssel naar Arnhem getransporteerd. Daar halen turfhandelaren de door Fokke verkochte turf af bij zijn schip. Hij heeft meestal ook vracht terug naar plaatsen als Sneek en Lemmer.
 
348
Vhl-I4983-01
Vhl-I4983-01
In de memorie van successie van Cornelia staan onder de voordelige staat der gemeenschap o.a. vermeld:
. meubels, sieraden en levende have t.w.v. F 3455,34;
. onroerend goed te Franeker, bestaande uit een burgerhuis aan de Voorstraat, een winkel bij de drie bruggen, een winkel aan de Godsacker, een huis aan de Heeregracht, een winkel aan de Waagstraat, een woning aan de Tuinen, een gebouw met erf, diverse landerijen in of bij Franeker, Ried, Herbayum en Hitzum.
 
349
Vhl-I4995-01
Vhl-I4995-01
Gedurende de jaren 1901-1904 zet Dominicus het turfschippersbedrijf voort met het schip van zijn vader. In 1904 koopt hij bij Barkmeijer in Groningen gebouwde nieuwe ijzeren tjalk, genaamd de "Sint Antonius". Dit schip is zo genoemd omdat Dominicus' moeder een bijzondere verering heeft voor Antonius van Padua. Bij de eerste reis van het schip, gefinancierd door de bank, wordt een zo groot mogelijke lading meegenomen om zo snel mogelijk de schulden af te betalen. Er wordt niet alleen turf, maar ook een grote deklast meegenomen. Op het Tjeukemeer loopt het schip aan grond vanwege de teveel ingenomen vracht. Losduwen met de boom lukt niet, en lostrekken met het vaaranker ook niet. Na verloop van tijd komt een Urker botter langszij, die op zoek is naar een wintervoorraad turf. Met de hoeveelheid turf die Dominicus kan verkopen van het schip, komt dit weer vlot en kan de reis naar Arnhem worden voortgezet.
Nog later koopt Dominicus een nog groter schip, een Dodewaardse aak, die ook Sint Antonius wordt genoemd. Met dit schip worden stenen voor de huizenbouw in Nederland en Duitsland vervoerd.
 
350
Vhl-I50-01
Vhl-I50-01
Cornelia is samen met John B. Knipping auteur van het boek "Kunst zien en genieten"
 
351
Vhl-I5000-01
Vhl-I5000-01
Cornelia zit in 1916 met een bekende iets zit te drinken in een cafƩ, als ze met een mes in de hals wordt bewerkt door een andere cafƩbezoeker, omdat ze weigert op zijn toenaderingspogingen in te gaan. De dader wordt door de haar dan nog onbekende, maar latere echtgenoot, Johan Rijk door het raam van het cafƩ gesmeten.
 
352
Vhl-I5007-01
Vhl-I5007-01
De naam van de klipper van Gerhard heet "Sahn von Grieth".
 
353
Vhl-I5009-01
Vhl-I5009-01
Op 21-jarige leeftijd krijgt Petrus contact met een groep van vier kunstschilders. Ze geven hem de kans te doen wat hij altijd al graag wilde: kunstschilder worden.
Hij interesseert zich voor de kunsttaal Esperanto. Petrus staat ook bekend als francofiel.
 
354
Vhl-I5038-01
Vhl-I5038-01
Nanne werkt o.a. bij Nicolaas Jans (I180) en Gerardus (I212) Galema in Nijhuizum. Hij werkt ook bij een andere boer in Nijhuizum, maar daar vertrekt hij als die tijdens de ziekte van Nanne's vader 2e soort aardappelen komt brengen en niet de soort aardappelen die men gewend is te ontvangen.
In de Zuiderzee wordt zand gewonnen voor het ophogen van bouwterreinen. Nanne is een van de "zandvaarders"; ze laten hun pramen niet ver uit de kust tijdens eb droogvallen en scheppen hun pramen vol zand en brengen het met hoog water naar de wal.
Als strater werkt Nanne aan de verharding van de weg tussen Workum en Bolsward. Als gevolg van de economische crisis raken de stenen op en komt Nanne zonder werk. Toevallig komt hij dan in contact met baggeraar Krikke uit Heerenveen. Deze helpt aan het werk bij het uitdiepen van de Langevliet, de vaart achter de spoorbrug bij Workum. Op een dag vraagt Krikke of Nanne een boer kent die zijn land wil laten ophogen met de bagger. Ze komen uit bij Gerardus Galema (I212), die belangstelling heeft omdat zijn land aan de Langevliet grenst. Nanne verdient met deze overeenkomst een extra beloning van F 25,- van Krikke, een beloning van F 25,- van Gerardus; zijn gewone loon bedraagt in die tijd ook F25,-.
Na een kort verblijf in Noord-Holland (heimwee van Ottje zorgt voor de terugkeer) werkt Nanne bij groothandel Hobma & Zonen in Workum. Het is geen vetpot, temeer omdat het door hen gekochte huis een hypotheek van F 400,- rust.
 
355
Vhl-I5038-02
Vhl-I5038-02
Nanne vervult zijn militaire dienst in Alkmaar. Van daaruit woont hij o.a. in Amsterdam een bijeenkomst van Pieter Jelles Toelstra en zijn beweging bij. Er is een kaart bewaard gebleven, gedateert 29 januari 1919, waarin Nanne zijn genegenheid aan Ottje verklaart en schrijft dat hij haar "de komende zondag zal komen halen".
 
356
Vhl-I5050-01
Vhl-I5050-01
Jan werkt korte tijd bij Holkema in Workum, waarna hij bij een smid in Wolvega terechtkomt. Een opdracht die hij daar ook krijgt is het maken en plaatsen van de haan op de kerktoren.
In door Tweede Wereldoorlog wordt bij van april 1942 tot januari 1945 tewerkgesteld bij de vliegtuigfabriek van Junckers in Ascherleben in Duitsland. Hij raakt daar gewond aan zijn been door een granaatscherf tijdens een bombardement. Als hij eens met verlof thuiskomt, willen zijn ouders dat hij niet meer terugkeert. Hij doet het toch omdat de Duitsers dreigen dat zijn kameraad Post uit Franeker nooit meer met verlof mag en eventueel niet terug naar Nederland mag terugkeren.
Op 2 juli 1945 meldt Jan zich aan om dienst te mogen nemen als oorlogsvrijwilliger. Enige maanden wordt hij ingedeeld bij het Korps Gezagstroepen.
In december 1945 gaat Jan werken bij aannemingsbedrijf Bijker te Gorinchem. Voor dit bedrijf werkt hij aan de wederopbouw van een brug in Venlo. Na deze klus werkt hij aan het herstel van de brug bij Zaltbommel. Na enige tijd bij de firma Holthuys gewerkt te hebben, meldt Jan zich bij de Nederlandse Spoorwegen. Half maart 1947 begint hij daar als leerlingstoker. In 1948 wordt Jan leerling machinist en daarna "meester" ofwel machinist.
 
357
Vhl-I5059-01
Vhl-I5059-01
Nanne en Hubertina maken de overstroming van de Maas in Limburg in 1995 mee.
 
358
Vhl-I51-01
Vhl-I51-01
Johannes is o.a verslaggever voor de KRO en enige dagbladen. Hij is bevriend met Godfried Bomans en wordt genoemd in diens boek "Voetstappen door Rome".
 
359
Vhl-I5127-01
Vhl-I5127-01
Johannes is soldaat bij heer Eerste Regiment Infanterie in Leeuwarden.
 
360
Vhl-I5136-01
Vhl-I5136-01
Baukjen is geboren in een vaartuig, gelegen in de Rijstervaart.
 
361
Vhl-I5139-01
Vhl-I5139-01
Sjoerd zet zich in voor de uitbreiding van de Katholieke Volkspartij in Gaasterland
 
362
Vhl-I5151-01
Vhl-I5151-01
Anne emigreert in 1958 met zijn gezin naar Canada. In de beginperiode hebben, net als vele andere emigranten, nogal eens problemen met de taal. Margarethe denkt zo een keer een blik vlees gekocht te hebben. Vlak voordat dit opgegeten wordt, komen ze erachter dat het hondenvoer is.
 
363
Vhl-I5156-01
Vhl-I5156-01
Bert treedt in Canada ooit op als TV-kok
 
364
Vhl-I5160-01
Vhl-I5160-01
Joe en zijn vrouw emigreren naar Canada. Zij kopen in Athens 25 acres om daar eigenhandig hun huis op te bouwen. Als hobbyboer plant Joe een keer 25.000 aardbeiplanten, maar er komt niets van terecht omdat de weersomstandigheden niet geschikt zijn voor deze teelt.
Joe is muzikaal; hij speelt accordeon, en speelt op het orgel in de kerk van Athens.
 
365
Vhl-I52-01
Vhl-I52-01
Vanaf 1949 is Aleida lid van de congregatie Vrouwen van BethanĆÆe. Ze is in 1950 te Rome medestichter van Foyer Unitas, een opvang- en gastenhuis voor met name niet-katholieken om hen wegwijs te maken in het religieuze gebeuren in Rome.
Aleida zit in het bestuur van het restauratiefonds van de Kerk der Friezen in Rome. De functie van de Kerk der Friezen wordt in 1980 in ere hersteld. Bij de zaligverklaring van Titus Brandsma in 1985 wordt er voor het eerst in eeuwen weer in de Friese taal gezongen en gebeden.
 
366
Vhl-I5200-01
Vhl-I5200-01
Dominic koopt een boerderij in Le Sauk (USA), later een andere in St.Joseph (USA).
Hij is 50 jaar (tenor)zanger in het kerkkoor van zijn woonplaats. Zowel Dominic als Anna zijn muzikaal; op viool en piano spelen zij op heel wat feestjes. Dat is verleden tijd als Dominic bij een ongeluk op de boerderij het topje van zijn wijsvinger kwijtraakt. Anna mist bij haar dood haar beide benen, die ten gevolge van suikerziekte zijn geamputeerd.
 
367
Vhl-I5212-01
Vhl-I5212-01
Marie is geĆÆnteresseerd in de geschiedenis van haar familie en doet onderzoek naar de Galama's in Minnesota (USA)
 
368
Vhl-I5214-01
Vhl-I5214-01
In september 1982 zijn Anna, haar zus Theodora en Mary (dochter van zus Mary) in Nederland op zoek naar hun oorsprong. Na een dag lukraak en tevergeefs zoeken naar Galama's in Friesland komen zij tenslotte in contact met Evert Galama in Bunnik. Het contact verloopt bijzonder plezierig; men komt er echter niet achter of er sprake is van een verwantschap.
 
369
Vhl-I5216-01
Vhl-I5216-01
Zijn handigheid bij het uitvoeren van allerlei klusjes bezorgt John de bijnaam "Mister Fixit van St.Joseph.
 
370
Vhl-I5223-01
Vhl-I5223-01
Op 16-8-1776 wordt voor haar doodskist F 10,16 betaald
 
371
Vhl-I5224-01
Vhl-I5224-01
Lieutske neemt in 1811 de naam Adema aan; zij gebruikt deze echter niet.
 
372
Vhl-I5224-02
Vhl-I5224-02
De nalatenschap van Lieutske uit:
. een greidland, groot 1 bunder en 83 roede aan de Workumer Trekvaart bij Bolsward,
. een greidland aan dezelfde trekvaart, groot 2 bunder en 57 roede,
. een greidland belendend ten westen van Klaas Ybs Kramer en ten noorden van IJsbrand Klazes Galema, groot 1 bunder en 10 roede
. huizing met erf in Bolsward
. huizing met stalling in Bolsward
 
373
Vhl-I5230-01
Vhl-I5230-01
Van IJsbrand wordt in 1832 vermeld dat hij "zonder opzettelijk bedrijf" is. Dat duidt mogelijk op een lichamelijke handicap. Ook de memorie van aangifte der nalatenschap van zijn moeder wijst daarop. Iedereen ondertekent met zijn naam, behalve IJsbrand die een kruisje zet. Daar staat de opmerking "dit kruisje is het eigen gezette merk van IJsbrand G. Galema.
 
374
Vhl-I5231-01
Vhl-I5231-01
Het is onbekend waar en wanneer Folkert overlijdt. In de memorie van aangifte van Lieutske's nalatenschap worden Fokje en haar man, Lieuwe en IJsbrand als vermoedelijke erfgenamen van Folkert aangeduid. Folkert is bij vonnis, gewezen dooar de rechtbank van eerste aanleg te Sneek op 2 september 1831 als "afwezend" verklaard. Zijn goederen zijn bij een ander vonnis op 9 november 1831 in provisioneel bezit gesteld van de vermoedelijke erfgenamen en moeder Lieutske. In het testament van Lieutske, gepasseerd op 26 oktober 1828, wordt nog gesproken over een erfenis voor vier kinderen, onder de bepaling echter dat haar zoon Folkert of degenen die voor hem zouden mogen optreden ter voldoening van hun rechtspositie uit haar erfenis een stuk greidland aan de Workumer Trekweg vlakbij Bolsward zouden erven, "onder de last tot betaling van 300 Nederlandse guldens aan haar andere kinderen gezamenlijk".
 
375
Vhl-I5239-01
Vhl-I5239-01
Sjoerd is raadslid van de gemeente Bolsward en secretaris van de Friesche Bond van de Katholieke Volkspartij (KVP). In 1979 is hij vice-voorzitter van de Nederlandse Bond van Makerlaars, afdeling Friesland. Hij werkt mee aan de oprichting van het Christelijk Democratisch Appel (CDA). Als vogelwachter houdt Sjoerd zich bezig met de bescherming van weidevogels.
 
376
Vhl-I5243-01
Vhl-I5243-01
Bij de geboorte van Christina en Douwe is niet gerekend op de geboorte van een tweeling. Er is maar Ć©Ć©n wieg beschikbaar. Voor Christina rest slechts een wastobbe als bedje.
 
377
Vhl-I5255-01
Vhl-I5255-01
Akke wordt op 4 oktober 1931 geprofest als zuster Maria Salomea van de Orde van de Heilige Clara.
 
378
Vhl-I5256-01
Vhl-I5256-01
Herman verblijft als gevolg van zijn zwakke gezondheid voor behandeling en herstel een tijdlang in Zwitserland.
Hij is patronaatsheer en lid van de gemeenteraad van Waddinxveen.
 
379
Vhl-I5257-01
Vhl-I5257-01
Overlijdt als gevolg van geboorte eerste kind.
 
380
Vhl-I5258-01
Vhl-I5258-01
Hermana ligt bij haar moeder begraven in hetzelfde graf.
 
381
Vhl-I5259-01
Vhl-I5259-01
Evert exploiteert o.a. de Freonskip in Blauwhuis.
 
382
Vhl-I527-01
Vhl-I527-01
Sjaak is lid van het actiecomitƩ Nijhuizum, dat beoogt recreatieve ontwikkelingen in het buurtschap te voorkomen. In 1996 ageert het comitƩ tegen het plan van energiebedrijf NUON om langs de spoorlijn Sneek-Stavoren een tiental kolossale windturbines te plaatsen.
 
383
Vhl-I52h-01-WeltjeJansGalama
Vhl-I52h-01-WeltjeJansGalama
Bij haar overlijden blijkt uit haar testament dat Bernardus Miedema (apothecaris-bediende) tot haar universeel erfgenaam is benoemd. Haar zus Lysbeth krijgt haar kleding, juwelen, zilver en goud en 1000 gulden. Haar broer Sipke en zus Sjoukjen krijgen ieder de helft van de stoffering en linnen, niet behorende tot de kleding.
 
384
Vhl-I5306-01
Vhl-I5306-01
Een half uur na de aangifte van geboorte vindt de aangifte van overlijden plaats. Thomas moet bij de geboorteaangrifte als geweten hebben van het overlijden.
 
385
Vhl-I5312-01
Vhl-I5312-01
Thomas richt in 1919 met zijn zoon Wieger de afdeling Harlingen van de Katholieke Bond van Ambtenaren op.
 
386
Vhl-I5316-01
Vhl-I5316-01
Marijke verkeert voor die tijd "in goeden doen".
Ze hertrouwt, na het overlijden van Wieger, met Petrus Johannes Jorritsma.
 
387
Vhl-I5336-01
Vhl-I5336-01
Wieger is in 1918 bij de activiteiten van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) van Pieter Jelles Toelstra in Den Haag aanwezig als burgerwachter.
In 19 richt hij, samen met zijn vader, de Harlingse afdeling van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel op. Deze heft hij op als in 1941 de Duitse bezetter de gegevens van de leden opeist. Na de bevrijding in 1945 richt hij deze afdeling opnieuw op.
 
388
Vhl-I5336-02
Vhl-I5336-02
Wieger is een markante persoon. Hij is niet alleen rond Harlingen bekend, maar ook elders in het land. Dat komt voornamelijk door zijn grote hobby: de wandelsport. Hij neemt 27 keer deel aan de Nijmeegse Wandelvierdaagse en 9 keer aan de Friese Elfstedentocht (de wandeltocht). Hij loopt al deze tochten op klompen.
Daarnaast heeft kaatsen zijn belangstelling. De prijzen bij het Lanenkaatsen en zijn activiteiten tijdens een langdurig lidmaatschap van de kaatsvereniging De Eendracht in Harlingen getuigen daarvan.
In 1965 wordt Wieger landskampioen pijproken. In datzelfde jaar bij allerlei activiteiten tijdens de Visserijdagen in Harlingen trekt hij het langst aan een sigaar.
 
389
Vhl-I5336-03
Vhl-I5336-03
Wieger wordt, na een veertigjarig dienstverband bij de gemeente Harlingen, bij zijn afscheid koninklijk onderscheiden.
 
390
Vhl-I5338-01
Vhl-I5338-01
Haye wil eigenlijk na het doorlopen van de lagere school gaan werken op de scheepswerf Welgelegen in Harlingen. Hoewel hij daar uiteindelijk wel terecht komt, heeft hij in eerste instantie pech. Zijn moeder vindt het werk op een scheepswerf smerig en dus niets voor haar zoon. Ze meent dat het beroep van boerenknecht beter bij hem past, en zo komt hij bij Anno Galema (I2263). Hij verdient daar F 50,- per jaar, met daarbovenop vrije kost en inwoning. Zijn aanstaande vrouw werkt hier ook als dienstbode.
In 1922, 1923 en 1924 solliciteert Haye naar de functie van wegwerker/werkman bij de gemeente Wonseradeel en Harlingen. Ondanks positieve aanbevelingen van de boeren waar hij gewerkt heeft, lukt het hem niet deze, ongetwijfeld felbegeerde baan te bemachtigen.
 
391
Vhl-I5338-02
Vhl-I5338-02
Als Haye later havenarbeider wordt, moet hij verplicht lid van een vakbond worden. Van de neutrale bond, waarvan de meeste van zijn collega's lid zijn, mag hij echter geen lid worden omdat de RK kerk personen die lid zijn van een niet-katholieke bond niet toelaat tot de Heilige Communie. Hij richt dan met zijn katholieke collega's de Rooms-Katholieke Bond voor Transportarbeiders St.-Bonifatius op. Hij is er meer dan 25 jaar lid van; hij ontvangt daarvoor een zilveren herinneringsspeld.
 
392
Vhl-I5343-01
Vhl-I5343-01
Trijntje is naast de stiefmoeder ook de schoonmoeder van Wieger; hij trouwt haar dochter Sjoukje uit haar huwelijk met Johannes ten Wolde.
 
393
Vhl-I5367-01
Vhl-I5367-01
Baukje overlijdt in het pensionaat St.-Anna in Harlingen.
 
394
Vhl-I5370-01
Vhl-I5370-01
Titus is vernoemd naar zijn oom Titus Brandsma.
Hij is verdronken in de gracht rond het ouderlijk huis.
 
395
Vhl-I5376-01
Vhl-I5376-01
Theresia is verdronken in de gracht rond de ouderlijke boerderij.
 
396
Vhl-I5377-01
Vhl-I5377-01
Maria is verdronken in de gracht rond de ouderlijke boerderij.
 
397
Vhl-I5415-01
Vhl-I5415-01
Baukje heeft eerste een kledingreiningsbedrijf, later een kledingzaak in Ranklin Inlet (CAN)
 
398
Vhl-I5458-01
Vhl-I5458-01
Hendrik is net als zijn vader van het houden van aquariumvissen. Hij is lid van de Aquariumvereniging in Harlingen. In 1995 is hij de eigenaar van het mooiste aquarium van de drie noordelijke provincies.
 
399
Vhl-I5495-01
Vhl-I5495-01
Bij gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Harlingen maakt Thomas met 3 collega's het Harlinger Seuntje. Dit is een koekje dat zijn titel ontleent aan een typisch Harlinger aanspreektitel voor jong en oud, man of vrouw: "Ouwe Seun".
Vanaf 1970 voert Thomas het bekende merk Melba. Er werken ongeveer 20 werknemers als het bedrijf overgaat in handen van Hooimeijer Koek- en Beschuitfabrieken in Barendrecht.
 
400
Vhl-I5496-01
Vhl-I5496-01
Johannes legt op 21 september 1953 als broeder Jozef de religieuze belofte af bij de Orde der Carmelieten in Oss. Hij ontvangt de priesterwijding op 12 juli 1959 in Merkelbeek. Johannes is van 1960 tot 1961 kapelaan in Boxmeer. Daarna is hij leraar aan het Titus Brandsmacollege in Oss en weekend-pastor in de St.-Annakapel in Koolwijk.
Buiten het schoolwezen gaat zijn aandacht uit naar bejaarden en gehandicapten, o.a. in het bejaardentehuis St.-Jozef in Oijen.
 
401
Vhl-I553-01
Vhl-I553-01
Gerard is actief op kerkelijk terrein. Hij is o.a. lid van de werkgroep Gezinsliturgie en het lectorencollege van de RK parochie St. Agnes in Den Haag. Daarnaast is hij lid van het ComitƩ Instandhouding Agnes-kerk. Later is hij contactpersoon en lid van de werkgroep Lectoren/liturgie van de RK parochie in Bedum.
 
402
Vhl-I553-02
Vhl-I553-02
Gerard is actief als familie-onderzoeker. Hij is mede-oprichting van de Stichting Galema's en Galama's door de eeuwen heen. Tevens is hij co-auteur van het Galema/Galama-familieboek.
 
403
Vhl-I5556-01
Vhl-I5556-01
Jan neemt van 1947 tot 1949 deel aan de Politionele Acties in voormalig Nederlands-Indiƫ; hij is ingedeeld bij 37e compagnie aan- en afvoertroepen. Dit onderdeel staat niet in de frontlinie, maar moet er wel voor zorgen dat de onderdelen aan het front van materiaal voorzien blijven. Jan werkt bij het werkplaatspeleton in het kampement Perak. Dit is geen ideale kazerne; de loodsen die als slaapzalen dienst doen zijn zo lek als een mandje. Op 24 augustus 1948 wordt iedere vakman voorzien van een eigen kist met gereedschap.
 
404
Vhl-I5556-01
Vhl-I5556-01
Jan is van 1956 tot 1961 actief als secretaris van de metaalvakbond St.-Eloy, afd. Harlingen. Als voetballiefhebber is hij een aantal jaren voorzitter van de voetbalvereniging Robur in Harlingen. In Bergum is Jan van 1967 tot 1975 lid van het kerkbestuur van de RK parochie St.-Martinus. Hij is daar ook 25 jaar bestuurslid van de ijsclub.
 
405
Vhl-I556-01
Vhl-I556-01
Ytje doet veel werk als bestuurder/vrijwilliger op kerkelijk en maatschappelijk terrein in Workum en It Heidenskip.
 
406
Vhl-I5567-01
Vhl-I5567-01
Joost schrijft literatuur voor de Twentsche Courant. Hij maakt twee kortstondige avonturen met zondagskranten mee. Hij is sportredacteur van de Haagse Post/De Tijd. In 1995 is Joost mede-eindredacteur van het TV-programma Karel. Hij is ook de schrijver van het boek "Strijdtoneel" over Bas Everdink, een ex-marinier die operazanger werd.
 
407
Vhl-I5568-01
Vhl-I5568-01
Saskia promoveert op het proefschrift "The effect of stereochemistry on carbohydrate hydration in aqueous solutions".
 
408
Vhl-I5589-01
Vhl-I5589-01
Jan is fervent kaatser. Hij speelt geregeld op belangrijke toernooien en staat vaak hoog geklasseerd.
 
409
Vhl-I55h-01-SipkjeVisscher
Vhl-I55h-01-SipkjeVisscher
Sipkje is tussen 1839 en 1850 vertrokken. Zij woont in 1861 in Leeuwarden en in 1873 in Alkmaar
 
410
Vhl-I5610-01
Vhl-I5610-01
De geboortelepel van Ysbrand is bewaard gebleven.
 
411
Vhl-I565-01
Vhl-I565-01
Bij hun boerderij bevindt zich een door Teuntje gerunde mini-camping.
In 1998 krijgt ze de eretitel "Boontje"; deze titel wordt ieder jaar toegekend aan iemand die zich inzet voor de gemeenschap in Koudum.
 
412
Vhl-I5739-01
Vhl-I5739-01
Mebius is to priester gewijd op 21 juli 1963 in Groningen door Monseigneur Petrus Nierman, bisschop van Groningen.
Om te trouwen met Christina de Vries is hij ontheven van de celibaatsbelofte door de kerk in Rome, en ontslagen in de kerkelijke ambtsbediening.
Hij heeft vervolgens gestudeerd aan de RU in Groningen, waar hij in 1974 zijn doctoraal van de faculteit Sociale Wetenschappen haalt.
Op 1 augustus 1974 wordt hij bedrijfspsycholoog bij de Rabobankorganisatie, met als standplaats Eindhoven.
 
413
Vhl-I5777-01
Vhl-I5777-01
Jan is boer op Groot Eekwerd van 1814 tot 1859.
Na het overlijden van Fokje trouwt hij nog driemaal. Hij heeft met deze drie echtgenotes nog 11 kinderen.
 
414
Vhl-I58h-01-AukeJansGalama
Vhl-I58h-01-AukeJansGalama
De overlijdensakte van Auke vermeldt: "In leven matroos aan boord van het Nederlandse schip Australiƫ, ter reede van Batavia. De conseignementen kunnen verder worden opgegeven uit hoofde de man zwaar ziek was en geen geluid noch inlichting konde geven.".
 
415
Vhl-I58h-01-CornelisJacobusGalama
Vhl-I58h-01-CornelisJacobusGalama
Cornelis wordt in 1866 vanuit Amsterdam als veroordeelde naar de Rijksinrichting Veenhuizen/Ommerschans gezonden. In hetzelfde jaar wordt hij als "krankzinnig" overgebracht naar Deventer.
Hij overlijdt in psychiatrische inrichting Meerenburg in Bloemendaal.
 
416
Vhl-I59-01
Vhl-I59-01
IJsbrand speelt met zijn vrouw Geertruida jarenlang een belangrijke rol binnen de verkennerij.
 
417
Vhl-I6-01
Vhl-I6-01
Ysbrand woont tot oktober 1852 met zijn ouders in Groningen.
Hij bezoekt een kostschool in Geldrop.
Als hij trouwt woont hij in Harlingen.
In 1899 staat Ysbrand in de Staatscourant bij de personen van de hoogst aangeslagenen van Friesland onder nummer 88.
Voor de Nationale Militie vindt hij een vervanger, aan wie hij F 400,- betaalt.
 
418
Vhl-I6-02
Vhl-I6-02
In 1880 is Ysbrand medeoprichter van het RK dagblad Ons Noorden (opgeheven in 1965). Hij trekt er met zijn tilbury op uit om abonnees te werven in de Zuidwesthoek van Friesland. In het gedenkboek "Hoe wij groeiden 1882-1932", uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Friese Bond, wordt hij "de Jozef figuur onder de eerste Friese persapostelen" genoemd.
 
419
Vhl-I6-03
Vhl-I6-03
Ysbrand is in 1887 medeoprichter van de Vereniging voor Vakonderwijs in de Zuivelbereiding in Bolsward. In eerste instantie richt men zich op het geven van cursussen voor een goede zuivelbereiding op de boerderij. De groei van het aantal zuivelfabrieken leidt ertoe dat men zich gaandeweg meer richt op het scholen van arbeiders op de zuivelfabrieken.
Hoewel er diverse pogingen worden ondernomen om de opleiding te vestigen in Leeuwarden, wordt uiteindelijk in 1904 de Rijkszuivelschool in Bolsward geopend.
 
420
Vhl-I6001-01
Vhl-I6001-01
Lodewijk was een man van initiatief. Hij ontgon het land, bouwde boerderijen en arbeidershuizen; hij stichtte een sigarenfabriek, een cichoreifabriek. Hij vestigde te Zorgvlied de Noord-Nederlandse Hypotheekbank en een levensverzekeringsmaatschappij. Hij liet uit Brabant tabaksplanters met kinderrijke gezinnen overkomen en bouwde grote schuren. Uit Friesland trok hij verspreid wonende katholieke boeren aan, liet hun schuren en huizen afbreken en van de materialen nieuwe boerderijen en huizen in Zorgvlied en Wateren opbouwen en hij bouwde een nieuwe parochie. Een belangrijke project was het scheppen van de mogelijkheid om in onderlinge samenwerking te komen tot fabrieksmatige zuivelbereiding.
 
421
Vhl-I6026-01Oprichting EDAH
Vhl-I6026-01Oprichting EDAH
Na een jaar in Utrecht gewerkt te hebben voor Douwe Egberts, verhuisden Jacobus en Alida naar Helmond waar zij op de markt een winkel in koloniale waren begonnen. Deze winkels waren er nog maar weinig. Er kwamen meer winkels, o.a van zijn achterneef Jan Aukes (i242)in Eindhoven, van Hettema in Oss en van Dames in Tilburg. In 1910 werd de in Helmond het grootwinkelbedrijf EDAH (met de E van Ebben en de A van Aukes) opgericht.
 
422
Vhl-I603-01
Vhl-I603-01
Nico wordt in 1976 kampioen zeilen Noord-Nederland in de Spankerklasse.
 
423
Vhl-I6068-01YsbrandHayesvdWerf
Vhl-I6068-01YsbrandHayesvdWerf
Ysbrand was ongehuwd en landbouwer op de kapitale boerderij Huniadijk te Nijland; zijn laatste jaren woonde hij aan de Looxmagracht te Sneek. In een In Memoriam wordt vermeld, dat hij vele jaren voorzitter was van het waterschap ā€œNijlandā€ en secretaris van de afdeling Sneek van de Friesche Maatschappij van Landbouw. Sedert 1895 was hij volmacht van het waterschapā€œWijnbritseradeel c.a Contributie zeedijkenā€ en van 1918 tot 1930 dijkgraaf.
 
424
Vhl-I6071-01LodewijkHayesvdWerf
Vhl-I6071-01LodewijkHayesvdWerf
Lodewijk was al jong in
dienst bij een importbedrijf te Rotterdam The Dutch Factory en werd in 1883, nog net geen twintig, door dit bedrijf uitgezonden naar een handelspost Monrovia, Liberia. Over zijn werk vertelt hij alleen dat hij moet werken van zes uur tot ā€˜s nachts twaalf. Hij schrijft - alsof hij thuis is - over alles wat daar onder de jongens en meisjes leeft. Zijn zeer tragisch lot is dat aan zijn volle en avontuurlijke leven plotseling door een ziekte of een ongeluk ā€“ niemand weet het zeker ā€“ en misschien wel door geweld, een einde is gekomen nog maar net 20 jaar oud.
 
425
Vhl-I611-01
Vhl-I611-01
Gerard is een verwoede hengelaar. Hij beoefent het liefst zijn hobby met de vliegvishengel. Naast de wateren in de buurt van zijn woonplaats vist hij veel op de Britse Eilanden en in Scandinaviƫ. Zijn meest bijzondere vistrips hebben hem tot nu toe naar Montana (USA) en naar Mongoliƫ gebracht.
 
426
Vhl-I616-01
Vhl-I616-01
Nico gaat in 1984 samen met een vriend op avontuur naar Fatu Hiva, een eiland in de Stille Oceaan. Hun oorspronkelijke doel om daar een lang net als hun inspirator Thor Heyerdal van de natuur te leven mislukt. In het deel van het eiland waar ze dit willen doen wordt het leven onmogelijk gemaakt door grote zwermen muggen en zandvlooien.
 
427
Vhl-I61h-01-TrijntjeGalama
Vhl-I61h-01-TrijntjeGalama
Trijntje benoemt in 1902 haar nichtje Sipkje bij testament tot enig erfgename.Het saldo van de nalatenschap bedraagt F. 824,94.
 
428
Vhl-I63h-01-ValentinusGalama
Vhl-I63h-01-ValentinusGalama
Valentinus wordt ook J. Galama genoemd, o.a. in 1861 als hij door de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek wordt bevorderd tot plattelandsheelmeester.
Bij zijn overlijden staan twee berichten in de krant. In het ene staat hij als Valentinus vermeld, in het andere als J.Galama.
Hij wijst bij testament in 1892 zijn oomzegger Sipke Jans als enige erfgenaam aan.
 
429
Vhl-I64-01
Vhl-I64-01
Bauke zit tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Na de bevrijding maakt hij deel uit van de Binnenlandse Strijdkrachten en is instructeur bij de oorlogsvrijwilligers. Van 1947 tot 1949 neemt hij deel aan de Politionele Acties in voormalig Nederlands-Indiƫe.
 
430
Vhl-I64-02
Vhl-I64-02
Bauke is bestuurslid/voorzitter van de ruiterclub de Hullenruiters/Mensingeruiters en de manege de Hulhorst te Roden.
 
431
Vhl-I69-01
Vhl-I69-01
Herman wordt in 1952 minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
 
432
Vhl-I694-01LevensschetsFransQuadekker
Vhl-I694-01LevensschetsFransQuadekker
Levensschets Frans Quadekker (PDF-bestand)
 
433
Vhl-I77t-01-ArinaBottema
Vhl-I77t-01-ArinaBottema
Arina was net als haar broer, de Leeuwarder dienstweigeraar Murk Bottema, actief rond het dienstweigermanifest gedurende de Eerste Wereldoorlog. In 1914 verblijft ze een aantal maanden in het garnizoen van Harlingen en wordt daarna naar Harderwijk wordt overgeplaatst. Daarna vertrekt ze naar Amsterdam, met achterlating van haar kinderen, die dan al in het Zwart Weeshuis van de NH-diaconie te Franeker verblijven.
 
434
Vhl-I78t-01-HyltjeGalama
Vhl-I78t-01-HyltjeGalama
Hyltje gaat in januari 1912 naar het Zwart Weeshuis van de Nederlands-Hervormde Diaconie aan de Breedeplaats te Franeker.
 
435
Vhl-I78t-02-HyltjeGalama
Vhl-I78t-02-HyltjeGalama
In Nederlands-Indiƫ redt Hyltje het leven van de zoon van zijn collega Goedbloed als deze op sterven na dood in het Ambawarakamp terecht komt. Doordat Hyltje kans ziet hem medicijnen en versterkende voeding te verstrekken, komt John Goedbloed er weer bovenop en maakt hij de bevrijding op 23 augustus 1945 mee.
 
436
Vhl-I79t-01-KerstJohannesGalama
Vhl-I79t-01-KerstJohannesGalama
Kerst wordt in januari 1913 in huis genomen door Meike Aukema. In januari 1914 gaat hij naar het Zwart Weeshuis te Franeker, waar zijn broer Hyltje dan ook al verblijft. Kerst blijft er tot december 1929.
 
437
Vhl-I79t-02-KerstJohannesGalama
Vhl-I79t-02-KerstJohannesGalama
Kerst onderhoudt een bodedienst tussen Harlingen en Franeker. Ook vervoert hij materiaal naar de Waddeneilanden.
 
438
Vhl-I7t-01PietjeLous
Vhl-I7t-01PietjeLous
Pietje is afkomstig uit Dongjum. In 1698 is zij eigenaar van stemmende sate 52 te Tzum. Zij komt als weduwe op 21-2-1706 met attestatie terug van Dronrijp naar Tzum.
 
439
Vhl-I8-01
Vhl-I8-01
Hoewel zijn vader probeert Nicolaas voor het boerenbedrijf te behouden laat hij hem uiteindelijk vrij in zijn keuze om in de drankenhandel te gaan. Nicolaas leert het vak in Hilversum en Utrecht. Zijn compagnon Van Gerth (getuige bij zijn kerkelijk huwelijk) noemt hij "papa".
Vader Ysbrand koopt in 1886 voor hem de "huizinge en herberg" De Valk. Daar begint Nicolaas enkele maanden later zijn drankenhandel; dit blijkt uit een advertentie in de Bolswarder Courant waarin hij o.a. oude genever van zijn eigen merk met een prijs van F 1,15 per liter aanbiedt.
De drankenhandel wordt in 1890 gesloten. Nicolaas zet zijn handel voort in Harlingen (tot 1904) en daarna in Zutphen (1904-1912) en Den Haag (1907-1944).
De Valk wordt vervolgens eigendom van zijn broer Cornelis (I25), die er ook een slijterij en een kruidenierszaak heeft. In 1913 is zus Helena (I23) eigenaar; zij heeft er een lingeriezaak. Het pand heeft in 1941 plaats gemaakt voor de uitbreiding van het raadhuis van Bolsward.
 
440
Vhl-I860-01
Vhl-I860-01
Catharina haalt regelmatig de krant bij het winnen van ponyconcoursen. In 1993 onder andere met de pony Fabiola als deelnemer aan de 27e Indoor Friesland.
 
441
Vhl-I861-01
Vhl-I861-01
Jan beoefent de judosport. In 1995 is hij districtskampioen in Noord-Nederland.
 
442
Vhl-I8h-01-HeeroPieters
Vhl-I8h-01-HeeroPieters
Het gezin van Heero bestond in 1672 uit twee personen; hijzelf en zijn huishoudster of vrouw.
Hij testeert 24-01-1680. Het opschrift op zijn graf (voor de kerk van Harlingen bij de toren) luidt: "De drukker Galama tot rust koos deze stee. Hij minde vrijheid, kunst geregtigheid en vree.".
Heero is wellicht leerlingdrukker te Van Haringhouck te Bolsward. Vervolgens is hij drukker in Amsterdam; waarschijnlijk bij de cartograaf Bleau. Daarna bij Plantijn in Haarlem en Antwerpen.
Heero is drukker van de Admiraliteit van Friesland van 1660 tot 1678. Uit een fondslijst blijkt dat hij 34 uitgaven heeft verzorgd. Ook verkoopt hij boeken en dicht hij Hollandse verzen. Hij is bevriend met Gysbert Japiks en intermediair tussen deze laatste en geschied- en letterkundige Simon Gabbema
 
443
Vhl-I931-1
Vhl-I931-1
Wijnand publiceert in diverse diverse tijdschriften op zijn vakgebied.
 
444
Vhl-Ia3-01FeddeThomas
Vhl-Ia3-01FeddeThomas
Fedde heeft nogal veel bemoeienis met zijn schoonfamilie. In 1651 blijkt de schoonvader, samen met zijn broer en zus, erfgenaam te zijn van een oom (Johannes Sybren Bonnema). Daarnaast is er nog een andere erfgenaam: Taecke Douwes Aylva. De erfenis bestaat uit 14 pondemaat land, gelegen onder Witmarsum en Schraard. Taecke erft de helft daarvan. In 1679 koopt Fedde samen met zijn vrouw deze 7 pondemaat voor 600 goudguldens. Twee jaar later kopen ze een 12e deel van de andere 7 pondemaat (van zijn schoonfamilie) voor 100 goudguldens, en in 1682 nog eens een 12e deel daarvan. Ook zijn Fedde's vrouw erft nog eens een 12e deel.
Fedde treedt ook regelmatig op als voogd in de schoonfamilie. Op 2 maart 1681 wordt hij in Sneek aangesteld als voogd over de kinderen van zijn zwager Ocke Reins Bonnema. In 1695 wordt hij voogd over de weeskinderen van zijn andere zwager Tjalke Reins (ontvanger te Greonterp).
In 1695 kopen Fedde en Jelcke voor de ene helft, en Fedde als voogd over de wezen van Tjalke Reins voor de andere helft, grote delen van een boerderij te Tjerkwerd/Arkum voor 1605 goudguldens.
 
445
Vhl-Ia4-01AnsckeThomas
Vhl-Ia4-01AnsckeThomas
Anscke bezit Galamastate te Arum/Baarderburen in 1698 bij de herziening van het stemrecht, samen met zijn broer Fedde, Dignum Allerts en Frans Hoytinga. Het stemdragende nummer van de sate is 39, groot 70 pondemaat.Echtgenote Tietske koopt de sate van naar neven Thomas (i6-Arum) en Rein (i7-Arum) voor 7000 goudguldens. Dochter Aafke erft de sate later.
 
446
Vhl-Ia54-01HeerkePieters
Vhl-Ia54-01HeerkePieters
Heerke is meier op sate Westerhuis te Hylaard. In 1779 geeft de schoonmoeder van Klaas Ysbrands Galema (i4845-Oosterend) deze naam ook aan een sate te Tjerkwerd.
 
447
Vhl-Ia54-02HeerkePieters
Vhl-Ia54-02HeerkePieters
Heerke wordt in 1706, "gesterkt" met zijn vader en 11 anderen beboet omdat zij op 21 november van dat jaar bij Jilderd Sybolds, woonachtig Op de Fennen (tussen Jorwerd en Mantgum)"in de paapse misse en leeringe" zijn geweest.
 
448
Vhl-Ia6-01ThomasFeddesGalema
Vhl-Ia6-01ThomasFeddesGalema
Thomas heeft Galamastate voor de helft in eigendom; de andere helft is van zijn broer Rein. Zij verkopen de sate in 1722 aan hun tante Tietske Haring (i11-Arum). De boerderij te Tjerkwerd/Imswolde, stem 14, groot 63 pondemaat, is eigendom van de schoonouders van Thomas. In 1728 is ruwweg de helft zijn eigendom uit naam van zijn vrouw. De ander helft is van de erven van zijn zwager Ulbe Dirks.
 
449
Vhl-Ia6-02ThomasFeddesGalema
Vhl-Ia6-02ThomasFeddesGalema
In tegenstelling tot zijn broer Rein vergaat het Thomas niet zo best. Rein schiet hem regelmatig te hulp. Thomas maakt ook veel schulden. In 1721 staat hij voor 350 guldens in het krijt bij Cornelis Hentinga, fiscaal te Bolsward. Van zijn broer leent hij 600 guldens. Thomas verkoopt in 1725 een huis met toebehoren te Arum voor 340 goudguldens. In 1726 lenen hij en zijn vrouw 150 guldens van Jelle Beerns te Exmorra. Drie jaar later lenen zij nog eens 1800 en 400 guldens van Rein en schoonzuster Feikien Roukes te Irnsum, en 200 gulden van neef Durk Ulbes.
 
450
Vhl-Ia7-01ReinFeddesGalema
Vhl-Ia7-01ReinFeddesGalema
In 1724 koopt Rein samen met Simke Lolles te Kubaard en Tjisse Reiners te Roordahuizen een boerderij te Wommels (stem 26), groot 118 pondemaat voor 45 goudguldens per pondemaat van Tiberius Pipinus van Eminga te Goutum. In 1736 is Rein voor de helft eigenaar van de boerderij te Tjerkwerd/Imswolde van zijn kort daarvoor overleden broer Thomas.
 
451
Vhl-Ia8-01AafkeAnsckes
Vhl-Ia8-01AafkeAnsckes
Aafke bezit de sate nog in 1728. Zij blijft ongehuwd. Na haar dood tussen 1738 en 1748 erft Joseph Schaap, koopman te Sneek, de sate. Hij verkoopt de sate in 1759 aan Johannes Hindelopen, koopman te Workum. Johannes stamt uit een rijke koopmansfamilie uit Workum, die in dezelfde periode ook de sate Tichelwerk in bezit heeft; deze sate wordt later eigendom van Ysbrand Klazes Galema (i1-Oosterend).
Sate Galamastate bestaat tegenwoordig nog; het is nu een manege.
 
452
Vhl-Ia84-01WeltjeFeddesGalema
Vhl-Ia84-01WeltjeFeddesGalema
Weltje wordt zowel in Roodhuis als in Sneek gedoopt. In Roodhuis heet haar moeder Catharina, in Sneek Trijntje.
 
453
Vhl-Ia94-01JanGerbensvdMeer
Vhl-Ia94-01JanGerbensvdMeer
Jan bezit bij overlijden 9 pondemaat greidland te Tirns en een derde deel van 4 pondemaat greidland te Lutkewierum
 
454
Vhl-Ia98-01KeympeGerbensJorna
Vhl-Ia98-01KeympeGerbensJorna
De nalatenschap van Keympe bestaat uit "de geregte helft in eene huizinge met erf" te Bolsward, bewoond door zijn vrouw.
 
455
Vhl-Ib53-01AnneAnnesvanderMeulen
Vhl-Ib53-01AnneAnnesvanderMeulen
Anne is schutter bij het eerste bataljon van de eerste afdeling van de Friese schutterij.
 
456
Vhl-Ib58FreerkdeJong
Vhl-Ib58FreerkdeJong
In de geboorteaangifte staat vermeld: Freerk Sybrens de Jong. De nalatenschap van Trijntje wordt geƫrfd door Freerk, bestaande uit een zesde deel van een huizinge te Bolsward (Kleine Dijlakker), bewoond door Trijntjes moeder en diens tweede echtegenoot Albert Hooghiemstra.
 
457
Vhl-Ib9-01SjoukeElings
Vhl-Ib9-01SjoukeElings
Een "voljarige" dochter van Sjouke (Riemke Sjoukes) tekent bezwaar aan tegen het huwelijk van Sjouke met Ybeltje. Dit bezwaar wordt op 27 februari 1723 door het Hof van Friesland verworpen.
 
458
Vhl-If105-01PetrusDirksGalema
Vhl-If105-01PetrusDirksGalema
Petrus is organist en bestuurslid van de Doopsgezinde gemeente te Hallum.
 
459
Vhl-If105-02PetrusDirksGalema
Vhl-If105-02PetrusDirksGalema
De verfwaren voor zijn bedrijf betrekt Petrus bij de firma Tollens te Rotterdam en de firma Houwink te Sneek.
 
460
Vhl-If105-03PetrusDirksGalema
Vhl-If105-03PetrusDirksGalema
Petrus en zijn vrouw bezitten een huizinge met wagenhuis te Hallum.
 
461
Vhl-If113-01JankeReitsma
Vhl-If113-01JankeReitsma
Janke is organiste bij de mennisten-gemeenschap te Hallum.
 
462
Vhl-If148-01GrietjeJochumsGalema
Vhl-If148-01GrietjeJochumsGalema
Grietje en Tjalling bezitten diverse percelen land en een huis met erf te St.-Annaparochie. Daarnaast diverse percelen te Tzummarum en een perceel te Zweins. Hun jongste zoon erft o.a. "een zilveren brandewijnkop met bijbehorende twee zilveren lepels, waarin gegraveerd T.L.Lyklema, een mes met zilveren hecht, waarin gegraveerd Lykele Tjallings Lykllema 1817, een pijpenpluizer met zilver waarin gegraveerd L.T.L.1912.
 
463
Vhl-If179-01TjeerdGalema
Vhl-If179-01TjeerdGalema
OP 12-12-1900 krijgt Tjeerd vrijstelling van de nationale militie, met als reden "eenige wettige zoon". Zijn signalement luidt: lengte 1,676, ovaal gezicht, grijze ogen, ronde kin en blond haar.
 
464
Vhl-If3-01EvertIJsbrands
Vhl-If3-01EvertIJsbrands
In 1668 bekent Evert 100 goudguldens schuldig te zijn aan Freerck Tijssen en Sieuck Jacobs te Blija. Hiermee lost hij diezelfde vordering van Freerk en Sieuck op zijn overleden vader in. In hetzelfde jaar leen Evert 200 guldens van Jan Clasen Hitsma en Hylckien Keimpes Ennema. Hij stelt zijn roerend en onroerend goed tot onderpand. Een jaar lenen Evert en zijn vrouw Rixt 250 goudguldens van Hendrick Jansen en Jouck Hendericx te Stiens. In 1671 nog eens 100 goudguldens van Watse Sybes en Jantie Sybolds te Finkum. In 1677 bekent Evert een huurachterstand te hebben van zes en half jaar ad 728 guldens bij Frederick van Popkema als voogd over de wezen van Poppe van Roorda (de landeigenaren van zijn stem3) te hebben.
 
465
Vhl-If41JitzeKooistra
Vhl-If41JitzeKooistra
Jitze verzuimt de geboorte van dochter Franske bij de burgerlijke stand aan te geven. Bij vonnis van de rechtbank op 20-12-1825 wordt hij veroordeeld tot een boete van F 3,81 en moet hij alsnog aangifte doen. Hij doet dat op 4-1-1826.
 
466
Vhl-If47-01JanFransenGalema
Vhl-If47-01JanFransenGalema
Jan is lid van de gemeenteraad van Ferwerderadeel.
 
467
Vhl-If47-02JanFransenGalema
Vhl-If47-02JanFransenGalema
Jan heeft bij testament F. 2000,- gelegateerd aan zijn huishoudster Tjitske Gerrits Stelsma. Hij heeft het vruchtgebruik van de nalatenschap van zijn derde vrouw, bestaande uit o.a. huizen en landerijen te Hallum, onverdeelde vastigheden te Hallum (huis, erf en bouwland), de helft van een stelphuis met tuin en erf te Hallum, een kwart in een stuk greidland te Hallum, roerende goederen, contanten en vorderingen op diverse crediteuren.
De nalatenschap van Jan bestaat o.a. uit: steldphuis met erf te Hallum, de helf van een sate en landen met huis, schuur, watermolen en verder betimmering te Hallum (38 ha, 58 are en 22 ca), tweevijfde deel van het blote eigendom van de nalatenschap van zijn zoon Fokke Friesema, roerende goederen, contanten, vorderingen en schulden (totale waarde F. 29000,-).
 
468
Vhl-If50-01TjitskeFransenGalema
Vhl-If50-01TjitskeFransenGalema
De nalatenschap van Tjitske bestaat o.a uit: een perceel bouwland te Ferwerd (91 are en 70 ca), de erfenis van haar tante Dirkje Jans Steensma, de helft van het gemeenschappelijk actief en passief van haar en haar man bestaande uit een huis en verfwinkel met tuin en erf te Marrum, een huis met bleek en erf aan de terp te Marrum, meubilair, verfwaren en vorderingen (totale waarde 4000 gulden) Het passief bedraagt 3000 gulden. De memorie van successie na het overlijden van haar man Pieter concludeert dat er weinig bezittingen zijn; er is een negatief saldo van F. 225,98.
 
469
Vhl-If56-01DirkFransenGalema
Vhl-If56-01DirkFransenGalema
De nalatenschap van Dirk bestaat o.a. uit verf en gereedschap, een overdekt tjalkschip met inventaris, twee huizen met verfwinkel te Hallum en een stelphuizinge met cichoreidrogerij te Hijum.
 
470
Vhl-If58-01SijkeJansGalema
Vhl-If58-01SijkeJansGalema
Sijke en haar man Willem hebben geen kinderen. Een tussen hen afgesloten huwelijkscontract vermeld dat zij in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd, m et uitzondering van onroerend goed bij het aangaan van het huwelijk reeds bestaande en tevens van al hetgeen door ieder staande het huwelijk is aangeƫrfd.
Bij testament legateert Willem 1000 gulden aan zijn twee zusters, maar zij doen afstand van dat legaat. Sijke is daardoor de enige en algemene erfgenaam. Bij huwelijk met Willem bezit Sijke geen onroerende goederen. Fokken erft staande het huwelijk onroerende goederen en contanten van haar vader, haar broer Fokke Friesema Jans en haar grootmoeder Trijntje Durks Ewal (totale waarde F. 18158,09).
Willem erft staande het huwelijk het huis en broodbakkerij van zijn vader, en van zijn moeder contanten en roerende goederen (totale waarde F. 2277,38).
Het actief van de huwelijksgemeenschap, bestaande uit o.a. percelen vastgoed te Marrum. Het passief bestaat uit obligaties en leningen. Als Sijke overlijdt bedraagt het actief F. 224,- (o.a. meubelen, boeken, goud- en zilverwerk); het passief, bestaande uit begrafenis- en ziektekosten, bedraagt F. 35,-.
 
471
Vhl-If67FokkeFriesemaJansGalema
Vhl-If67FokkeFriesemaJansGalema
Bij testament bepaalt Fokke dat Renske het levenslang vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt, zonder zekerheden te hoeven stellen. Fokke laat o.a. na: de helft van een sat en landen (Jipperda State) met huizinge en schuur te Hallum (38 ha, 59 are), de helft in een sate en landen met stelphuizinge te Marrum, de helft van twee mannen- en vrouwenzitplaatsen in de hervormde kerk te Warnswerd en een vijfde deel in negen graven te Warnswerd.
 
472
Vhl-If68RenskeAtesJongbloed
Vhl-If68RenskeAtesJongbloed
Renske's moeder stamt uit het beroemde scheepsbouwersgeslacht Tromp te Woudsend
 
473
Vhl-If98-01GerritSakesDijkstra
Vhl-If98-01GerritSakesDijkstra
Gerrit is secretaris-boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur van de gemeente Haskerland.
 
474
Vhl-Ig1-01ReinderOttens
Vhl-Ig1-01ReinderOttens
Reinder woont in 1637 bij de Nije Steentilpoort.
 
475
Vhl-Ig13-01AnnetjeLubbertsBirza
Vhl-Ig13-01AnnetjeLubbertsBirza
Annetje is een dochter van Annetje Crans (i11-Groningen) uit een eerder huwelijk
 
476
Vhl-Ig14-01ErnstOttensGalama
Vhl-Ig14-01ErnstOttensGalama
Ernst is begraven in de Martinikerk, grafzerk nummer 152
 
477
Vhl-Ig14-02ErnstOttensGalama
Vhl-Ig14-02ErnstOttensGalama
Ernst voert een familiewapen
 
478
Vhl-Ig15-01AureliaLambertsHouttuin
Vhl-Ig15-01AureliaLambertsHouttuin
Op 5 oktober 1699 verschijnt Laurelia, met haar broers en zussen, en geassisteerd door haar tweede echtgenoot Hendrick Jans Blankensteijn bij burgemeester en wethouders van Groningen voor de verdeling van de nalatenschap van haar Laurelia's vader. Hendrik en Laurelia erven een huis met 6 kamers aan het Zuiderdiep, 2 huizen aan de Kijk in 't Jatstraat en de plaats Zantwarff (groot 26 matten) buiten het Kleine Poortje aan de Trekweg.
 
479
Vhl-Ig15-02LaureliaLambertsHouttuin
Vhl-Ig15-02LaureliaLambertsHouttuin
Op 15 februari 1729 wordt de nalatenschap van Laurelia (waarde bijna 21.000 guldens) verdeeld over de (nog levende) kinderen Galama en haar tweede echtgenoot Hendrick Blankensteijn. Ernesta krijgt "heemsteden tot Nieuwe Zijl gelegen" en een obligatie ten laste van cappiteyn Woldringe (waarde 1450 guldens). Johanna en haar echtgenoot krijgen 10 grazen land achter de Bourmande en een verzegeling op de stad Groningen (waarde 1200 guldens). Wibbina en haar echtgenoot erven een stukje land buiten het Poortje en twee verzegelingen op de stad Groningen (waarde 2000 guldens). Aeltien erft het huis aan het Schuitendiep, met annex aan het Zuiderdiep, en tuin. Hendrik erft 11 matten land buiten het Kleine Poortje plus een graf en een verzegeling op de stad Groningen (waarde 2000 guldens). Daarnaast worden ook graven en zitplaatsen in de Martinikerk verdeeld.
 
480
Vhl-Ig24-01OttoGalama
Vhl-Ig24-01OttoGalama
Otto is procureur armenhuis zittend convent te Groningen in 1716. In een muur van dit convent aan de A-kerkstraat is een gedenksteen aangebracht met de tekst: "taalman Everhard Bavinck, hopman Everwijn Ruen, hopman Peter Sijlman, vaandrigh Otto Galama als voogden, Bartold Fockens boeckhouder deses convents. Anno 1716".
 
481
Vhl-Ig29-01DerekMahuy
Vhl-Ig29-01DerekMahuy
Derek wordt betiteld als "capitain geweldige", dit betekent dat hij bewaker van de gevangenis is.
 
482
Vhl-Ig39-01TheodorusDijker
Vhl-Ig39-01TheodorusDijker
Theodorus neemt in 1743 apotheek "Zur weissen leliƫn" in Emden (Oosterstraa) voor de helft over; de andere helft valt toe aan zijn zus Engelina. Tot 1911 blijft de apotheek in de familie en gaat daarna over in andere handen. Het pand wordt in de Tweede Wereldoorlog verwoest.
Emden was tot 1749 Hollands.
 
483
Vhl-Ig7-01OttoReinders
Vhl-Ig7-01OttoReinders
Otto heeft een huis aan de noordelijke zijde van de A-kerk. Dit huis met brouwerij heeft hij van zijn schoonouders geƫrfd.
 
484
Vhl-Ig7-02OttoReinders
Vhl-Ig7-02OttoReinders
Otto is hopman "des burgerlijken regiments" te Groningen en in 1629 lid van het brouwersgilde. In 1631 is hij lid van het "coopmans en cremersgilde. Lid van gesworen gemeente (tegenwoordig gemeenteraad) is hij van 1662 tot 1671; cluftmeester vanaf 1665 en in 1675 en 1677 lid van de pontkamer. In 1666 wordt aan hem en zijn zonen het Groot Borgerrecht der stad Groningen verleend.
 
485
Vhl-Ih1-01-HeereBaes
Vhl-Ih1-01-HeereBaes
In 1631 wordt in Bolsward het sterfhuis beschreven van Heere Baes (handelsmerk HB) op verzoek van Poppe Pieters, oom en voogd over dochter Tiam (Ih4), en van Dirck Arends, voogd over Binck (Ih6). Zoon Pieter (Ih2) heeft in voorgaande jaren al delen van de zaak overgenomen; er is handel in kruidenierswaren, specerijen en granen.
Het huis in de Marktstraat in Bolsward waar Heere overlijdt, is voor de helft eigendom. Hij bezit ook nog de helft van een huis aan de Kleine Dijlakker.
 
486
Vhl-Iw-162-01
Vhl-Iw-162-01
Pieter, Arend en Eke zijn lid van het zangkoor De Lofstim uit Welsryp; dit treedt in 1950 op voor de NCRV-radio.
 
487
Vhl-Iw1-01
Vhl-Iw1-01
Cornelis wordt op 40-jarige leeftijd, gelijktijdig met zijn zoon Bote, op 25 mei 1788 gedoopt in de Hervormde gemeente in Welsryp. Waarschijnlijk pas toen omdat zijn tweede vrouw lid is van de Nederlandse Hervormde Kerk. Opmerkelijk is dat hij niet eerder lidmaat van deze kerk is geworden; de vader van zijn eerste vrouw is predikant van de Hervormde kerk in Welsryp van 1772 tot 1780.
 
488
Vhl-Iw10-01
Vhl-Iw10-01
Sjoerd is kerkvoogd te Welsryp van 1877 tot 1911, bestuurslid van de Christelijke School Welsryp van 1871 tot 1909 en lid van de gemeenteraad van Hennaarderadeel van 1886 tot 1909.
 
489
Vhl-Iw11-01
Vhl-Iw11-01
Trijntje overlijdt bij de geboorte van dochter Trijntje (I29).
 
490
Vhl-Iw11-02
Vhl-Iw11-02
In de kennisgeving van het overlijden van Trijntje wordt haar sterven als volgt verwoord: "Ook mijn huis is een klaaghuis geworden. De Heere, die niet antwoordt van zijn daden, nam heden van mijne zijde weg, mijn hartelijk geliefde Vrouw en der kinderen zorgdragende moeder, Trijntje Oosterhaven, in den ouderdom van 35 jaren. Benevens het kind, welker geboorte der Moeder het leven heeft gekost laat zij nog drie anderen na, allen te jong om te kunnen beseffen hoeveel zij in de dierbare overledene verliezen, en mij bovendien de herinnering aan eene korte, doch genoeglijke echtvereniging. Diep getroffen door zo'n zware slag, geef ik van haar overlijden kennis. Moge God mij genade schenken om te kunnen berusten in zijn wil. Sjoerd P. Galema".
 
491
Vhl-Iw113-01
Vhl-Iw113-01
Maaike werkt als vrijwilligster mee aan archeologisch onderzoek.
 
492
Vhl-Iw12-01
Vhl-Iw12-01
Aukjes overlijdensbericht luidt: "Heden overleed in den ouderdom van ruim 39 jaren, na een langdurig lijden, mijne geliefde echtgenote Aukje F. Winia, mij uit een echtvereeniging van 7 jaren nalatende een Zoontje, nog te jong om te beseffen wat het is zijne Moeder te verliezen. S.P. Galema".
 
493
Vhl-Iw13-01
Vhl-Iw13-01
In het testament van Laas en zijn (eerste) vrouw Janna is bepaald dat hij al zijn bezittingen aan zijn vrouw nalaat. Janna overlijdt eerder, en laat na:
. een obligatie ten laste van de spoorweg Chicago (USA) ter waarde van F 2651,63;
. een vijfde deel in schuldvorderingen afkomstig van de nalatenschap van de moeder van Laas, ter waarde van F 586,09;
. een boerenbehuizinge en hieminge met landerijen en vee te Welsryp, groot 13 bunder 17 roede en 52 el; in gebruik bij Laas;
. een vijfde deel van een stuk land te Welsryp, groot 1 bunder 92 roede en 40 el, verkregen bij legaat van Jans Jans Kiestra.
Laas laat bij zijn overlijden na:
. een stelphuizinge met erf, weiland en klein perceel bouwland ate Welsryp, groot ca. 17 hectare;
. weiland te Dronrijp, groot iets meer dan een hectare;
. een kwart gedeelte van een weiland te Welsryp, groot circa 2 hectare;
. contanten ter waarde van F 4402,-;
. roerende lichamelijke goederen ter waarde van F 9300,-;
. pandbrieven, effecten en aandeel in ledenkapitaal van de coƶperatieve zuivelfabriek Klimop te Winsum.
De totale activa worden vastgesteld op F 53.414,27, de passiva op F 471,14. De wettelijke erfgenamen zijn de zonen Hans en Pieter.
 
494
Vhl-Iw142-01
Vhl-Iw142-01
Anne maakt eendenkorven als hobby.
 
495
Vhl-Iw143-01
Vhl-Iw143-01
Anke overlijdt ten gevolge van een miskraam.
 
496
Vhl-Iw162-02
Vhl-Iw162-02
Pieter is bestuurslid van de Christelijk Historische Unie (CHU), afdeling Spannum. Hij bekleedt tal van functies binnen de Hervormde Gemeente van Spannum, waaronder diaken en koster. Hij is ook bestuurslid van de begrafenis-, de zang-, de tuinders- en de seniorenvereniging. In 1998 wordt hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
497
Vhl-Iw19-01
Vhl-Iw19-01
Bij het overlijden van zijn eerste vrouw Eke in 1911 vindt de boedelscheiding van Bote en Eke plaats. Bote deelt de nalatenschap met zijn acht kinderen. Het actief van Eke bestaat uit o.a.:
. levende have en boerengereedschap;
. boerenbehuizinge met enige percelen land, groot 17 are, te Welsryp;
. de helft van een huizinge met grond, groot 4 are en 40 centiare, te Bayum;
. een vierde deel weiland, groot 1 hectare en 92 centiare, te Welsryp.
 
498
Vhl-Iw19-02
Vhl-Iw19-02
Bote is kerkvoogd te Welsryp.
 
499
Vhl-Iw23-01
Vhl-Iw23-01
Sjoukjen legt op 1 september 1871 als driejarige de eerste steen van de Christelijke School te Welsryp.
 
500
Vhl-Iw262-01
Vhl-Iw262-01
Lykle is bekend om de in zijn eigen slagerij vervaardigde droge worst.
 

    1 2 Volgende»