Home

Toch nog een Brede Tafel in 2020

Nadat de Brede Tafel van 18 april 2020 en de donateursdag 2020 in verband met de corona-maatregelen waren afgelast, was het bestuur blij dat er op 26 september toch nog een Brede Tafel georganiseerd kon worden. Locatie was Bergsma in Easterein. Er waren 14 mensen aanwezig, te weten: Eelco Galama (Leeuwarden), Famke Galema (Lisse), Jan Galema (Kimswerd), Gerard Galema (Utrecht), Ivo Galama (Den Bosch), Nan Galema (Stein), Albert Jan Nossent (Hattem), Gerardus Galema (Tuk), Maikel Galama (Workum), Tineke Galama (Sneek), Frans Boersma (Drachten), Jan Galama (Reduzum),Theo Galema (Workum) en Jan Zeinstra (Leeuwarden); 21 mensen hadden zich afgemeld.

Na een rondje waarbij ieders ervaringen met de afgelopen periode werden uitgewisseld, werden de notulen besproken en vastgesteld.
Vervolgens kwamen de besprekingen in het bestuur, eerder die middag, aan de orde. Naast de al geagendeerde punten waren dat de verlenging van de grafrechten voor het graf van Ysbrand Klazes Galema, en Joseph Galema's nalatenschap met informatie over de familie.
Er werden nieuwe afspraken gemaakt over het organiseren van een reünie in 2022; het jaar dat de stichting 30 jaar bestaat. Datum en plaats werden vastgesteld: 11 juni 2022 in Easterein. Tevens werd een budget en eigen bijdrage afgesproken. Tenslotte werd een voorbereidingswerkgroep ingesteld. Deze moet in april 2021 een voorstel presenteren, waarin thema en organisatie is uitgewerkt.
Ook werd aandacht geschonken aan het financieel overzicht over 2019, de publicatie van een privacy-reglement, de inhoud van de familiekrant van 2020, het dalend aantal donateurs (en wat daaraan te doen) en de Facebook-groep van de Galama/Galema’s.

De bijeenkomst werd afgesloten met de afspraak dat de volgend Brede Tafel op zaterdag 10 april 2021, wederom bij Bergsma in Easterein, wordt gehouden.

Geslaagde Brede Tafel 5 oktober 2019

bt2019Bij de Brede Tafel van 5 oktober 2019 waren aanwezig: Famke Galema (Lisse), Jan Galema (Kimswerd), Gerard Galema (Utrecht), Nan Galema (Stein), Albert Jan Nossent (Hattem), Gerardus Galema (Tuk), Maikel Galama (Workum), Tineke Galama (Sneek), Haye Galama (Breukelen), Frans Boersma (Drachten), Jan Galama (Reduzum), Michiel Mulder (Bolsward) en Tom Mulder (Bolsward). Een even groot aantal had zich verhinderd gemeld.

Na een voorstelronde werden de notulen besproken en vastgesteld.
Daarna werden de aanwezigen op de hoogte gesteld van de besprekingen in het bestuur, eerder die middag.
Een van de onderwerpen die aan de orde werd gesteld was de organisatie van de donateursdag in 2020. Er werden suggesties gedaan voor locaties en mogelijke activiteiten.

Er werd vervolgens gesproken over het organiseren van een reünie in 2022; het jaar dat de stichting 30 jaar bestaat. Daarvan werd afgesproken dat deze in Easterein zal worden gehouden. Verder werd afgesproken een thema te kiezen voor deze reünie. De grootste uitdaging wordt het vinden van alle Galama’s en Galema’s.
Vervolgens is stilgestaan bij de publicatie van een privacy-reglement, het innen van de contributies voor 2018 en 2019, de inhoud van de familiekrant van 2019, het dalend aantal donateurs (en wat daaraan te doen) en de Facebook-groep van de Galama/Galema’s.

Aan het eind van de bijeenkomst overhandigde Jan Rein Galama uit Reduzum een aantal archiefmappen met kopieën van aktes van de diverse boerderijen die in het bezit waren/zijn van Galema’s en Galama’s.

De bijeenkomst werd afgesloten met de afspraak dat de volgend Brede Tafel op zaterdag 18 april 2020, wederom bij Bergsma in Easterein, wordt gehouden. (Inmiddels is in verband met de maatregelen rond het Corona-virus deze Brede Tafel afgelast).

Goed bezochte Brede Tafel 6 april 2019

De Brede Tafel van 6 april 2019 waren weer een flink aantal donateurs komen opdagen. Aanwezig waren Famke Galema (Lisse), Jan Galema (Kimswerd), Gerard Galema (Utrecht), Nan Galema (Stein), Albert Jan Nossent (Hattem), Gerardus Galema (Tuk), Gerard Galema (Bedum), Jan S. Zeinstra (Leeuwarden), Maikel Galama (Workum), Tineke Galama (Sneek), Ivo Galama (Den Bosch), Minke Hiemstra (Rijs), Anno Galama (Apeldoorn), Anno Galama (Sexbierum) en Eelco Galama (Leeuwarden).
Er hadden zich ook nog een tiental donateurs afgemeld.

bt2019

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Joseph Galema. Er zal in de komende familiekrant aandacht hieraan besteed worden.

Het verslag van de vorige Brede Tafel wordt voor kennisgeving aangenomen
Iedereen wordt nogmaals opgeroepen om (ook bij hun familieleden) erop aan te dringen adreswijzigingen, en met name die van mail-adressen, door te geven aan de secretaris. Er zal op korte termijn een privacy-reglement voor de stichting worden gemaakt. Daarin wordt vastgelegd welke gegevens de stichting van haar donateurs vastlegt, en wat ze ermee doet. Dat geldt ook voor de gegevens in de digitale stamboom. Dit wordt gepubliceerd op de website en in de familiekrant.
Het graf van Ysbrand Klazes te Blauwhuis is inmiddels opgeknapt. Er is vastgesteld dat de grafrechten in 2020 aflopen. De secretaris gaat regelen dat ze tijdig verlengd worden

De Brede Tafel staat vervolgens stil bij de donateursdag 2018. Alle onderdelen zijn goed ontvangen. Wel wordt opgemerkt dat de rondleiding voor de laatste groep in het Waddencentrum te kort was. Het bestuur deelt mee dat ze van plan is in 2020 opnieuw een donateursdag te organiseren, en in 2022 een reünie. In dat jaar bestaat de stichting 30 jaar. Om een reünie voor elkaar te krijgen zal in de familiekrant een oproep gedaan worden zoveel mogelijk adressen van familieleden te leveren.
Desgevraagd wordt geantwoord dat een donateursdag in 2019 op grond van kostenbeheersing niet zo verstandig is.

Het bestuur zal zo snel mogelijk een privacy-reglement voor de stichting publiceren, zowel in de familiekrant als op de website. Daarin wordt vooral vastgelegd welke gegevens de stichting van donateurs heeft, en wat ze ermee doet.

De financiële situatie van de stichting is redelijk goed. Het vermogen is iets gedaald, maar er moet over 2018 en 2019 nog contributie geheven worden. Dat zal in één keer worden gedaan. De donateurs worden daarvan op de hoogte gesteld. Met dank aan de penningmeester wordt het financieel overzicht vastgesteld. Het is inmiddels op de website gepubliceerd.

Er wordt stilgestaan bij de publicatie van de familiekrant 2019. De deadline voor het aanleveren van kopij is half oktober. Er zal in ieder geval stilgestaan worden bij het overlijden van Joseph Galema, het privacy-reglement en de aanstaande donateursdag en reünie.

Er wordt geconstateerd dat het aantal donateurs al jaren daalt. Het vergrijzende bestand wordt steeds kleiner, en het lukt voorlopig niet om de jeugd te interesseren van familiegeschiedenis. Uit de Brede Tafel komt de suggestie om eens per kwartaal een kort overzicht van nieuwtjes over familieleden op de website te plaatsen. Verder zou er toch minimaal eens per jaar iets voor de donateurs georganiseerd moeten worden (anders dan de Brede Tafel). Het bestuur geeft aan open te staan voor suggesties om het donateurschap van de stichting aantrekkelijker te maken.

Er wordt gediscussieerd over de voorwaarden om lid te kunnen worden van de besloten Facebookgroep van de Gala/ema's. Tot nu toe hanteert de beheerder van de groep (Tineke Galama) de regel dat iemand die lid wil worden enige connectie moet hebben met een Gala/ema. De groep is vooral bedoeld om nieuwtjes over familieleden uit te wisselen. Commerciële en politieke uitingen worden geweerd en/of verwijderd. Het bestuur denkt dat een wat ruimere openstelling (iedereen die oprecht geïnteresseerd is in de Gala/ema's) mogelijk zou moeten zijn. Dat is voor de beheerder echter moeilijk vast te stellen. Besloten wordt op basis van de lopende praktijk na te gaan of dit te realiseren valt. De beheerder kan bij twijfelgevallen met de secretaris van het bestuur terugkoppelen.

Er wordt meegedeeld dat Ype Brouwers geen opdracht heeft gekregen om na te gaan of er een connectie is met onze familie en de adellijke familie. Hij heeft al in 2012 hiernaar een vooronderzoek gedaan, en toen werd geconcludeerd dat het erg moeilijk zou worden dit vast te stellen.
Gerard Galema (Bedum) vertelt vervolgens dat hij zich de afgelopen jaren bezig heeft gehouden met de geschiedenis van de Meylema's, met name in de periode tussen 1450 en de 18e eeuw. Er is veel materiaal, maar het is teveel om hierover in de familiekrant te publiceren. Desgevraagd zullen Gerard en Albert Jan nagaan of het mogelijk is hiervan een speciale uitgave voor de stichting te maken.
Minke Hiemstra vertelt hierna over haar activiteiten voor het Historisch Werkverband. Zij wil vooral laten zien hoe mensen in het verleden hebben geleefd in Friesland. Een deel daarvan is ook interessant voor de Gala/ema's.
Tenslotte wordt gewezen op nieuwe software, waarmee oude handschriften gelezen kunnen worden. Het Transcribus, en lijkt een mooi hulpmiddel voor het ontcijferen van oude akten e.d.

De volgende Brede Tafel is op 5 oktober 2019, wederom bij Noflik in Easterein.

Donateursdag 2018

Na vier jaar was het eindelijk zover: de Stichting "Galema's en Galama's door de eeuwen heen" organiseerde een donateursdag. Deze werd gehouden op zaterdag 29 september 2018. Er hadden zich iets meer dan 50 donateurs aangemeld.

De dag begon vanaf 10.30 uur met de ontvangst in de Muziekboerderij van Rein en Lysbeth Galama in Bolsward. Onder het genot van een kop koffie en een stuk oranjekoek begroetten de deelnemers elkaar.

Daar stond ook een Amerikaanse schoolbus klaar, die het gezelschap naar de diverse locaties vervoerde. De eerste locatie was het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand. De meesten maakten gebruik van rondleiding door een gids, die aan de hand van de expositie in het centrum de strijd tegen het water van Waddenzee en Zuiderzee/IJsselmeer in verleden, heden en toekomst toonde. Aan het eind van de rondleiding werd in het restaurant van het Afsluitdijk Wadden Center geluncht.

Daarna ging het gezelschap naar Nijhuzum, waar een hartelijke ontvangst wachtte op de boerderij van Iwan Galema. Deze boerderij is al 5 generaties in dezelfde familie, en iedere generatie heeft zijn eigen stempel op het bedrijf gezet. Iwan en zijn vader Theo vertelden hierover, en er was voldoende tijd om de boerderij te bezichtigen en vragen te stellen. Na afloop stond hier koffie en cake klaar.

Tenslotte ging de reis naar Café De Harmonie in Parrega, waar de dag gezellig werd afgesloten met een hapje en een drankje. Daar werd vastgesteld dat deze donateursdag een geslaagde dag was geweest.
Rond 18.00 uur weer iedereen weer teruggebracht naar de Muziekboerderij in Bolsward.

Brede Tafel 14 april 2018

De Brede Tafel van 14 april 2018 mocht een flink aantal donateurs verwelkomen. Aanwezig waren Famke Galema (Lisse), Jan Galema (Kimswerd), Gerard Galema (Utrecht), Nan Galema (Stein), Albert Jan Nossent (Hattem), Tom Mulder (Bolsward), Gerardus Galema (Tuk), Frans Boersma (Drachten), Gerard Galema (Bedum), Jan S. Zeinstra (Leeuwarden), Roelof en Minke Galama (Bolsward), Maikel Galama (Workum), Tineke Galama (Sneek), Ivo Galama (Den Bosch), Jetske Kok-Zeinstra (Hazerswoude-dorp), Vronie Dijkstra (Heiloo), Theo Galema (Workum) en Jan Rein Galema (Reduzum).
Er hadden zich ook nog een zestal donateurs afgemeld.

Bredetafel2018
foto: Maikel Galama

Nan reikte de aanwezigen de agenda, het verslag van de vorige Brede Tafel en het financieel overzicht over 2017 uit. Desgevraagd werd toegezegd dat dit soort stukken in het vervolg tevoren met de mail zullen worden toegestuurd. Overigens staat het verslag ook op de website.

Naar aanleiding van het verslag werd meegedeeld dat de collectie van de stichting voorlopig niet naar Bolsward Historie gaan, omdat men daar de ruimte ervoor niet heeft. Na de verbouwing van het oude stadhuis van Bolsward, waar Bolsward Historie ook een plaats krijgt, zal opnieuw contact gelegd worden. Dat zal pas in 2020 zijn.
Bij het actueel houden van het donateursbestand werden de aanwezigen opgeroepen om (ook bij hun familieleden) erop aan te dringen adreswijzigingen, en met name die van mail-adressen, door te geven aan de secretaris. Deze oproep zal ook in de familiekrant opgenomen worden.
In het bestuur was ook gesproken over de nieuwe privacywetgeving en de gevolgen voor de stichting, de digitale stamboom en de website; dit zal worden uitgezocht door de penningmeester.
De Brede Tafel was van mening dat er een ultieme poging ondernomen moest worden om Noflik te behouden als plaats van bijeenkomst voor de Brede Tafel. Jan en Famke gaan dit op zich nemen.

Vervolgens werd aandacht geschonken aan de brief van de stichting Graven en Verhalen (van de familie Kramer) aan hun donateurs over de situatie waarin deze stichting verkeert: zorgen over de continuïteit en de moeilijkheid om opvolging voor bestuursleden te vinden. De Brede Tafel was van mening dat oriënterend overleg altijd mogelijk moet zijn, mocht het verzoek daartoe komen. Alvorens echter besluiten op basis van dat overleg genomen worden, wordt hierover eerst terugkoppeling met de Brede Tafel verwacht. Dat werd toegezegd.

Gerard toonde vervolgens het materiaal dat hij die ochtend van Thea Galema-van Arendonk uit Emmeloord (i377) had gekregen. Thea was getrouwd met Piet Galema, een afstammeling uit de Brabantse zuiveltak. Het betreft foto's, bidprentjes, briefwisselingen over genealogie en over de oprichting van de stichting en krantenknipsels. Ook was er materiaal over Titus Brandsma bij. Het materiaal werd met veel belangstelling bekeken. Er wordt afgesproken dat Gerard er een inventarisatie van maakt.

Famke lichtte vervolgens bij het financieel overzicht toe dat de stichting financieel gezond is. Er zijn wel zorgen bij het gestaag dalende aantal donateurs. Verder werd meegedeeld dat Albert Jan op zoek is naar een goedkopere productie voor de familiekrant. Er wordt gemeld dat er wel gereserveerd moet worden voor de kosten van de grafrechtenvoor het graf van Ysbrand Klazes. Gerard gaat voor Famke in het archief op zoek naar de afspraken daarover met de St.-Vitusparochie in Blauwhuis.

De familiekrant zal dit jaar in november worden gepubliceerd. Daarin o.a. het verslag van de donateursdag in september, een verhaal over een Gerard Galema, en verslagen over een familiedag van, en een 60-jarig huwelijksjubileum in de familie van Nan. Uiterste inleverdatum voor kopij is half oktober.

De donateursdag zal worden gehouden op 29 september. Deze datum zal zo snel mogelijk met de donateurs gecommuniceerd worden. Mogelijke locaties zijn de muziekboerderij van Rein Galama te Bolsward, het Bruine Café van Lolle Schakel in Parrega en het nieuwe Waddencentrum op de Afsluitdijk. Deze locaties kunnen als uitvalsbases gebruikt worden. Met bv. dGaasterlandexpres zouden bezienswaardigheden bezocht kunnen worden . Om de kosten zo laag mogelijk te houden zal wel een lunch worden aangeboden, maar geen diner. De Brede Tafel dringt erop aan een keuzemenu van activiteiten aan te bieden. Tom Mulder biedt aan een rondleiding door zijn bedrijf te geven.
De werkgroep, die bij de vorige Brede Tafel is ingesteld, zal de plannen verder uitwerken.

Over de digitale stamboom werd opgemerkt dat voor de volledigheid ook de Gal(j)ema's van Hardegarijp ook opgenomen moeten worden. Gerard gaat ermee aan de slag.
Bij dit onderwerp komt de discussie over de verbinding van de Meylema's en Galama/Galema's aan de orde. Er wordt voorgesteld Ype Brouwers te vragen hier onderzoek naar te doen en daarvoor budget beschikbaar te stellen. Uiteindelijk wordt besloten dat er eerst vooroverleg met Ype Brouwer wordt gehouden over de mogelijkheden om deze discussie voor eens en altijd te beëindigen. Jan Rein, Maikel en Gerard zullen dit op zich nemen.
Saillant detail: tijdens deze discussie valt een ingelijste foto van een man met een doffe klap van zijn spijker aan de muur op de vloer in gruzelementen. Een voorteken?

Tenslotte worden nog wat kleinere onderwerpen besproken:
- De slechte staat waarin het graf van Ysbrand Klazes te Blauwhuis in verkeert. Er wordt actie ondernomen. Een paar dagen na de Brede Tafel stuurt Jetske een overdruk uit het parochieblad van de St.-Vituskerk in Blauwhuis, waaruit blijkt dat deze zomer de problemen met de wateroverlast zullen worden aangepakt.
- Yteke Hettinga overweegt een merklap van haar overgrootmoeder Jantje Taekes Galema (i4948) te schenken aan de Galama/Galema-stichting. De stichting verheugt zich hierop.
- Er is discussie over de criteria voor het opnemen van leden in de Facebookgroep van de Galama/Galema's. Het bestuur zal zich hierover buigen en in de volgende bijeenkomst op terug komen.

De volgende Brede Tafel is in april 2019. Mogelijk weer bij Noflik in Easterein.