Beroemdheden

Beroemdheden.

 

web-familiewapenOp deze pagina van de website publiceren we (korte) artikelen over Gala/ema's die om de een of andere reden aan de vergetelheid ontsnapt zijn. Dat kunnen personen zijn die in een ver verleden geleefd hebben, maar ook bloedverwanten uit de huidige tijd.

 

Roem is vergankelijk. Zij die in deze rubriek vertegenwoordigd zijn, kunnen die status uiteraard weer verliezen. En ook het omgekeerde kan geschieden. 

Igo Galama (± 886).

Het geslacht Galama was zeer oud en beroemd in Friesland. Reeds in de negende eeuw komen er personen van voor. Igo Galama wordt genoemd de vijfde Potestaat van Friesland.

Galo Iges Galama (± 1190)

Galo is afkomstig uit het zelfde geslacht als Igo Galama (± 886). Van hem wordt gemeld dat hij, toen Graaf Floris II in het Kreiler bosch jagende aan de jagers van Galama hunne honden en hetgeen zij gevangen hadden ontnam, een eed deed, zich hierover te wreken.

Igo, Douwe en Hartman Galama (± 1492)

igogalamaIgo, Douwe en Hartman zijn drie broeders, die behoren tot het geslacht van Igo Galama (±886) en Galo Iges Galama (± 1190). Zij behoorden, met hunnen vader Gale, tot de Vetkoopers, en namen een belangrijk aandeel aan den oorlog tusschen dezen en de Schieringers op het laatst der vijftiende eeuw.

Sjeerp Galama (1528-1581)

Sjeerp Galama is zoon van Galo Galama en van Foek, volgens anderen Kinsck Hoxwier, werd den 25sten October 1528 geboren. Bij het ontstaan der onlusten tegen Spanje betoonde hij zich een ijverig voorstander der vrijheid van godsdienst en geweten.

Hartman Galama (1533-1568)

Hartman Galama, broeder van Sjeerp Galama, den 18den Februarij 1533 geboren, had, volgens zijne eigene getuigenis, nog jong Keizer Karel V in den oorlog gediend, en was bij menige krijgsonderneming tegenwoordig geweest, onder anderen bij het beleg van Metz in 1552, als Vaandrig.

Taco Galama (± 1568)

Taco Galama, zoon van Sicco Galama, behoorde mede tot de verbondene Edelen en werd in 1568 door Alva te Antwerpen gedagvaard om zich te verantwoorden.

Ausonius Galama (± 1579)

wapenausoniusgalamaAusonius Galama behoorde tot hetzelfde geslacht als de voorgaanden. Het leven van dezen staatsman is niet bekend. Hij wordt bij Bor genoemd Proost van Noorthausen en Kanonik ten Dom.

Hero Galama (± 1657)

Hero Galama, boekdrukker en boekverkooper te Harlingen. Toen in 1657 de tweede uitgave van Klioos Kraam verscheen, was hij nog niet oud, aangezien J. Lescaille hem daarin nog een jongeling noemt.

Sipke Jans Galama (1800-1858)

Sipke Jans Galama, zoon van Jan Sipkes Galama, werd te Harlingen den 24sten Januarij 1800 geboren. Hij studeerde eerst te Franeker, daarna te Groningen. Aan laatstgenoemde Hoogeschool werd hij in 1821 tot geneesheer bevorderd, na verdediging zijner Dissertatio medico-botanica de plantarum quarundam nostrarum usu medico et oeconomico.