Trijntje Ysbrands (14 oktober 1816 – 7 mei 1885) (i4908)

Trijntje is de tweede dochter van Ysbrand Klazes Galema en Ytje Siemonsma. Zij werd geboren 14 october 1816 in Tjerkwerd. In de geboorteakte staat zelfs geschreven 'mairie' Tjerkwerd. De Franse invloed, met name van Napoleon, deed zich heel duidelijk in de burgerlijke staat gelden. Over haar jeugd is ons niets bekend maar gelukkig valt er wel iets over haar huwelijk en haar gezin te vertellen. Zij trouwde op 13 mei 1837 met Sible Yebs Ypma ( 23 januari 1813 – 15 augustus 1857) (i4909).
Trijntjes oudste zus Froukje trouwde met een oudere broer van Sible Yebs, met Jan Yebs, geboren 18 october 1810. Twee zussen Galema die met twee broers Ypma trouwden. Een dubbele band dus, hetgeen vaak voorkwam.
Trijntje Ysbrands Galema en Sible Yebs Ypma gingen wonen en boeren op een kapitale boerderij te Kimswerd, Winklen geheten. Het staat vast dat in 1832 ene Wybenga eigenaar was van De Huizinge en de vele landerijen. Het staat ook vast dat Ysbrand Klazes zich na hem eigenaar mocht noemen en dat dochter Trijntje in
1873 de boerderij erfde. Je zou denken dat Sible het wel erg getroffen moet hebben met zo'n schoonvader. Maar we weten dat Sibles broer Jan, getrouwd met Trijntjes zus Froukje woonde op Monnemastate in Arum, en dat was een Ypma-boerderij. In dit geval kunnen we zeggen dat de beide vaders de zaken voor hun kinderen mooi geregeld hadden. Ieder schonk een boerderij.
Getrouwd op 13 mei 1837, overleed Sible reeds op 15 augustus 1857, 44 jaar oud. Zijn dochter Antje was, 18 jaar oud, korte tijd voor zijn overlijden op 6 mei reeds getrouwd met Klaas Tjebbes Hettinga, landbouwer te Midlum. Moeder Trijntje blijft met de andere kinderen op de boerderij. De jongens, Ysbrand en Yeb zijn nog jong, 17 en 15 jaar. Dat hield in dat zij al jong hard moesten aanpakken.
Zeven jaar later, op 26 april in 1864 hertrouwt Trijntje met Eugene Winkeler, koopman te Harlingen, en verhuist zij naar Harlingen, de boerderij overlatend aan de beide jongens Ysbrand en Yeb.

 De vijf kinderen van Sible Ypma en Trijntje Galema.

Sible en Trijntje kregen vijf kinderen:
. Antje Sibles 1838
. Ysbrand Sibles 1840
. Yeb Sibles 1841
. Ytje Sibles 1843
.Tietje Sibles 1845.

Antje Sibles YpmaAntje Sibles

Antje was het oudste kind van Trijntje Ysbrands Galema en Sible Yebs Ypma. Zij werd geboren 29 augustus 1836 te Kimswerd en overleed 4 augustus 1893 te Midlum en werd begraven te Wytgaard.

Antje Sibles Ypma trouwt viermaal:
Zij trouwt in 1857 met Klaas Tjebbes Hettinga, boer te Midlum. Klaas komt uit een tak, waarvan een flink aantal familieleden aanverwant en vervolgens ook bloedverwant of wel geparenteerd zijn geraakt met Galema's en Ypma's. Klaas is geboren in 1832. Zijn zussen Fokje en Agatha resp. geboren in 1834 en 1843 trouwen na elkaar met Gerrit Ypma, geboren in 1832 en een halfbroer van Antjes vader Sible, geboren in 1810, een verschil van 22 jaar. Het gevolg is dat Antje tegen de zussen van haar man Klaas tante moet zeggen. Men sprak indertijd van broers en zussen van halve bedde.
Klaas overlijdt reeds twee jaar later, 27 jaar oud, begin 1859. Klaas en Antje hadden een dochter, Trijntje die zal huwen met Age Postma in Bolsward waar Age bedrijfsleider is van hotel De Wijnberg. Zij hebben 11 kinderen. Wanneer hun dochter Trijntje overlijdt in 1910 in Bolsward, verhuist Age naar Amsterdam waar hij in 1924 overlijdt.

In 1859 hertrouwt Antje met Jan Jans Douma.7 Kinderen worden in Midlum geboren van wie alleen Ytje zal trouwen. Zij huwde Dirk Cornelis van der Tol. Hun enige kind Jan van der Tol zal de boerderij Winklen te Kimswerd erven in 1927, het jaar waarin zijn moeder Ytje op 27 maart te Marssum overlijdt. Haar man overlijdt eerst in 1949 te Marssum. Jan Douma overlijdt begin 1867.

Begin 1868 hertrouwt Antje met Ane Paulus Tolsma, Zij krijgen geen kinderen. Begin 1874 overlijdt Ane in Midlum.

Eind 1874 hertrouwt Antje, inmiddels 36 jaar met Sjoerd Siebrens Hiemstra. Van hen is zoon Sybrand bekend.

De overlevering vermeldt dat Antje geen thee in de theepot had maar brandewijn. Antje heeft steeds in Midlum gewoond. Zij overleed daar in 1893 55 jaar oud. Zij werd begraven in Wytgaard. Haar laatste man Sjoerd overleed in 1915 75 jaar oud en werd ook begraven in Wytgaard.

Ysbrand Sibles YpmaYsbrand Sibles

Ysbrand was de oudste zoon en het tweede kind van Trijntje Ysbrands Galema en Sible Yebs Ypma. Hij werd geboren op 21 juli 1840 te Kimswerd en overleed op 16 maart 1872 te Franeker Lutjelollum.
Hij trouwt op 19 mei 1867 met Anna Willems Ferwerda, geboren 4 juli 1845 in Baijum als dochter van Willem Hanses Ferwerda en Marijke Hanzes van der Meer. Anna overleed al twee jaar later 7 april 1869 te Franeker Lutjelollum.
Ysbrand hertrouwt een jaar later op12 juni 1870 te Franeker met Teatske Jetses Ettema, geboren 23 mei 1841 te Workum. Nu overlijdt Ysbrand na twee jaar op 16 maart 1872 te Franeker Lutjelollum. Teatske hertrouwt in 1880 te Franeker met Luurtzen Postma, zij overlijdt 18 maart 1923 te Franeker.

 Yeb Sibles
Yeb Sibles Ypma
Yeb was de tweede zoon en derde kind van Trijntje Ysbrands Galema en Sible Yebs Ypma Hij werd geboren te Kimswerd op 5 december 1841.en overleed op 21 juni 1906 te Woudsend.
Hij trouwt 27 mei 1865 met Alida Jans Aukes, geboren 7 mei 1844 te Woudsend als dochter van Jan Alberts Aukes, meester mast en blok maker, en Houkje Thomas Overmeer.
Yeb moet maatschappelijk en kerkelijk erg actief zijn geweest. Hij was in 1880 mede oprichter van de kerk van de heilige Aartsengel Michael te Harlingen. Dit blijkt uit een Gedenksteen links boven in het portaal van de kerk, gelegen aan de Zuidhaven 77 te Harlingen.
Yeb en Alida hebben niet altijd op Kimswerd gewoond. De laatste jaren woonden zij in Woudsend. te midden van de familie Aukes, een familie die ook aanverwant en bloedverwant is geraakt met de Galema's en Ypma's en aan hen niet alleen.

Ytje Sibles
Ytje Sibles Ypma
Ytje was het vierde kind en tweede dochter van Trijntje Ysbrands Galema en Sible Yebs Ypma. Zij werd geboren in Kimswerd op 28 juli1843 en overleed te A'dam op 13 april 1915.
Zij trouwt in 1864 met Arnoldus Franciscus Albada Jelgersma, geboren in 1839 te Tirns, wonende te Makkum als geneesheer en daar overleden op 30 november 1865, 26 jaar oud, kort na de geboorte van hun enige zoon Theodorus, geboren 21 maart 1865. Theodorus wordt ook geneesheer, in Workum. Hij huwt met Waltje Dijkstra in 1895 en overlijdt in 1903, 38 jaar oud, te Workum. Waltje wordt 80 jaar en overlijdt in 1951 te Workum.
Theodorus en Waltje kregen vier kinderen: Arnold – Sybrand - Herman - Sydonius.

Ytje hertrouwt op 12 november1868 in Harlingen met Herman Gerard Schoonhoff, geboren 21 april 1843 te Harlingen, koopman aldaar. Haar zoontje is dan 3 jaar, zij is zelf 31 en zij krijgt van Herman Schoonhoff nog 11 kinderen, van wie enkele jong overlijden. Zij worden allen in Harlingen geboren. Het gezin verhuist in 1889 naar Amsterdam. Herman is overleden in 1905 en Ytje in 1915 beiden te Amsterdam. Zij werden begraven op Buitenveldert.
Dochter Johanna, overleden 1949, dreef met haar broer Sibbele, overleden 1937, eerst in Harlingen en later in Amsterdam een bakkerij. Sjoerd, de oudste overleed in 1952 in Boekel.als huisarts. Eugenius was missionaris van MillHill voor de Maori's in Nieuw Zeeland. Ype was priester van de Oblaten van de onbevlekte Maagd Maria, overleden 1956 in Cuyk (noot schr. 'onbevlekt' van de erfzonde). Herman was ook priester van de Oblaten van Maria, overleden in 1924 in Namen. Arnold, kloosternaam Gualbertus Franciscaan, overleden 1940 in Vorden.

Tietje Sibles

Tietje Sibles YpmaTietje was het vijfde kind van Trijntje Ysbrands Galema en Sible Yebs Ypma. Zij werd geboren in Kimswerd op 20 maart 1845 en is overleden in Bolsward 4 september 1883.
Tietje trouwde 12 april 1869 te Harlingen met Petrus Johannes Lunter, geboren 4 februari 1844 te Harlingen, zoon van Hendricus Lunter en Elisabeth Schröder, geboren te Mesum-Westfalen. De familie Lunter is afkomstig uit Duitsland.
Al direct na hun huwelijk vertrekken Piet en Tietje naar Bolsward, waar ze de winkel aan de Appelmarkt, die zijn vader het jaar daarvoor in november 1868 had gekocht gaan runnen. Daarmee is vaste voet gezet in Bolsward. Met 'Fa P.Lunter' wordt de basis gelegd voor het huidige bedrijf. Piet Lunter en Tietje Ypma krijgen 8 kinderen, maar, drie weken na de geboorte van het jongste kind overlijdt moeder Tietje Ypma.