Hartman Galama (1533-1568)

Hartman Galama, broeder van Sjeerp Galama, den 18den Februarij 1533 geboren, had, volgens zijne eigene getuigenis, nog jong Keizer Karel V in den oorlog gediend, en was bij menige krijgsonderneming tegenwoordig geweest, onder anderen bij het beleg van Metz in 1552, als Vaandrig. Ook hij behoorde tot de verbondene Edelen, en zijne lotgevallen waren bijna in alles gelijk met die van Sjoerd Lieuwes van Beyma, met wien hij gevangen genomen en te Brussel op den 1sten Junij 1568 onthalsd is. In het vonnis over hem geveld komt nog deze bijzonderheid voor, dat hij, van Amsterdam vertrekkende, eenig krijgsvolk, te Hoorn en elders, volgens zijn lastbrief met trommelslag aangenomen had. De beroemde Viglius van Aytta deed nog eene, hoewel vergeefsche, poging om hem van den dood te redden. Hij was gehuwd eerst met Riem Hermana, daarna met Kinsck Popta. Bij beiden verwekte hij geene kinderen.
(Zie Bor. Ned. Oorl. B. III. bl. 169 (119), B. IV, bl. 238 (169); Marcus Sent. van den Hertog van Alva, bl. 80, 81; Gabbema, Verh. van Leeuw. bl. 493; Wagenaar,Vaderl. Hist. D. VI. bl. 211, 220, 230, 277; Sjoerds, Beschrijv. van Friesl.D. II. bl. 687, 708, 709; te Water,Hist. van het verb. der Edel. D. II. bl. 405, 406, D. III. bl. 532, 533; Arend, Alg. Geschied. des Vaderl. D. II. St. IV. bl. 453, 455, 483, aldaar verkeerdelijk Herman genaamd, St. V. bl. 36, 37. van Vloten Nederl. opstand tegen Spanje D. I. bl. 247.)