Publicaties

Reunie in "Noflik Bergsma" te Oosterend (2010)

reunie2010-bergsmaNa intensieve en inspannende voorbereidingen was het zaterdag 4 september dan zo ver. Tussen 10 en 11 uur meldden de ruim 220 reunisten zich in Oosterend. Ze hadden mooi weer en een prima humeur meegenomen; belangrijke ingrediënten voor een succesvolle reunie. Te meer daar deze reunie in het teken stond van sport en activiteiten en het buitenprogramma onder een stralende zon natuurlijk veel aantrekkelijker is dan bij trieste regenval.reunie2010-tuin

Meteen, vanaf het begin kon je de sfeer van warme hartelijkheid proeven. Handen werden geschud, zoenen en knuffels uitgedeeld en verhalen verteld. Rond elf uur heette de voorzitter Haye Galama in zijn openingsspeech iedereen van harte welkom. Met het aansnijden van de bijzondere oranjekoek, uitgevoerd als het familiewapen, door Truke de Boer-Galema werd het startsein van de reunie gegeven.

reunie2010-annoensiepieAnno de Boer had het door Maaike Galama geschreven Gala/ema-lied op muziek gezet en bracht dit samen met zijn zus Siepie ten gehore. Het refrein werd door een enthousiaste zaal uit volle borst meegezongen. Voor het Friese volkslied ging oud en jong staan en liet het 'klinken en daverje fier yn it roun'.

Bij het genot van gebak, koffie of een ander drankje werden herinneringen opgehaald en vertelde men elkaar over anekdotes en stukken uit de familiegeschiedenis. Anderen kregen daarover uitleg van Maikel en Sible, die voor deze reunie een marktkraam hadden ingericht met allerlei bijzondere boeken en naslagwerken over onze voorvaderen, familiewapens, stamboomtakken en geschiedenisboeken.

reunie2010-fierljeppenNa de heerlijke lunch gaf Ysbrand het startsein voor het uitgebreide middagprogramma. Hij daagde de reunisten uit om met de polstok een sprong te maken. Velen gaven daar op sportieve wijze gehoor aan. De meesten bereikten de overkant van de sloot zoals het bedoeld is: droog. Voor enkele dappere deelnemers moest de zon echter zijn drogende kracht bewijzen op nat geworden sokken.

 

reunie2010-keatsenFierljeppen is een aan de Friese geschiedenis verbonden sport. Maar dat geldt zeker ook voor het keatsen. Ook deze sport was prominent vertegenwoordigd op de reunie. Jan en Trees hadden daarvoor met hun zonen Anno en Tsjebbe een kaatsveldje uitgezet. Ze gaven uitleg over de regels van het spel en toonden de hulpmiddelen die erbij gebruikt worden. Anno en Tsjebbe demonstreerden de kneepjes van het op- en uitslaan en al snel werd er in verschillende samenstellingen (parturen) een balletje geslagen. reunie2010-opslagvoorzitterVoor sommigen was dit een terugkeer naar hun jeugd, voor anderen een eerste kennismaking met deze sport.

Jong en oud was present en vermaakte zich prima. Niet alleen op het als sportveld ingerichte weiland, maar ook op die andere plaatsen in het gastvrije dorp Easterein. Als een vlok vrolijke vogels verspreidde zich daartoe een lint van ruim 200 Gala/ema's over dit dorp met rustplaatsen bij Gepko's kunst of de Martinikerk. Gepko, zelf woonachtig in een deel van deze 2e kerk van het dorp, heeft het andere deel ingericht voor zijn kunstgalerie en voor bijzondere concerten. In deze ruimte treffen we een prachtig recentelijk gerestaureerd kerkorgel. Gepko vertelde over zowel zijn schilderwerken als over de speciale concerten die er gegeven worden. reunie2010-martinikerkIn de Martinikerk vertelde de koster over de kerk en haar geschiedenis. De vierkante toren stamt al uit de twaalfde eeuw en deed dienst als verdedigingswerk. Easterein is van bijzondere betekenis in de Friese geschiedenis, zo leerden we. Ondertussen op het "thuisnest" in Noflik Bergsma vertelde Eelco over de geschiedenis van de familiekrant en werd in de boppeseal alles uit de doeken gedaan over aeisykjen en natuurbeheer.

Aan het eind van de middag kwamen allen weer samen in de tuin en zalen van Noflik Bergsma. Op het toneel maakten we ruimte vrij en riepen de oud-bestuursleden Maikel, Kees, Theo, Geartsje en Eelco op. reunie2010-oud-bestuurZij werden door de volle zaal met warm applaus en zang bedankt voor het imposante werk dat zij voor de stichting in een reeks van jaren verricht hebben. Ook Anno en Siepie kwamen nog eens terug op het toneel voor het Gala/ema-lied en Wieke en Annemiek brachten hun lied van de vorige reunie -ditmaal met steun en begeleiding van Siepie- ten gehore voor een enthousiaste zaal.

Daarna bracht een smakelijk diner ons aan het eind van deze bijzondere dag.

 

 

 

Reunie in 't Haske te Joure (2004) 

reunie2004-degealtsjesOp 18 september was het zover; na enthousiaste voorbereidingen door een groot aantal betrokken familie leden , vond de grote reünie plaats in het Haske in Joure.

Evenals op de drie voorgaande Galama /Galema reünies, begon de reünie om 13.00 uur 's middags. Nieuw was ditmaal het avondprogramma, met life muziek, meer gericht op de –jongeren/c.q. oudere jongeren.
Hoewel het aantal aanmeldingen aanzienlijk lager was, dan vijf jaar geleden, stroomde de grote zaal van het Haske al snel gezellig vol, dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit, bleek ons dan ook al snel. Niet alleen aan de tafels, maar ook in het museum, archief en  de winkelhoek stonden familieleden zeer geanimeerd met elkaar te praten, er werden nieuws en anekdotes uit gewisseld en kennisgemaakt met familieleden uit eigen of andere takken, waar men misschien wel van gehoord had, maar niet eerder mee gesproken had. Hoewel de middag misschien toch iets meer was gericht op de oudere familie leden, was het leuk om te ervaren dat er ook een aantal jongeren al vroeg in de middag deelnam aan deze reünie.

De museum hoek was bedoeld om elkaar typische familie bezittingen te laten zien. Van te voren had de commissie eigenlijk weinig idee over belangstelling en inbreng: nou die was er volop: medailles, familie portretten, boeken, bijbels, zilver, een rijbewijs, familie wapens divers van aard en vorm, een cd met gelegenheidstukjes, het was een bonte verzameling bij elkaar gelegd. Velen vonden er een aanleiding door om anekdotes op te halen, of vragen te stellen.

Na de opening door de voorzitter leek de tijd dan ook wel te vliegen, het was half vier, voor iemand er erg in had. Gelukkig waren de spelers van het familie cabaret: De Gealtsjes: Michiel Mulder, Annemieke Galema en Wieke Schimmel-Galama zich wel bewust van de tijd, zodat het stukje "familie cabaret" op tijd kon beginnen. Het was een ware verrassing! reunie2004-eelcogalamaDe liedjes lagen goed in het gehoor en werden prachtig gezongen, het geheel werd op de hem clowneske bekende wijze, met een serieuze ondertoon aan elkaar gekletst door Eelco Galama. Onvermoede familietalenten deden hier van zich spreken.

Na het cabaret kwamen er al enkele avondgasten aan, zij schoven nadat ze in de gelegenheid waren bij te praten met de middaggasten aan bij het lopend koud en warm buffet. Er was volop keus en eten voor nog een tweede ronde voor liefhebbers en dat waren er een groot aantal. Na het koud en warm buffet kon een ieder zich tegoed doen aan een dessert buffet: ook dit viel goed in de smaak, behalve ijs lagen er diverse mousses, puddingen, gebaksoorten en fruit uitgestald, gelukkig wegen boven-genoemde substanties niet veel, zodat ieder er naar hartelust van kon nemen.

Ruim na zeven uur, vertrokken de eerste middagreünisten huiswaarts, de meeste avond reünisten waren toen al aanwezig.
reunie2004-wiekeenannemiekeVoor alle deelnemers aan deze reünie was er een speciale feestkrant samengesteld, met daarin leuke verhalen en anekdotes. Eelco had 's middags al een tipje van de sluier opgelicht en zou dat 's avonds weer doen. Zo rond acht uur kon Sjoerd onze voorzitter, in een hele ongedwongen sfeer niet alleen een groep familieleden welkom heten, maar ook een enthousiaste band. 's Avonds werd het cabaret herhaald en kon er volop gedanst en gekletst worden. Misschien  was er 's avonds wat weinig animo, omdat er voor het eerst een jongeren programma was georganiseerd: onbekend maakt onbemind.?? . Degenen die er wel waren weten echter wat de niet aanwezigen gemist hebben: Jonge jonge, wat werd er gedanst! Een idee om toch naar de  volgende reünie te gaan ???
Zo rond twaalf uur 's avonds kon de voorzitter deze gezellige en ongedwongen familie reünie afsluiten

 

Reunies.

 

web-familiewapenOp deze pagina publiceren wij (korte) verslagen van de grote familie-reunies die de stichting zo eens per vijf jaar organiseert.

 

Voor het bekijken van de vele foto's die van deze feestelijke bijeenkomsten getuigen, moet u onder de menu-knop "foto-archief" zijn.

Reunie in 't Haske te Joure (1999) 

reunie1999-patermichielzeinstraEindelijk was de dag daar. Op zaterdag 17 april 1999, al vroeg in de ochtend, arriveerden de eerste bestuursleden en een aantal enthousiaste vrijwilligers in 'Het Haske' in Joure. Naamkaartjes en lijsten werden verdeeld en klaargelegd. Ditmaal niet geselecteerd op stamboomnummer, maar op postcode. Corsages werden opgespeld, een crècheruimte werd ingericht, kortom de familiedag werd voorbereid. Ook Maikel, een van de drie boekcommissieleden was met hulptroepen al vroeg present, om zijn enorme hoeveelheid goed gesorteerd documentatiemateriaal uit te stallen.

Gelukkig hoefden Infoteamleden en het bestuur niet duimendraaiend te wachten op de gasten. De eerste familieleden arriveerden even na elven, zij boden de helpende hand, of kozen een van de vele zithoeken in 'Het Haske'. De binnenkomst verliep gezellig en gestroomlijnd, problemen deden zich niet of nauwelijks voor. Een team van twee heren: Obe en Eelco, losten ze doeltreffend en met veel flair op.

Ruim na enen opende de voorzitter, Jan Rein Galama, deze familiedag, met als thema 'ontmoeting'. De voorzitter kon ruim 340 reünisten in alle leeftijden welkom heten op deze zonnige voorjaarsdag. In zijn inleiding gaf de voorzitter een kort historisch overzicht van de Stichting Galema's Galama's door de Eeuwen heen. Ook werden alle familieleden die ons ontvallen zijn in een minuut stilte herdacht. Uiteraard ontbraken de huishoudelijke mededelingen niet, tevens nam de voorzitter het programmaverloop van de familiedag door. Een belangrijk moment zou de uitreiking van het eerste familieboek zijn.

Van de gelegenheid tot ontmoeting en gesprek werd al meteen na de opening ruimschoots gebruik gemaakt. Bijzonder was dat leden van kleine familietakken: de Galjema's en de Tzummer tak bijv. elkaar voor het eerst in dit verband troffen. Ook de aanwezigheid van pater Jan Zeinstra uit Kongo was een voltreffer.

famboek1Om halfvier vond de uitreiking van het eerste boek plaats, een spannend moment, waar heel lang naar was uitgekeken door velen was ons. Uiteraard sprak ook hier de voorzitter. Hij sprak namens het bestuur zijn welgemeende dank uit aan de boekcommissieleden en alle familieleden die op welke wijze dan ook de totstandkoming mogelijk hadden gemaakt. Het resultaat was dan ook fantastisch, een leesbaar boek, met naast exact weergegeven feiten, verfrissende anekdotes en goede foto's. Daarnaast werd het woord gevoerd door mevr. Monie Brandsma, die haar binding met de Galama's op sappige wijze aan ons voorlegde. Namens de boekcommissie verhaalde Annemieke Galema op enthousiaste wijze haar belevingen van de periode waarin het boek tot stand kwam. Nadat het eerste boek aan mevr. Monie Brandsma, toen net een dag 'oud gedeputeerde', was uitgereikt en eenieder op passende wijze was bedankt, vond er een ware run plaats op de boekencoupons.

Helaas de boeken werden eerst bij het weggaan uitgereikt, dit om het doel 'ontmoeting en gesprek' tot zijn recht te laten komen. Gingen sommige familieleden eerder weg, dan werd er 'streng doch rechtvaardig', door grote groepen hulpvaardigen op toegezien dat er geen boek in het gebouw werd geopend.

Het was een memorabele dag!